Tải bản đầy đủ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ

KẾT LUẬN
Nền kinh tế nước ta với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng mở ra cho
các doanh nghiệp nước ngoài nhiều cơ hội đến Việt Nam đầu tư nhưng đồng thời cũng
đặt ra những thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp này, đặc biệt là các DNNVV.
Trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt các doanh nghiệp phải tự vươn lên bằng
chính sức lực của bản thân mình. Trong những năm qua, DNNVV có vốn FDI phát
triển nhanh và có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội chung
của đất nước. Tuy nhiên, trên con đường phát triển, các doanh nghiệp này đang phải
đối mặt với không ít khó khăn và thử thách, KSNB giúp cho các nhà quản lý có đầy đủ
các thông tin chính xác về tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình mà từ đó ra các
quyết định quản lý hạn chế rủi ro, đảm bảo kinh doanh có lãi và phát triển bền vững.
Chính vì vậy, việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống KSNB trở thành một
yêu cầu cấp thiết, mang tính thời sự đối với các doanh nghiệp nói chung và các
DNNVV có vốn FDI nói riêng. Các doanh nghiệp cần hiểu biết rõ về hệ thống KSNB
và vận dụng một cách linh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp.
Từ việc nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế hệ thống kiểm soát nội bộ, luận
văn đã đạt được những mục tiêu sau:
- Làm rõ sự phát triển của hệ thống lý luận về kiểm soát nội bộ theo Báo cáo
COSO năm 1992.
- Khảo sát thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ hiện tại của các DNNVV có vốn
FDI trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội
bộ cho từng loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp Nhỏ và doanh nghiệp Vừa) có vốn
FDI.

Bên cạnh đó, luận văn cũng không tránh được những hạn chế như cỡ mẫu chưa
đủ khái quát để đưa ra những kết luận đầy đủ và chưa thiết lập được tiêu chuẩn
DNNVV nên luận văn tạm dùng Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của
Chính phủ làm cơ sở xác định.
Hoàn thiện và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ là nhiệm vụ chủ yếu của
doanh nghiệp, tuy nhiên cũng cần sự hỗ trợ từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là sự tác
động của Nhà nước. Qua các đề xuất trong chương 3, tác giả hy vọng rằng doanh
nghiệp và Nhà nước sẽ có những tác động cần thiết để hệ thống KSNB trong các doanh
nghiệp này ngày càng hoàn thiện hơn.
Trong quá trình thực hiện, tác giả được sự hướng dẫn tận tình của NGƯT. TS.
Phạm Châu Thành, sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, bạn bè và người thân, với sự nỗ
lực của bản thân, Luận văn này là công trình nghiên cứu cụ thể và là tâm huyết của tác
giả trong quá trình đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống KSNB
tại các DNNVV có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy
nhiên, Luận văn khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, tác giả rất mong nhận được
sự đóng góp ý kiến quý báu của quý thầy cô giáo để luận văn được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục tài liệu tiếng Việt
Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012. Tình hình đầu tư trực tiếp
nước ngoài 12 tháng năm 2011. Hà Nội, tháng 1 năm 2012.
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2007. Kiểm toán. Hồ Chí Minh: Nhà xuất
bản Lao động - Xã hội.
Lê Thị Luyến, 2008. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty cổ phần trên
địa bàn thành phố Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ. Đại học Kinh tế Quốc dân.
Lê Thị Mỹ Linh, 2009. Phát triển nguồn nhân lực trong DN nhỏ và vừa ở Việt Nam
trong quá trình hội nhập kinh tế. Luận án Tiến sĩ. Đại học Kinh tế Quốc dân.
Nguyên Hoa, 2012. Giải cơn khát vốn cho DNNVV: Chính phủ mua lại nợ, ngân hàng
đa dạng dịch vụ. .
[Ngày truy cập: 28 tháng 04 năm 2012].
Nguyễn Tấn Dũng, 2009. Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 về trợ giúp
phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009.
Nguyễn Tất Viễn, 2009. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Hà Nội: Nhà
xuất bản Tư Pháp.
Nguyễn Tất Viễn, 2009. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Hà
Nội: Nhà xuất bản Tư Pháp.

Nguyễn Văn Trung, 2006. Giải pháp, kiến nghị phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Khóa

luận

cao

học.


1568&CategoryID=13>. [Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2011]
Phan Trung Kiên, 2006. Kiểm toán: Lý thuyết và thực hành. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài
chính.
Phan Văn Khải, 2001. Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 về trợ giúp phát
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2001.
Tạ Thị Thùy Mai, 2008. Thực trạng và giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống
kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Luận
văn Thạc sĩ. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Thái Phúc Huy và đồng tác giả, 2012. Hệ thống thông tin kế toán - tập 2. Hồ Chí Minh:
Nhà xuất bản Phương Đông.
Trần Công Chính, 2007. Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt
Nam trên cơ sở quản trị rủi ro doanh nghiệp. Luận văn Thạc sĩ. Đại học Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh.
Trần Quế Anh, 2010. Hoàn thiện và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho các doanh
nghiệp Nhỏ và Vừa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Luận văn thạc sĩ kinh tế. Đại học
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Danh mục tài liệu tiếng Anh
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 1992. Internal
control - Intergrated Framework, Including Executive Summary, [online] Available at:
http://www.snai.edu/cn/service/library/book/0-framework-final.pdf [Accessed 15 May
2011].