Tải bản đầy đủ
Phụ lục 9: Các thống kê chi tiết mô hình hồi quy (2)

Phụ lục 9: Các thống kê chi tiết mô hình hồi quy (2)

Tải bản đầy đủ

Phụ lục 10: Danh sách phân ngành của 681 doanh nghiệp niêm yết trên
thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 31/01/2014 (Nguồn www.cafef.vn)
Ngành
ACC
ALP
AME
ASM
B82
BCC
BCE
BCI
BHC
BHT
BHV
Bất
BMP
động
BT6
sản và
BTS
xây
C21
dựng
C32
C47
C92
CCI
CCL
CCM
CDC
CID
CIG
CLG
CNT
Công CMG
nghệ CMT
BTH
BVG
CII
Công
CJC
nghiệp
CMC
CSM
CTB

CSC
CT6
CTD
CTI
CTM
CTN
CVN
CVT
CX8
CYC
D11
D2D
DAC
DAG
DC2
DC4
DCT
DHA
DIC
DID
DIG
DIH
DLG
DLR
DNC
DNP
ELC
FPT
DL1
DRC
DVP
DXP
DZM
EMC
GGG

DPC
DRH
DTA
DXG
DXV
FCN
FLC
GMX
HAR
HAS
HBC
HCC
HDC
HDG
HHL
HLD
HLY
HMC
HOM
HPS
HQC
HT1
HTB
HU1
HU3
HUT
ITD
KST
GMD
GSP
GTT
HCT
HDO
HHG
HHS

HVX
ICG
IDJ
IDV
IJC
INC
ITA
ITC
KAC
KBC
KBT
KDH
KHA
KHL
KKC
KMT
KSB
KTT
L10
L14
L18
L35
L43
L44
L61
L62
NHW
ONE
HMH
HTI
HTV
ITQ
LGC
MAC
MCF

Mã Chứng khoán
LBM NNC PXL
LCD NTL PXM
LCG NTP PXS
LCS NVC PXT
LGL NVN QCC
LHC NVT QCG
LHG OCH QNC
LIG
OGC QTC
LM3 PDR RCL
LM7 PFL REE
LM8 PHC S12
LO5 PHH S55
LUT PPE S74
MAX PPG S96
MCC PPI
S99
MCG PSG SAM
MCO PTL SC5
MDG PV2 SCJ
MEC PVA SCL
NAV PVE SCR
NBB PVL SD1
NDN PVR SD2
NDX PVV SD4
NHA PVX SD5
NHC PXA SD6
NLG PXI SD7
POT SMT SRB
SGT SRA TST
MHC PMS SFI
MNC PPS SPI
PAC PRC SRC
PCT PTC SRF
PDN PTK SSG
PGT PTM SSM
PJT
SBC STG

SD9
SDB
SDC
SDD
SDE
SDG
SDH
SDP
SDT
SDU
SDY
SIC
SII
SJC
SJE
SJM
SJS
SKS
SMC
SNG
STL
SVN
SZL
TBX
TCR
TDC
UNI
VAT
STT
TCL
TCO
TJC
TMS
TMT

TSB

TDH
THG
TIX
TKC
TKU
TSM
TTC
TTZ
TV1
TV2
TV3
TV4
TXM
UDC
UIC
V12
V15
V21
VC1
VC2
VC3
VC5
VC6
VC7
VC9
VCC
VIE
VKC
TYA
VCV
VFR
VGP
VNA
VNF
VNL

VCG
VCR
VCS
VE1
VE2
VE3
VE4
VE8
VE9
VHH
VHL
VIC
VIT
VMC
VNE
VNI
VPH
VRC
VTS
VTV
VXB
YBC

VTC
VNS
VNT
VOS
VSC
VST
VTO
WCS

ADC
ALT
ARM
Dịch BDB
BED
vụ
BSC
BST
BTT
ASA
Hàng BBC
CAN
tiêu
dùng DCS
DQC
ASP
BTP
Năng
CMV
lượng
CNG
COM
AAA
ALV
AMC
Nguyên
APP
vật liệu
BBS
BGM
BKC
AAM
ABT
Nông ACL
nghiệp AGF
AGM
ANV
ACB
AGR
Tài
APG
chính
API
APS
Viễn
Thông GLT
AMV
Y tế
DBT

CKV
CLW
CMS
CTC
CTV
DAD
DAE
DHI
EVE
GDT
GIL
GMC
GTA
DHP
DRL
GAS
HJS
HLC
BMC
BPC
BRC
BXH
CLC
CMI
CTA
APC
ATA
AVF
BHS
BLF
CAP
ASIAGF
BIC
BMI
BSI
BVH

DHM
DSN
DST
EBS
ECI
EID
FDC
FDT
HAD
HAT
HHC
HNM
KDC
KHP
MDC
MTG
NBC
NBP
CTX
DHC
DNY
DTL
DTT
FCM
HAP
CLP
CMX
CPC
DBC
DPM
DPR
BVS
CTG
CTS
EFI
EIB

HAX
HBE
HEV
HLG
HOT
HST
HTC
HTL
KMR
KSD
LIX
MHL
NAG
NLC
PCG
PGC
PGD
PGS
HDA
HGM
HLA
HPB
HPG
HSG
HVT
FDG
FMC
HAI
HRC
HSI
HVG
FIT
HAG
HBS
HCM
HPC

HTP
ILC
KLF
LBE
PAN
PDC
PET
PIT
NET
NPS
NST
RAL
SAF
PJC
PPC
PSC
PTS
PVD
INN
KHB
KSA
KSH
KSQ
KSS
KTB
ICF
IDI
KTS
LAF
LAS
LSS
IVS
KLS
MBB
MSN
NVB

LTC
DCL
DHG

NIS
DHT DNM JVC
DMC IMP LDP

PIV
PNC
PNJ
PSD
PTB
PVI
QST
RIC
SAV
SCD
SGC
SHI
TAC
PVG
PVS
PVT
SBA
SEB
LCM
MCP
MIC
MIH
MIM
MMC
NKG
MKV
MPC
NGC
NHS
NSC
PHR
ORS
PGI
PHS
PSI
PTI

SAP
SDA
SED
SGD
SGH
SMA
ST8
STC
TCM
THB
TLG
TNG
TTF
SFC
SJD
TBC
TC6
TCS
PID
PLC
POM
PVC
QHD
RDP
SDN
SBT
SEC
SFN
SJ1
SLS
SSC
SHB
SHN
SHS
SSI
STB

SVC
SVT
TAG
TCT
TDW
TH1
TIE
TMC
VBH
VCF
VDL
VNM
VTB
TDN
THT
TIC
TMP
TVD
SHA
SPP
SQC
STP
SVI
TET
TLH
TNC
TRC
TS4
TSC
VFG
VHC
TIG
VCB
VDS
VIG
VIX

OPC
PMC

PPP
SPM

TRA
VMD

TMX VSI
TNA
TPH
VCM
VLA
VNC
VNG
VPC
VTL

VIP
VSH

TNT VIS
TPC VPK
TPP
TTP
VBC
VGS
VID
VHG
VLF
VNH
VTF

VND
VNN
VNR
WSS

Phụ lục 12: Hệ số chặn của mô hình (1) cho từng công ty niêm yết

Chứng
khoán
AAA
AAM
ABT
ACB
ACC
ACL
ADC
AGF
AGM
AGR
ALP
ALT
ALV
AMC
ANV
APC
APG
APP
ARM
ASIAGF
ASM
ASP
ATA
AVF
B82
BBC
BBS
BCC
BCE
BCI

Hệ số
chặn
-5452,268
-1381,438
320,8784
6993,962
744,4078
-3444,541
-6715,171
6715,093
1167,917
-7522,803
-1635,296
18701,82
-9016,576
324,1466
4455,229
-3788,5
100,33
-7536,037
-3430,981
-3135,157
-3554,375
-4328,478
4244,804
-6261,769
-6322,014
3578,372
-4815,093
-2219,734
-6864,467
5610,146


Chứng
khoán
BDB
BED
BHC
BHS
BHT
BHV
BIC
BKC
BLF
BMC
BMI
BMP
BPC
BRC
BSC
BST
BT6
BTH
BTP
BTS
BTT
BVH
BVS
BXH
C21
C32
C47
C92
CAN
CAP

Hệ số
chặn
-6609,601
-4085,884
-2380,864
-3574,069
6871,618
-3225,082
-2933,469
-2595,626
-1062,978
14675,87
1518,705
13773,88
-5755,17
-4486,466
-4774,751
-7803,063
-620,3303
-3788,414
-5912,15
-610,0324
-505,1555
29004,37
62278,66
-4216,993
-1171,236
-3188,327
-5611,921
-6737,059
326,3845
-7629,85Chứng Hệ số chặn Chứng
khoán
khoán
CCI
-5199,844 CTM
CCL
-1253,458 CTN
CCM
2088,449 CTS
CDC
-920,4249 CTX
CID
-1427,393 CVT
CII
1986,799 CX8
CJC
-8132,282 D11
CKV
-5378,676 D2D
CLC
-2776,671 DAC
CLG
-3694,638 DAD
CLW
-5048,801 DAE
CMC
16841,04 DAG
CMG
6035,867 DBC
CMI
-4599,13 DBT
CMS
-9163,579 DC2
CMT
-5170,207 DC4
CMV
-597,6221 DCL
CNG
-2918,279 DCT
CNT
2225,543 DHA
COM
10174,16 DHC
CPC
-5455,541 DHG
CSC
-9420,104 DHI
CSM
4715,152 DHM
CT6
-7860,017 DHT
CTA
320,2889 DIC
CTB
-4385,29 DID
CTC
-6625,948 DIG
CTD
20424,54 DIH
CTG
-534,3126 DLR
CTI
2047,901 DMC

Hệ số
chặn
-2400,9
-1836,622
-4291,429
-3736,111
-7877,343
-2480,955
1033,019
1067,356
8210,233
-6673,161
-7957,777
-3980,127
-2269,387
-5353,721
-6300,288
-7305,755
16510,46
-839,3716
-2968,682
-3411,075
28397,49
5840,33
10192,05
4114,869
-3935,446
-6407,362
4054,24
-9045,034
-1394,205
11062,06


Chứng
khoán
DNC
Hệ số
Hệ số
Hệ số
Chứng
Chứng
Chứng
chặn
chặn
chặn
khoán
khoán
khoán
-6090,771 FDG -2052,952 HDO -742,9124 HTV -1994,189

DNM

-2562,039

FDT

9686,715

HEV

-8121,146

HU1

-9631,685

DNP

311,5286

FLC

-4285,809

HGM

4720,189

HU3

-7771,049

DNY

-3502,995

FMC

-5614,894

HHC

-2257,308

HUT

-4478,315

DPC

837,2106

FPT

16188,05

HHL

-833,2364

HVG

-1123,145

DPM

4509,678

GAS

28978,85

HJS

-8057,203

HVT

-5190,182

DPR

9381,392

GDT

-1775,119

HLA

-684,2636

HVX

-7831,264

DQC

2419,871

GIL

260,9763

HLC

-6037,335

ICF

-6709,223

DRC

-727,6284

GLT

-7449,113

HLD

-2144,239

ICG

-61,97636

DRL

4243,065

GMC

-3116,715

HLG

-1655,928

IDI

-7155,528

DSN

5962,469

GMD

27804,66

HLY

-122,2506

IDJ

-6581,336

DST

-6152,409

GMX

-4287,866

HMC

-4501,405

IDV

-49,7331

DTA

-4837,059

GSP

-4540,601

HMH

-7158,244

IJC

-6118,076

DTL

-1341,419

GTA

-3594,829

HNM

12375,28

ILC

2807,164

DTT

-2933,23

GTT

-4173,104

HOM

-7485,496

IMP

16615,5

DVP

3218,111

HAD

6571,004

HOT

4766,978

INC

-8461,748

DXG

-8006,385

HAG

16977,89

HPB

-4883,485

INN

-3386,641

DXP

-1264,849

HAI

3946,197

HPC

17674,5

ITC

6749,836

DXV

-6402,698

HAP

-2945,373

HPG

7529,613

ITD

-5655,065

DZM

-2975,918

HAS

-1043,523

HPS

-4236,463

IVS

-4242,655

EBS

-4436,35

HAT

4188,362

HRC

24559,77

JVC

-1946,68

ECI

-6106,263

HAX

-2385,229

HSG

4053,872

KAC

-281,0727

EFI

-6746,852

HBC

-3014,58

HSI

-6147,307

KBT

-592,6586

EIB

-1719,783

HBE

-3786,143

HST

-4909,77

KDC

13996,71

EID

-5917,032

HCC

-8006,28

HT1

-18533,83

KHA

-5018,161

ELC

7142,004

HCM

2934,308

HTB

41392,03

KHB

-6471,104

EMC

-5934,946

HCT

-3818,737

HTC

-3431,395

KHP

-5694,983

EVE

3821,567

HDA

-9174,809

HTI

-5932,231

KKC

-6497,026

FCN

1977,431

HDC

2578,066

HTL

-3976,871

KLS

6386,47

FDC

893,8477

HDG

-2752,721

HTP

-7428,407

KMT

-7691,389

Hệ số
chặn