Tải bản đầy đủ
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Tải bản đầy đủ?
Đs: −2 ≤ m

Bài tập 2. Cho hàm
số

Bài tập 3. Cho hàm

y = mx3 − 3x2 − 3x +1 . Tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng

y = x + 3x + ( m +1) x + 4m . Tìm m để hàm số nghịch biến trên
3

2

số

(−1;1)

2

Đs: Không tồn tại m

(1; 2)

khoảng

3

?

Đs: m ≤ −10

Bài tập 4. Cho hàm
số

3
2
y = −x + mx − m . Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (1; 2)

?
Đs: m ≥ 3

Bài tập 5.

1

y=−

3
2
x + (m −1) x + (m + 3) x − 4

Cho hàm số . Tìm m để hàm số đồng biến
3
trên khoảng (0; 3) ?
Đs: m ≥

Bài tập 6.

y=

1

12
7

3
2
x − ( m +1) x + m ( m + 2) x + 7

Cho hàm số . Tìm m để hàm số đồng biến
3
trên
?
khoản Đs: m ≤ 2; m ≥ 9
g (4;9)

Bài tập 7.

3
2
2
y = x − mx − ( 2m − 7m . Tìm m để

Cho hàm số + 7 ) x + 2 ( m −1)( 2m − 3)
đồng biến
trên khoảng

?

(2; +∞)
Bài tập 8.

Đs: −1 ≤ m ≤

5
2

3
2
2
y = x − mx − ( 2m − 7m . Tìm m để

Cho hàm số + 7 ) x + 2 ( m −1)( 2m − 3)
đồng biến
trên khoảng

Cho hàm số
trên
?
khoảng

(2; +∞)

hàm số

?

(3; +∞)
Bài tập 9.

hàm số

Đs: m ≤

17
12

y = x − 3 ( 2m +1) x + (12m + 5) x + 2
3

2

. Tìm m để hàm số đồng biến

Đs: m ≤

5
12

Bài
tập
10.
Cho
hàm
số
tr
ê
n
k
h
o

n
g

1
y = mx3
−(m
−1
)
x2 +
3(m
− 2)1
x3 +

. Tìm m ?
để hàm
số đồng Đ
biến
s
:

m

9
1
3

?
Đ

Bà y = . Tìm
i
m để
3
x −
tậ
hàm
p 3mx số
12 2 + đồng
biến
.

s:
m

2

Ch 3 ( m trên
o 2

−1)
m
số x

3

(2
;
+


+1−

)
Bài
tập
11.

Cho
hàm
số

y=

1

. Tìm m
3
để hàm
mx +
số đồng
2 ( m −1)
biến
2
x + (m
−1) x +
m
3

tr
ê
n

khoảng (2;
+∞)

m

mv ?
ỗà Đs: m =
i 3
k(
h4
o;
ả+
n∞
g

)

(


;
2

)
Bà p 13. Cho
hàm số
i
tậ

y = x − 3( 2m
3

+ 5) x + 2 . Tìm m để hàm số đồng

2
+1) x + (12m biến

trên mỗi
khoảng (−∞; −1) ?
và (2; +∞)
7
5
Đs: − ≤ m ≤
12
12

C. BÀI TẬP
TRẮC
NGHIỆM

Câu 1.
số

Tìm tham số m để hàm

f ( x ) = − 3 + (m −1) x2 + (m +
x
3) x

tăng trên khoảng

(0;
3)

B. m

A. m

1
2
7

C. m
>

1
1
2
2
7
7

D. m
<
1
2
7