Tải bản đầy đủ
Đề xuất, khuyến nghị áp dụng đề tài:

Đề xuất, khuyến nghị áp dụng đề tài:

Tải bản đầy đủ

-

Có thể được sử dụng như một công cụ để biên soạn các bài thi trắc
nghiệm.

- Có thể áp dụng để biên soạn các bài kiểm tra trắc nghiệm theo chuẩn Elearning không chỉ trong bộ môn Tin học mà còn có thể áp dụng cho các bộ môn
khác như: Toán, Lý, Hóa, Sử, Địa, GDCD…..
- Có thể được áp dụng để thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm 15 phút
hoặc 45 phút cho các bộ môn.
- Giúp các giáo viên đặc biệt là các giáo viên có thâm niên cao có thể tự tin
về trình độ tin học của bản thân từ đó sẽ giúp ích không những cho bản thân giáo
viên mà còn là giúp ích cho công tác giảng dạy tại trường.
- Là cầu nối giữa các Tổ chuyên môn trong nhà trường, giữa các giáo viên
với nhau từ đó có thể chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ nhau trong việc dạy học cũng
như trong cuộc sống.
VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
-

Tham khảo các tài liệu về phần mềm trên các diễn đàn và website
giáo dục

VII. PHỤ LỤC
-

Đính kèm phần mềm chạy thử một bài kiểm tra bằng công cụ iSpring
QuizMaker trên đĩa CD.

Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý đồng nghiệp để sáng kiến
được hoàn thiện hơn.
NGƯỜI THỰC HIỆN

Lê Tuấn Anh

Trang 37

Trang 38

SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT TÂN PHÚ
–––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Định Quán, ngày 20 tháng 05 năm 2017

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học: 2016 - 2017
–––––––––––––––––
Tên sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng phần mềm iSpring Suite trong việc biên soạn đề thi trắc
nghiệm theo chuẩn E-learning bằng công cụ iSpring QuizMaker.
Họ và tên tác giả: Lê Tuấn Anh
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường THPT Tân Phú
Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực khác)
- Quản lý giáo dục

- Phương pháp dạy học bộ môn: ............. 
- Phương pháp giáo dục- Lĩnh vực khác: ...................................... 

Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành 
1. Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô dưới đây)
- Đề ra giải pháp thay thế hoàn toàn mới, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn- Đề ra giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn 
- Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng ở đơn vị mình,
nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị 
2. Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 5 ô dưới đây)
- Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện trong toàn ngành có hiệu quả cao 
- Giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, đã được thực hiện trong toàn ngành có hiệu
quả cao 
- Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện tại đơn vị có hiệu quả cao 
- Giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, đã được thực hiện tại đơn vị có hiệu quả 
- Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng ở đơn vị mình,
nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị 
3. Khả năng áp dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô mỗi dòng dưới đây)
- Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách:
Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT 
Trong ngành 
- Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào
cuộc sống: Trong Tổ/Phòng/Ban 
Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT 
Trong ngành 

Trang 39

- Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong
phạm vi rộng: Trong Tổ/Phòng/Ban 
Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT 
Trong ngành 
Xếp loại chung: Xuất sắc 

Khá  Đạt 

Không xếp loại 

Cá nhân viết sáng kiến kinh nghiệm cam kết và chịu trách nhiệm không sao chép tài liệu của
người khác hoặc sao chép lại nguyên văn nội dung sáng kiến kinh nghiệm cũ của mình.
Tổ trưởng và Thủ trưởng đơn vị xác nhận đã kiểm tra và ghi nhận sáng kiến kinh nghiệm này đã
được tổ chức thực hiện tại đơn vị, được Hội đồng chuyên môn trường xem xét, đánh giá; tác giả
không sao chép tài liệu của người khác hoặc sao chép lại nguyên văn nội dung sáng kiến kinh
nghiệm cũ của chính tác giả.
Phiếu này được đánh dấu X đầy đủ các ô tương ứng, có ký tên xác nhận của tác giả và người có
thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và đóng kèm vào cuối mỗi bản sáng kiến kinh nghiệm.
NGƯỜI THỰC HIỆN SKKN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TỔ
CHUYÊN MÔN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, ghi rõ
họ tên và đóng dấu)

Trang 40