Tải bản đầy đủ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ

12. Nunnally, J. and Burnstein, I.H, 1994. Pschychometric Theory. 3rded.
New York: Mc Graw-Hill.
13. Tabachnick, B. G. and Fidel, L. S, 1996. Using multivariate statistics. NY:
Harpers Collins.F.
Trang web
14. www.acb.com.vn.
15. www.cafef.vn.
16. Và các trang web khác.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH THẢO LUẬN NHÓM

SỐ ĐIỆN

STT

HỌ VÀ TÊN

1

CAO THỊ TUYẾT DUY

0938116425 peduy571991@gmail.com

2

THÁI PHẠM Ý NHƯ

0984942377 ynhu.bnh@gmail.com

3

HOÀNG VŨ ANH ĐÀO

0909021692

4

HUỲNH NGỌC TUYỀN

0973867043

5

BÙI THỊ LỆ HẰNG

0919371504 hanggtna@gmail.com

6

NGUYỄN THỊ VÂN
ANH

7

TRẦN THỊ HỒNG VÂN

8

HÀNG THANH DUYÊN

9

10

TRẦN THỊ
THUNGUYỆT
NGUYỄN HỒNG YẾN

EMAIL

THOẠI

anhdao.hoangvu2988@gmail.c
om
ngoctuyenhuynh92@gmail.co
m

0983521676 vananhva1092@gmail.com
0164287147
1
0122692772
2

vanhong198@gmail.com

hangthanhduyen@gmail.com

0933829242 trannguyet100490@gmail.com

0917318131 yennguyen91vt@gmail.com

PHỤ LỤC 2: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM

Xin chào Anh/Chị!
Tôi tên là Hoàng Thị Ngọc Vân, hiện tôi đang PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ
ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG Á
CHÂU (ACB). Rất mong Anh/Chị dành ít thời gian trả lời giúp chúng tôi một số
câu hỏi. Xin lưu ý rằng không có ý kiến nào là đúng hoặc sai. Tất cả các câu trả lời
đều có giá trị đối với nghiên cứu này.
PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN
GỬI TẠI ACB
1. Theo Anh/Chị, nhân tố nào có ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi tại
ACB?
2. Tại sao lại gửi tiền tiết kiệm tại ACB mà không phải ngân hàng khác? Yếu tố
nào ảnh hưởng đến quyết định của Anh/Chị?
3. Anh/Chị quan tâm đến những yếu tố nào khi gửi tiền tiết kiệm tại ACB? Vì
sao? Trong đó yếu tố nào là quan trọng? Vì sao?
4. Ngoài những yếu tố mà Anh/Chị vừa nêu trên thì những yếu tố dưới đây có
ảnh
hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi tại ACB của Anh/Chị:

PHẦN II: BẢNG LIỆT KÊ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG
HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI ACB
NHÂN TỐ: CHU KỲ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Theo Anh/Chị, Chu kỳ phát triền kinh tế có ảnh hưởng đến hoạt động huy động
tiền gửi tại ACB không? Đánh giá về Chu kỳ phát triền kinh tế: cần thêm, bớt hoặc
thay đổi những thông tin nào trong các thông tin dưới đây? Tại sao?
1. Tôi sẽ gửi tiền vào ACB khi nền kinh tế ổn định

2. Tôi sẽ gửi tiền vào ACB khi thu nhập của tôi được đảm bảo và ổn định
3. Tôi sẽ không gửi tiền hoặc rút tiền từ ACB khi nền kinh tế suy thoái, lạm
phát.

NHÂN TỐ: MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP
Theo Anh/Chị Môi trường luật pháp có ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi
tại ACB không? Đánh giá về Môi trường luật pháp đối với hoạt động huy động tiền
gửi tại ACB: cần thêm, bớt hoặc thay đổi những thông tin nào trong các thông tin
dưới đây? Tại sao?
4. Chính sách pháp luật về huy động vốn đã tạo cho khách hàng yên tâm khi
gửi tiền vào ACB
5. Những quy định của ngân hàng nhà nước về huy động vốn đã tạo thuận lợi
cho khách hàng gửi tiền vào ACB.
6. Các nghị định hướng dẫn luật về lãi suất, tỷ lệ dự trữ, hạn mức cho vay … đã
thu hút khách hàng gửi tiền vào ACB.

NHÂN TỐ: MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH
Theo Anh/Chị Môi trường cạnh tranh mà ACB đưa ra có ảnh hưởng đến hoạt động
huy động tiền gửi không? Môi trường cạnh tranh mà ACB: cần thêm, bớt hoặc thay
đổi những thông tin nào trong các thông tin dưới đây? Tại sao?
7. Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB có ưu đãi lãi suất.
8. Tôi sẽ gửi tiền vào ACB có nhiều chương trình khuyến mại.
9. Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB có chính sách chăm sóc khách hàng tốt.
10. Nói chung, tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB có môi trường cạnh tranh

NHÂN TỐ: VĂN HÓA XÃ HỘI VÀ TÂM LÝ KHÁCH HÀNG
Theo Anh/Chị nhân tố Văn hóa xã hội và tâm lý khách hàng có ảnh hưởng đến hoạt

động huy động tiền gửi tại ACB không? Đánh giá Nhân tố Văn hóa xã hội và tâm
lý khách hàng ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi tại ACB: cần thêm, bớt
hoặc thay đổi những thông tin nào trong các thông tin dưới đây? Tại sao?
11. Tôi gửi tiền vào ACB vì có nhiều người xung quanh tôi gửi tiền vào ACB.
12. Tôi gửi tiền vào ACB nếu mọi người người xung quanh tôi gửi tiền vào
ACB.
13. Tôi sẽ phải gửi tiền vào ACB bởi vì mọi người xung quanh tôi nghĩ tôi nên
làm thế.

NHÂN TỐ: THÂM NIÊN VÀ THƯƠNG HIỆU
Anh/Chị chọn ACB có phải vì Uy tín thương hiệu của ACB không? Đánh giá về
Uy tín thương hiệu của ACB: cần thêm, bớt hoặc thay đổi những thông tin nào
trong các thông tin dưới đây? Tại sao?
14. Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB có thâm niên
15. Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB là thương hiệu lớn
16. Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB quan tâm đến việc đầu tư và phát triển
thương hiệu.

NHÂN TỐ: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
Theo Anh/Chị, Chất lượng dịch vụ mà ACB cung cấp có ảnh hưởng đến hoạt động
huy động vốn của ACB không?? Đánh giá về Chất lượng dịch vụ tại ACB: cần
thêm, bớt hoặc thay đổi những thông tin nào trong các thông tin dưới đây? Tại sao?
17. Nhân viên ACB sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của anh/chị.
18. Nhân viên ACB luôn thể hiện sự quan tâm đến Anh/Chị
19. Nhân viên ACB sẵn sàng giúp đỡ Anh/Chị
20. Nhân viên ACB luôn phục vụ Anh/chị một cách nhanh chóng
21. Nhân viên ACB luôn tỏ ra lịch sự với Anh/Chị
22. Các sản phẩm dịch vụ của ACB đa dạng.

23. Anh/chị cảm thấy an tâm khi sử dụng dịch vụ của ACB
NHÂN TỐ: HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI
Mạng lưới các điểm giao dịch, quầy ATM của ACB rộng khắp có ảnh hưởng đến
hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm không? Tác động đó như thế nào? Nếu đánh
giá về hệ thống mạng lưới: cần thêm, bớt hoặc thay đổi những thông tin nào trong
các thông tin dưới đây? Tại sao?
24. Mạng lưới các điểm giao dịch/ATM của ACB rộng lớn
25. Vị trí các điểm giao dịch/ATM ACB thuận tiện
26. ACB có điểm giao dịch gần nhà/trường học/nơi làm việc
27. Số lượng điểm giao dịch là tiêu chí để Anh/Chị gửi tiết kiệm tại ACB
.
NHÂN TỐ: CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT
Thủ tục đơn giản giúp giao dịch nhanh chóng có ảnh hưởng đến việc chọn
Agribank để gửi tiền tiết kiệm không? Tác động đó như thế nào? Đánh giá về thủ
tục trong giao dịch tại Agribank: cần thêm, bớt hoặc thay đổi những thông tin nào
trong các thông tin dưới đây? Tại sao?
28. Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB có lãi suất cao hơn ngân hàng khác.
29. Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB có lãi suất cao lớn hơn tỷ lệ lạm phát
30. Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB có chính sách lãi suất linh hoạt.

NHÂN TỐ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI
Đánh giá hoạt động huy động tiền gủi tại ACB: cần thêm, bớt hoặc thay đổi những
thông tin nào trong các thông tin dưới đây? Tại sao?
31. Tôi thấy gửi tiền vào ACB là ý tưởng sáng suốt
32. Tôi thấy gửi tiền vào ACB là điều nên làm
33. Tôi thích gửi tiền vào ACB

PHẦN III: KHẲNG ĐỊNH LẠI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
1. Anh/Chị vui lòng sắp xếp theo thứ tự tầm quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng
đến hoạt động huy động tiền gửi tại ACB? Vì sao các nhân tố đó lại có tầm quan
trọng theo thứ tự như vậy?
2. Trong mỗi nhân tố có nhiều biến quan sát. Xin Anh/Chị vui lòng sắp xếp theo
thứ tự tầm quan trọng của mỗi biến quan sát trong từng nhân tố. Theo Anh/Chị
có nên thêm/bỏ bớt/điều chỉnh nhân tố/biến quan sát nào không?

PHẦN III: THÔNG TIN CÁ NHÂN
Xin Anh/Chị vui lòng ghi lại thông tin cá nhân như liệt kê dưới đây:
1. Tên của Anh/ Chị:
………………………………………………………….
2. Số điện thoại của Anh/Chị:…………………………………………............
3. Địa chỉ của Anh/Chị:……………………………………………………….

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH KHẢO SÁT THỬ

STT

1

2

3

4

5

6

7

HỌ VÀ TÊN
HOÀNG VŨ ANH
ĐÀO
HUỲNH NGỌC
TUYỀN
BÙI THỊ LỆ HẰNG
NGUYỄN THỊ VÂN
ANH
TRẦN THỊ HỒNG
VÂN
HÀNG THANH
DUYÊN
TRẦN THỊ THU
NGUYỆT

SỐ ĐIỆN
THOẠI

EMAIL

0909021692

anhdao.hoangvu2988@gmail.com

0973867043

ngoctuyenhuynh92@gmail.com

0919371504

hanggtna@gmail.com

0983521676

vananhva1092@gmail.com

01642871471 vanhong198@gmail.com

01226927722 hangthanhduyen@gmail.com

0933829242

trannguyet100490@gmail.com

Phụ lục 4:

BẢNG KHẢO SÁT
Xin chào Anh/Chị!
Tôi tên là Hoàng Thị Ngọc Vân, học viên khóa 22 tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí
Minh (TP.HCM). Tôi đang tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phân tích các nhân tố
ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi tiền tại ACB trên địa bàn TP.HCM với mục đích phục
vụ cho nghiên cứu khoa học, không có mục đích kinh doanh. Mong quý Anh/Chị dành chút ít thời
gian quý báu để trả lời giúp tôi một số câu hỏi dưới đây. Xin Anh/Chị lưu ý rằng không có quan
điểm nào là đúng hay sai, tất cả thông tin Anh/Chị cung cấp đều rất có ích cho việc nghiên cứu của
tôi. Tôi cam kết là giữ bí mật thông tin Anh/Chị cung cấp.
PHẦN I: Xin cho biết mức độ đồng ý của Anh/Chị đối với các phát biểu sau đây về các nhân tố
ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi tiền tại ACB theo thang đo điểm từ 1 đến 5 (với quy
ước: 1: hoàn toàn không đồng ý, 5: hoàn toàn đồng ý) bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp.
oàn toàn h ng đồng ý Kh ng đồng ý
Trung lập
Đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
1
2
3
4
5
N ÂN TỐ: C U KỲ P ÁT TRIỂN KIN TẾ
Tôi sẽ gửi tiền vào ACB khi nền kinh tế ổn định
Tôi sẽ gửi tiền vào ACB khi thu nhập của tôi được đảm bảo và ổn định
Tôi sẽ không gửi tiền hoặc rút tiền từ ACB khi nền kinh tế suy thoái, lạm
phát.
N ÂN TỐ: MÔI TRƯỜNG LUẬT P ÁP
Chính sách pháp luật về huy động vốn đã tạo cho khách hàng yên tâm khi gửi
tiền vào ACB
Những quy định của ngân hàng nhà nước về huy động vốn đã tạo thuận lợi
cho khách hàng gửi tiền vào ACB.
Các nghị định hướng dẫn luật về lãi suất, tỷ lệ dự trữ, hạn mức cho vay … đã
thu hút khách hàng gửi tiền vào ACB.
N ÂN TỐ: MÔI TRƯỜNG CẠN TRAN
Tôi sẽ gửi tiền vào ACB có nhiều chương trình khuyến mại.
Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB có chính sách chăm sóc khách hàng tốt.
Nói chung, tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB có môi trường cạnh tranh

1

2

3

4

5
-

1

2

3

4

5
-

1

2

3

4

5
-

N ÂN TỐ: VĂN ÓA XÃ ỘI VÀ TÂM LÝ K ÁC
ÀNG
Tôi gửi tiền vào ACB vì có nhiều người xung quanh tôi gửi tiền vào ACB.
Tôi gửi tiền vào ACB nếu mọi người người xung quanh tôi gửi tiền vào ACB.
Tôi sẽ phải gửi tiền vào ACB bởi vì mọi người xung quanh tôi nghĩ tôi nên
làm thế.
N ÂN TỐ: THÂM NIÊN VÀ T ƯƠNG IỆU

1

2

3

4

5
-

-

1

2

3

4

5

Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB có thâm niên

-

Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB là thương hiệu lớn
Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB quan tâm đến việc đầu tư và phát triển
thương hiệu.
N ÂN TỐ: C ẤT LƯỢNG DỊC VỤ
Nhân viên ACB sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của Anh/Chị
Nhân viên ACB luôn thể hiện sự quan tâm đến Anh/Chị
Nhân viên ACB sẵn sàng giúp đỡ Anh/Chị
Nhân viên ACB luôn phục vụ Anh/Chị một cách nhanh chóng
Nhân viên ACB luôn tỏ ra lịch sự với Anh/Chị
Các sản phẩm dịch vụ của ACB đa dạng.
N ÂN TỐ: Ệ T ỐNG MẠNG LƯỚI
Mạng lưới các điểm giao dịch/ATM của ACB rộng lớn
Vị trí các điểm giao dịch/ATM của ACB thuận tiện
ACB có điểm giao dịch gần nhà/trường học/nơi làm việc của Anh/Chị
Số lượng điểm giao dịch là tiêu chí để Anh/Chị gửi tiền tại ACB

-

N ÂN TỐ: C ÍN SÁC LÃI SUẤT
Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB có lãi suất cao hơn ngân hàng khác.
Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB có lãi suất cao lớn hơn tỷ lệ lạm phát
Tôi sẽ gửi tiền vào ACB vì ACB có chính sách lãi suất linh hoạt.
N ÂN TỐ

OẠT ĐỘNG

UY ĐỘNG TIỀN GỬI

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5
5
5
-

1

2

3

4

Tôi thấy gửi tiền vào ACB là ý tưởng sáng suốt

5
-

Tôi thấy gửi tiền vào ACB là điều nên làm

-

Tôi thích gửi tiền vào ACB

-

PHẦN II: Thông tin cá nhân của Anh/Chị
1. Giới tính:
□ Nam
□ Nữ
2. Độ tuổi: □ dưới 25 □ Từ 25 – 35
□ Từ 36 – 45 □ Trên 45
3. Trình độ: □ Dưới đại học
□ Đại học
□ Trên đại học
4. Thu nhập hàng tháng:
□ Dưới 7 triệu □ Từ 7 tr – dưới 12 tr
□ Từ 13 tr – 20 tr
□ Trên 20 triệu
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!

PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SPSS
Bảng số 1: Giới tính
Gioi tinh
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

Nam

102

46.8

46.8

46.8

Nu

116

53.2

53.2

100.0

Total

218

100.0

100.0

Bảng số 2: Độ tuổi
Do tuoi
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

duoi 25 tuoi

21

9.6

9.6

9.6

25-35

84

38.5

38.5

48.2

36-45

76

34.9

34.9

83.0

Tren 45

37

17.0

17.0

100.0

218

100.0

100.0

Total

Bảng số 3: Trình độ
Trinh do hoc van
Frequency
Valid

Duoi dai hoc
Dai hoc
Tren dai hoc
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

46

21.1

21.1

21.1

118

54.1

54.1

75.2

54

24.8

24.8

100.0

218

100.0

100.0

Bảng số 4: Thu nhập
Thu nhap
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

duoi 7 trieu

59

27.1

27.1

27.1

7-12 trieu

74

33.9

33.9

61.0

13-17 trieu

62

28.4

28.4

89.4

tren 20 trieu

23

10.6

10.6

100.0

218

100.0

100.0

Total