Tải bản đầy đủ
VẤN ĐỀ 4. TÌM THAM SỐ M ĐỂ HÀM SỐ LUÔN TĂNG (HOẶC GIẢM) TRÊN ĐOẠN DÀI L

VẤN ĐỀ 4. TÌM THAM SỐ M ĐỂ HÀM SỐ LUÔN TĂNG (HOẶC GIẢM) TRÊN ĐOẠN DÀI L

Tải bản đầy đủ

D. m = −5 ∨ m
= −3

Câu 3.

Hàm

số khi:
A. m
=
9
4

B.

3
2
y = x + 3x + mx + m nghịch biến trên một khoảng có độ dài bằng 1

9
m =− 4

C. m
=
9
2

D. m
=− 9
2

Câu 4.

y=

Cho hàm

số

1
3

(m +1) x3 + (2m −1) x2 −(3m + 2) x + m . Giá trị m làm cho hàm số

có khoảng nghịch biến có độ dài bằng 4 là?
7 61
6

7 61

A. m6 =

7  61

7 62

B. m = 6

C. m = 6

Câu 5.

Tìm tham số m y = x3 + 3x2 +
để hàm số có độ dài bằng mx + m
1

nghịch biến trên một
khoảng

A. m

D. m ≥

B. m

C. m

=
9

>

<

4

9

9

4

Câu 6.
5

D. m =

−4}

Câu 7.

4

4

Với giá trị nào của

1
y = x2 x+3 +4x(m
− 2+13)
m thì hàm số nghịch biến là 2
A. m
B. m
C. m
∈{2;

9

∈{−2;
4}

∈{1;
3}

(THPT Hùng Vương- Bình Định)
Xác định m để hàm số
3
2
y = x + (m +1) x + 4x + 7 có độ dài khoảng nghịch
biến bằng 12

có độ dài
khoảng
D. m
∈{−3;1}

A. m = −2, m =

B. m = 1, m =

4

3

C. m = 0, m =
−1

D. m = 2, m = −4