Tải bản đầy đủ
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ

Câu 1.
số

Tìm tham số m để hàm

f ( x ) = − 3 + (m −1) x2 + (m +
x
3) x

tăng trên khoảng

(0;
3)

B. m

A. m

1
2
7

C. m
>

1
1
2
2
7
7

D. m
<
1
2
7Câu 2.

f ( x ) tăng trên

Tìm tham số m
để hàm số

=
mx

x
m

A. m

>


2

2


m
tha
m
số
D. m > m
0
để

m
số

xn
) kh
oả
ng
= (−
∞;
m1
x

3
3

trên khoảng

m <
4 B. 

) A.

−2
<

−1 2


D.

Câu 5.


C.

3

Tìm
m để
hàm
số

số

(1;3)
A.


1


5

Câu 4.3 s

y

5

A. B. C. m

D. m


1


2

số

ng

x

(2;
+∞)

+

y = đồ
3
−x + ng
2
2mx bi

2
x
m

−15) n
x+2

A.B. m C. m
>
2

<

2

D. m
>

2

D Câ
3
2
y = x − 6x khi
. u + mx +1
:
8.
đồng
m

biến trên
>
1 m khoảng
số (0; +∞)
8
5

=

(0; +∞)

5 Hà
khoả


2
2
2
2

B. m C
5

18

nghịchbiến
trên khoảng


đồng khi
y
u
biến

5 7.
trên

?

<

2

y = −x + 3x +
3mx −1


>
D. 

≤ Với giá
mtrị nào
≤ của m
+ ( m ến
− thì hàm
trê

m

Tìm
tham
số m
để
hàm
5
5
m >

x

B
.

Câu
6.

(1; +∞)

4

A.

ng
hị
ch
bi
ế
n

( trê

+

55

+ (m − 2)

x2 − m ( m − 3)
1
x−

Câ f gi
u

khoảng (2; +∞)
3.
m

+4

x

A. m <

B. m >

C. m ≤

0

0

0

D. m ≥ 0
x2  2mxCâu
 m29.
3

đồn
g
biế
n
trên
kho
ảng

Với giá trị
nào của m thì
hàm số y =

(2; +∞)
A. m B. m

2


−2

C. m

D. m ≥
0


2

Câu 10. y = x3 − ( m

Cho hàm
2
2
+1) x − ( 2m
số
− 3m + 2 ) x +1

. Kết luận
nào sau
đây đúng

A. Hàm số luôn đồng biến trên
B. Hàm số luôn đồng biến trên
C. Hàm số không đơn điệu trên
D. Hàm số có hai cực trị và
khoảng cách giữa hai điểm
cực trị bằng 1 với mọi m

Câu 11. y = mx +1 đồng biến trên
Cho hàm
khoảng (1; +∞) khi
số
x+m
A
\ 1;1
.


1

< m B. m
<1

C. m

>
1D.

đồng
A.
B. m

Câu

+
y=1

12. ∞ x3

D
.


2

Tìm

) +m
tất
. x2
cả
+
Cx
các

h1
giá
3

2
trị
n
của
tha
m
số
m

k
ế
t

sao q
cho u
Tìm tất cả
các giá trị
thực của
tham số m
để hàm số
y
=

m
+
1

3

đbiế ú

(

số

n

n

trê

g

n

:

kho
ảng

(1;
m

(
[ 4;

2

x

m


2
<

<

Câu 13.

m
+
1

)
x
2


3
x

+1

ng
h
ịc
h
biế
n
trê

−1

n
tập
xác
đ

cnó
ủnh
a

)3B.
A. −

D.
m<
4∨
m>
−1

; −1
−)

Câu 14.

Tìm tất cả
các giá trị
thực của
tham số m
sao cho
hàm số
3

y = −x
2
− 3x +
mx + 4

nghịc
h biến
trên
khoản
g (0;
+∞) .

A.
mB. C.

∈m ∈
−∈ ;
∞0; +∞
+
0


D
.
m


(


;

Câu 15.

x2

Cho hàm
số

− Hàm số luôn đồng
2 biến trên các
x

với m là tham số .

+
y=

m
x
+
1

khoảng xác định của nó khi và
chỉ khi:

A. m ≤
−3

B. m >
3

C. m <
−6

D. m < 1

Câu 16.

Tìm tất cả các giá trị
thực của tham số m sao cho hàm
số
3
2
y = −x + 3mx + 3mx −1 ngh ịch
biến trên khoảng (0; +∞) .
A. m

B. m

C. m>

<


3

3


6

D. m < 1

Câu 17.

Giá y = x3 −
trị của tham số 3mx2 +
m để hàm số

3 ( 2m − 3)
x+2

khoả
ng (2;
+∞)m≤

1

m∈ C.

đồng
biến
trên

D. m ≥
m
>
1
2

2

Câu
18.
Hàm
số
A.B.mm
≥<
1 0
2

3
đồng biến trên
y=x
2
+ 6x + khoảng (0; +∞) .
mx +1 Giá trị của m là:

C
.
0
<
m
<
1
2

D. m > 0

1
2


u
2
0.

x
4 đồng
y biến
= trên
2 nửa
Tì m khoả

Câu y = 1 x3 +
1 x2 − mx
9
.

đồng

m
m
để

m
số

biến
trên

H khoảng
à
m

s

(1; +∞)
thì m

ng

[1;
+∞)


n
1

s

A. mB. m

A.
B. mC.

D. Đ
á
p1

á
n
k
h
á
c

{
0

D 
3
.

}

 
 3
3Câu

g

22

i.

á

m

t

)tấ t

r

cả

c

c[
3;
+


1

<

2

1

3

\

a

)

khoảng (0; 3)

;
+o

+∞3)

đồng biến trên

1
x
m

m

à

; 1;

a m để hàm số

y

)

∈ ∈ ∈

−∞1 − 1

;

+∞;
+khoảng
3

(−(−


ng
Tìm
trê
tất cả
=n
các
kh
giá trị
oả
của m m
ng
x
để
(1;
hàm
+∞
số


A. B. C. D
m m m .

thuộc

u
A.B.

Câu
21.

C.

2
3

3

1
y = − + x3
(−1m
2 )
x +
(+m3
x )
−10
3

D. m∈

Câu 23. Cho hàm
số

y=
8

mx + 7m −
x−m

. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số luôn đồng
biến trên trên khoảng (0; +∞) .
A.
−8 <
m≤0

B.

C.

−8 <
m<
1

−8
<0

D. −8 ≤ m < 0

Câu 24. Tìm tất cả các
giá trị của m để hàm số

y=

biến trên (2; +∞) .
A.m2

∈ 
; +∞

B. m
2

∈  ;
+∞


3


m 3
2 x − m −1
x +13((m − 2))
x+ 3

C. m

D.
 m ∈ −∞;

∈ 2
−∞;
3


3

Câu 25. Tìm giá trị nhỏ nhất của
tham số m sao cho hàm số biến
trên (0; +∞)
A. m
=

1

B. m

C. m

=
1

=

đồng3


3
2
y = −x + 3x nghị
ch
+ 3mx −1

D. m = −2

2

Câu 26. Tìm tất cả các giá trị thực
của tham số m sao cho hàm số
 π


 2

trên khoảng 0;

2

sin đồng
y=
x + 3 biến
sin
x
+
m

A
. B.

C.

mm ≤
−1


Câu 29. Tìm tất cả

D
.

0≤
m
3

ị thực y đ giá trị m để hàm số

n
của
=g
b
tham
s i
ế
số m i
n
n
sao

m

3


1

0

m

cho

x

hàm<
3

Câu 27. Tìm

y=
tất cả các giá −x3
+
trị của tham 3x2
+
số m sao cho
3mx
−1

số

n
g
h

c
h

trên
khoả
ng

hàm số biến

0;

trên (0; +∞)
A. m B. mC. m


1

<

1

Câu 28. Tìm
tất cả cácπ


2

D
.


1

2
sin
x
m0

A
< . B.

g á
i tr

mm
m ≤
≤0
< 0

1 1

m
<
2

D
.
m

2

y = x − 6x + mx +1 đồng biến
3

2

trên khoảng (0; +∞)

A. m ≥
12

B. m ≥
0

C. m ≤

D. m ≤ 0

12

Câu 30.

mx + 4
Tìm tất cả y =
giá trị m để nghịch biến
hàm số
trên (−∞;1)
x+m

A
.

2
<
m

B
.

C
.


2
<
m
<
2


2

m

D.
−2 ≤
m≤
1


21

ĐỀ 02

Câu 1.
Cho
hàm
số

x . Để hàm số

4 đồng biến trên
x
y = [1; +∞) thì m
2 phải thỏa

(
x


m

)
A
.m
1−

4;

B
.m

(1;4
]\{2

}

C
.1m

;−
1
\{
0
}

D
.m


−
1;
\{
}0


2


1
2

đồng
biến
trên (0;
3)thì
tham
số a
phải
thỏa
C.
D. a(a−1

)
x

C 3
â ym+ x + 5
u x đồng
2. =2+ biến

A. a

trên
khoả
ng (1;

C
h
o
h
à
m
s


2

3 (2m +1) x

) số m là
A.

<
4
m
3
<
4
+
3

2

+ (12m + 5)
x + 2 . Để

hàm số
đồng biến
2
trên

thích
hợp của
tham số
m là
D. m

2

C ể hàm
â số
u
3.
Đ

kthì tham
hsố m
ophải
ảthỏa
n
g

(
;
+


3

)
1 ≤m≤ 1
6
6

5
A. B. m ≥


+

của tham
+∞

Cho hàm
số y = x 3 −

thì 2
các
giá
trị

. Để
hàm
msố
này
mnghịc
h
y biến
= trong

khoả
mng
x

( thì giá trị

7

Câu 4.

+∞)

B.C.

C
â
u
5.

<
1

B.

>

3

3
22

=

+A. m

−4


xĐ

h x
à
m
s


y

12

2

BC
. .
m
≤ m
4
− <
3
1

D.
m≥
4+
3

2

Câu 6.
Cho hàm
số y = 2x3 +
2
3x + 6mx −1 .

Để hàm số
nghịch
biến trên
(0; 2) thì
tham
số m
thỏa
mãn
điều
1
C.
kiệmn ≤−

6

D. m ≤ 5
12

A. m ≤
6

B. m <

1
4

D. m ≥

C. m ≤
−6

1
4

Câu
7.

2

f x đồng
+ biến
Tìm m 5x
(
để
+ trên (1;
2
+∞) .
hàm
xm
số
+
) 6
x+
=
3x  2

A.

B. C.

−4

m

4

−4 −2
≤ ≤m
≤ ≤2

Câu 8.

≥−

D
.

2

m

4

f ( x) =

−x3 + 3x2
Với các
+ 2mx −
giá tr≤−
ị nào 2

≤−

của tham
số m thì
hàm số
biến trên

nghịch

khoảng

(0; +∞)
A.
m≤

4
3

Câu 9.

m
1
6
3

D. m
27
y = mx
+ (m

Tìm tất cả các
+1)
giá trị thực của
tham số m để +1
hàm số

40

32