Tải bản đầy đủ
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ

3.2. Kiến nghị:
Để chất lượng giáo dục không ngừng được tăng lên đối với tất cả các môn
học và đặc biệt là việc dạy trẻ 4- 5 tuổi làm quen với hoạt động tạo hình, thể lợi
vẽ, tôi xin có một số ý kiến đề xuất như sau:
- Tổ chức cho trẻ được học dưới hình thức “Học bằng chơi, chơi mà học”.
Luôn lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên chỉ là người hướng lái, gợi mở, dạy trẻ
theo hướng tích cực.
- Sưu tầm, sáng tạo nhiều đồ dùng, đồ chơi đẹp, đảm bảo an toàn, tính trực
quan, thẩm mỹ và giáo dục cao. Sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật, các nguyên vật
liệu trang trí góc tạo hình thêm phong phú, gợi cho trẻ nguồn cảm hứng
- Cần nâng cao trình độ tin học để ứng dụng công nghệ thông tin một cách
linh hoạt, sáng tạo.
- Tạo môi trường phong phú cho trẻ hoạt động, cho trẻ dạo chơi thăm quan
nhiều nơi để trẻ được tiếp xúc với môi trường xung quanh, với vẻ đẹp thiên
nhiên, thế giới xung quanh trẻ nhằm cung cấp kiến thức cho trẻ.
- Cần làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh thật tốt để thống
nhất và có biện pháp giáo dục trẻ có hiệu quả ở gia đình cũng như ở trường học.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi và đã áp dụng thực hiện đạt
hiệu quả. Rất mong được bạn bè đồng nghiệp bổ sung để SKKN được hoàn
thiện hơn.
Ý Kiến Của Hội Đồng Khoa Học
Nhà Trường

Đông Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến
kinh nghiệm của mình viết, không sao
chép nội dung của người khác.
Người viết

Hoàng Thị Huế

17

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chương trình giáo dục mầm non – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam năm 2009.
2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non- mẫu giáo 4-5 tuổi
(TS Trần Thị Ngọc Trâm, TS Lê Thu Hương; PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết) đồng
chủ biên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tháng 6/2015.
3. Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non (Tác giả Lê
Thanh Thùy).
4. Các hoạt động tạo hình của trẻ mầm non (Tác giả Lê Thị Đức – Nguyễn
Thanh Thủy – Phùng Thị Tường).
5. Tạp chí giáo dục mầm non (số 3 năm 2011).
6. Một số tài liệu như báo, Internet......

18

DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD & ĐT, CẤP SỞ GD & ĐT VÀ
CÁC CẤP CAO HƠN HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Hoàng Thị Huế
Chức vụ và đơn vị công tác: Trường Mầm non Đông Sơn – P. Đông Sơn –
TP. Thanh Hóa

TT

Tên đề tài SKKN

Cấp đánh

Kết quả

giá xếp loại

đánh giá

(Phòng, Sở,

xếp loại (A,

Tỉnh…)

B, C)

Phòng

B

Năm học
đánh giá
xếp loại

Một số biện pháp phát triển
1

ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 4-5
tuổi thông qua tác phẩm văn

2014 -2015

học.

19