Tải bản đầy đủ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Tải bản đầy đủ

83

KẾT LUẬN
Hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ,
đóng vai trò trung gian điều phối vốn của nền kinh tế, thực hiện huy động một khối
lượng vốn lớn từ đó tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư,
phục vụ các mục đích ti u dùng trong dân cư và nhiều mục đích kinh tế xã hội khác.
Hoạt động huy động vốn, đặc biệt là huy động vốn tiền gửi là một khâu quan trọng
trong hoạt dộng kinh doanh của ngân hàng thương mại, tạo nguồn lực để ngân hàng
mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, khả năng huy động vốn tiền gửi của ngân hàng
hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn, do sự biến động của nền kinh tế, tâm
lý khách hàng và những nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng. Do đó, các ngân
hàng thương mại rất cần những biện pháp, chính sách hợp lý để đẩy mạnh hoạt
động huy động vốn nói chung và hoạt động huy động vốn tiền gửi nói riêng.
Với mục tiêu nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy
động vốn tiền gửi tại NHTM CP Á Châu (ACB), từ đó đề xuất giải pháp nhằm đẩy
mạnh hoạt động huy động vốn tiền gửi tại ACB, nội dung luận văn đã hoàn thành
một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, đề tài đã tìm hiểu những lý luận cơ bản về hoạt động huy động vốn
tiền gửi và nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn tiền gửi
tạiACB.
Thứ hai, đề tài đi sâu phân tích thực trạng huy động vốn tiền gửi tại ACB qua
các chỉ ti u đánh giá.
Thứ ba, tr n cơ sở định hướng hoạt động huy động vốn tiền gửi tại NHTM,
luận văn đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm tăng cường hoạt động huy động
vốn tại NHTM Việt Nam.
 Nâng cao tính chủ động trong công tác huy động vốn tiền gửi để phát
triển nguồn vốn

84
 Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hình thức huy động vốn tiền
gửi đặc biệt là nguồn vốn trung – dài hạn
 Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ nhân viên ngân hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh mục tài liệu tiếng Việt:
1.

Hoàng Huy Thắng, 2012. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu
hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai.

2.

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. Phân tích dữ liệu
nghiên cứu với SPSS (tập 1, 2). HCM: NXB Hồng Đức.

3.

Lê Phan Vĩ Ái, 2013. Phân tích các nhân tố tác động đến việc lựa chọn
ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng
thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

4.

Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, 2011. Nghiên cứu thị
trường. HCM: NXB Lao động.

5.

Nguyễn Đình Thọ, 2011. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh
doanh-Thiết kế và thực hiện. HCM: NXB Lao động – Xã Hội

6.

Trầm Thị Xuân Hương và cộng sự, 2012. Giáo trình nghiệp vụ ngân
hàng thương mại. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

7.

Trần Việt Hưng, 2012. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết
kiệm của khách hàng tại Vietcombank Long An

8.

Trần Viết Lâm, 2013. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

9.

Quốc hội, 2010. Luật các tổ chức tín dụng. Hà Nội: luật số
41/2010/QH10. Khoản 13, điều 4, chương I.

Danh mục tài liệu tiếng Anh:
10. Hair et al, 1998. Multivariate Data Analysis. New York: Prentical-Hall
11. Jabnoun, N. and Al-Tamimi, H.A.H, 2003. Measuring perceived service
quality at UAE commercial banks. International Journal of Quality &
Reliability Management. Vol 20, No.4: 458-472

12. Nunnally, J. and Burnstein, I.H, 1994. Pschychometric Theory. 3rded.
New York: Mc Graw-Hill.
13. Tabachnick, B. G. and Fidel, L. S, 1996. Using multivariate statistics. NY:
Harpers Collins.F.
Trang web
14. www.acb.com.vn.
15. www.cafef.vn.
16. Và các trang web khác.