Tải bản đầy đủ
Tổng quan nghiên cứu

Tổng quan nghiên cứu

Tải bản đầy đủ

3

vẫn còn khá mới và chưa được áp dụng rộng rãi. Đến nay, các công trình nghiên cứu
trong nước về đo lường các khoản đầu tư chứng khoán tại các doanh nghiệp theo giá trị
hợp lý không nhiều. Chỉ mới có một số công trình nghiên cứu như sau:
Đầu tiên, Luận văn Thạc sĩ “Định hướng về việc sử dụng giá trị hợp lý trong kế
toán doanh nghiệp Việt Nam” của Lê Vũ Ngọc Thanh, năm 2005. Thông qua vận dụng
một số công cụ phân tích định lượng như: phân tích, tổng hợp, so sánh và đối chiếu, luận
văn đã giải quyết được những vấn đề sau:
-

Hệ thống hóa về vấn đề định giá trong kế toán cũng như đã nêu lên được bản chất
và nội dung cơ bản của giá trị hợp lý.

-

Hệ thống hóa vấn đề định giá trong kế toán Việt Nam. Từ đó, đưa ra các nhận định
những thuận lợi và khó khăn trong việc nâng cao vai trò của giá trị hợp lý trong kế
toán doanh nghiệp.

-

Đồng thời, cũng đưa ra các định hướng về việc sử dụng giá trị hợp lý: trong ngắn
hạn là hoàn thiện các chuẩn mực hiện có, về lâu dài điều chỉnh Luật kế toán và ban
hành một số chuẩn mực mới với mục đích phát triển giá trị hợp lý.
Tuy nhiên, về nội dung của đo lường giá trị hợp lý mà tác giả hệ thống hóa dựa

trên cơ sở dự thảo chuẩn mực về giá trị hợp lý của FASB, chứ không phải trên cơ sở
chuẩn mực giá trị hợp lý của IASB ban hành chính thức vào tháng 05 năm 2011 (IFRS
13).
Công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ “Hoàn thiện phương pháp kế toán và trình
bày báo cáo tài chính về đầu tư chứng khoán trong hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay”
của PGS. TS Hà Xuân Thạch (chủ nhiệm) và PGS. TS Bùi Văn Dương (thành viên)
(2008). Với phương pháp nghiên cứu vận dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật
lịch sử phối hợp đồng bộ với các phương pháp: quan sát, phân tích hệ thống, thống kê,
chọn mẫu, so sánh và tổng hợp…Công trình đã đóng góp rất lớn về mặt lý luận như điều
chỉnh, bổ sung một số nội dung phương pháp hạch toán đầu tư và đóng góp về thực tiễn
là đưa ra một số giải pháp có hệ thống thúc đẩy cơ quan quản lý và doanh nghiệp có đầu
tư tài chính thực hiện đúng quy định về công bố thông tin đầu tư tài chính. Trong đó,
công trình tập trung nghiên cứu về phương pháp kế toán giá gốc và đặc biệt là phương

4

pháp vốn chủ sở hữu chứ chưa đề cập đến đo lường các khoản đầu tư chứng khoán theo
giá trị hợp lý. Tuy nhiên, công trình có ý nghĩa tích cực góp phần hoàn thiện hệ thống kế
toán Việt Nam.
Luận văn Thạc sĩ: “Hoàn thiện lý luận kế toán hoạt động đầu tư tài chính theo
hướng tổng thể và dài hạn”, Huỳnh Vũ Bảo Trâm, năm 2008. Luận văn được thực hiện
trên cơ sở phân tích sự phát triển các quy định về kế toán đầu tư tài chính với thực tiễn
Việt Nam. Luận văn đã giải quyết được những vấn đề sau: hệ thống hóa lại nội dung kế
toán hoạt động đầu tư tài chính theo quan điểm của kế toán Hoa Kỳ, theo chuẩn mực kế
toán quốc tế và các quy định về hoạt động đầu tư tài chính trong kế toán Việt Nam. Đưa
ra các giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư tài chính (bổ sung các nguyên tắc kế
toán, chỉnh sửa và bổ sung các chuẩn mực kế toán, các quy định về kế toán..). Tuy nhiên,
những nội dung và quy định về kế toán hoạt động đầu tư tài chính mà tác giả hệ thống
hóa dựa trên cơ sở phiên bản cũ.
Luận án Tiến sĩ: “Hoàn thiện kế toán công cụ tài chính trong các ngân hàng
thương mại Việt Nam”, Nguyễn Thị Thu Hiền, năm 2010. Luận án được thực hiện trên
cơ sở phân tích thực tiễn theo quan điểm lịch sử, toàn diện, gắn sự phát triển của công cụ
tài chính và kế toán công cụ tài chính với điều kiện kinh tế - xã hội của các quốc gia trong
từng thời kỳ gắn liền với xu hướng chung của thế giới. Trong đó, luận án đưa ra các giải
pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài chính trong các Ngân hàng thương mại, không phải
trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, những đóng góp của luận án rất có ý nghĩa lý luận và
thực tiễn, góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin tài chính của các đối tượng sử dụng và góp
phần thúc đẩy tiến trình hài hòa hệ thống kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc
tế.
Nghiên cứu của Nguyễn Thế Lộc (2010), “Tính hợp lý của “Giá trị hợp lý” trong
Hệ thống chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế”, Tạp chí kiểm toán, số 11. Bài viết này
trình bày quan điểm về tính hợp lý trong các quy định đo lường giá trị tài sản, nợ phải trả
theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế có liên quan đến giá trị hợp lý.
Luận văn Thạc sĩ “Phương hướng và giải pháp vận dụng giá trị hợp lý trong kế
toán doanh nghiệp Việt Nam” của Ngô Thị Thùy Trang (2012). Luận văn sử dụng

5

phương pháp nghiên cứu như: phương pháp tổng hợp, so sánh và đối chiếu, phân tích và
nội suy, khảo sát và phỏng vấn. Luận văn góp phần hệ thống quá trình hình thành, phát
triển kế toán theo giá trị hợp lý của các quốc gia trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Bên
cạnh đó, luận văn cũng đã tiến hành phân tích phương pháp định giá của hệ thống chuẩn
mực kế toán quốc tế để từ đó xác lập phương hướng và giải pháp vận dụng giá trị hợp lý
trong kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, luận văn này chỉ tập trung nghiên cứu
đo lường giá trị hợp lý các khoản đầu tư phi tài chính chứ chưa vận dụng vào để đo lường
các khoản đầu tư tài chính, cụ thể là đo lường các khoản đầu tư chứng khoán.
3. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đưa ra các giải pháp vận dụng giá trị hợp lý
để thực hiện đo lường các khoản đầu tư chứng khoán tại các công ty cổ phần niêm yết
trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nhằm phản ánh đúng giá trị khoản đầu
tư, cung cấp thông tin trung thực về thực trạng tài chính của doanh tại thời điểm lập báo
cáo tài chính, nâng cao chất lượng thông tin do kế toán cung cấp nhằm hỗ trợ đắc lực cho
việc ra quyết định của nhà quản lý, nhà đầu tư và các đối tượng khác. Đồng thời, để phù
hợp với thông lệ phổ biến trên thế giới và Chuẩn mực kế toán quốc tế.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn:
Đối tượng nghiên cứu bao gồm các hệ thống đo lường, các khoản đầu tư chứng
khoán và trình bày thông tin các khoản đầu tư chứng khoán trên báo cáo tài chính.
Phạm vi nghiên cứu của luận văn:
Các khoản đầu tư chứng khoán và dữ liệu được nghiên cứu trong phạm vi của các
công ty cổ phần niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp định tính làm phương pháp chủ đạo trong nghiên
cứu. Để đánh giá thực trạng, luận văn sử dụng một số phương pháp như thống kê mô tả,

6

so sánh. Bên cạnh đó, kết hợp sử dụng đồng bộ các phương pháp: chọn mẫu, suy luận,
phân tích và tổng hợp để giúp luận văn giải quyết mục tiêu đề ra.
Nguồn tài liệu nghiên cứu là các dữ liệu kế toán của các công trình nghiên cứu
trong và ngoài nước.
6. Những đóng góp mới của luận văn
Hệ thống hóa vấn đề đo lường, phương pháp xác định giá trị hợp lý và kế toán các
khoản đầu tư tài chính nói chung và kế toán đầu tư chứng khoán nói riêng dựa trên cơ sở
chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế.
Đánh giá thực trạng đo lường đầu tư chứng khoán tại các công ty cổ phần niêm yết
trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh hiện nay qua những thành tựu đạt được
và những tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại.
Vận dụng phương pháp đo lường, ghi nhận nghiệp vụ đầu tư chứng khoán và trình
bày thông tin các khoản đầu tư chứng khoán theo giá trị hợp lý trên báo cáo tài chính của
các công ty cổ phần.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về đo lường các khoản đầu tư chứng khoán theo giá trị hợp

Chương 2: Thực trạng đo lường các khoản đầu tư chứng khoán tại các công ty cổ
phần niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Chương 3: Giải pháp vận dụng giá trị hợp lý để thực hiện đo lường các khoản đầu tư
chứng khoán tại các công ty cổ phần niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí
Minh