Tải bản đầy đủ
Mục đích nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu:

Tải bản đầy đủ

ngắn nhất (s)
4

Chạy xuất phát thấp 30m(s)

X

5

Bật cao tại chỗ (cm)

X

6

Bật xa tại chỗ (cm)
Ngồi xoay lưng về hướng chạy nghe

X

7

tiếng còi nhanh chóng xoay người chạy

X

8

nhanh 10m (s)
Chạy nâng cao đùi tại chỗ 10m (s)

X

9
10
11
12
13

Chạy đạp sau 15m (s)
Chạy lượn vòng qua 4 vòng cự ly 20m
(s)
Nâng cao đùi tại chỗ 10s sau đó chạy
10m (s)
Xuất phát cao tư thế khác nhau (s)
XPT- chạy lao- giữa quãng với tốc độ

X
X
X
X
X

14

cao
Chạy biến hướng (s)

X

15

Chaỵ con thoi 4 x 10m (s)

X

Kết quả phỏng vấn trên đề tài chọn được 7 bài tập sau:
- Nằm ngửa gập bụng trong 30 giây (s)
- Tại chỗ nâng cao đùi nghe tiếng còi chạy nhanh 10m(s)
- Chạy xuất phát thấp 30m (s)
- Chạy đạp sau 15m (s)
- Chạy biến hướng(s)
- Bật xa tại chỗ(m)
- Chạy con thoi 4 x 10(m).
4.3. Phương pháp kiểm tra sư phạm:
Kiểm tra sư phạm là phương pháp kiểm tra nhằm thu thập thông tin có liên quan đến
bài tập có tác dụng đến thành tích chạy 60m của đối tượng nghiên cứu.
*Test được dùng để kiểm tra là chạy 60m ( s )
Mục đích: Đánh giá sức nhanh.
10

Dụng cụ sân bãi: Sân tập thể dục của trường, đường chạy, đồng hồ bấm giờ điện tử,
cờ, giấy bút ghi chép.
Cách tiến hành kiểm tra được thực hiện như sau:
Nhóm có 2 thành viên:
Một thành viên gọi tên, phát lệnh chạy.
Một thành viên bấm giờ và ghi thành tích
-

Người được kiểm tra đứng sau vạch xuất phát và thực hiện theo hướng dẫn của

người phát lệnh, xuất phát theo 3 khẩu lệnh “Vào chỗ, sẵn sàng, chạy”. Sau khi có tín
hiệu xuất phát (ván phát lệnh), người được kiểm tra nhanh chóng xuất phát chạy
nhanh về đích. Thành tích được tính từ vạch xuất phát đến điểm đích (60m). Kết quả
tính bằng giây, mỗi học sinh chạy 1 lần. Nếu phạm quy thì chạy lần 2
4.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm:
Các bài tập được để dùng thực nghiệm là:
-

Tại chỗ nâng cao đùi 10s sau đó chạy 10m (giây):

Mục đích: Đánh giá sức nhanh và sức mạnh của chân.
Dụng cụ đồng hồ bấm giây và 2 mốc cách nhau 10m (vạch xuất phát và vạch đích).
Cách thức kiểm tra và công nhận thành tích: Học sinh chuẩn bị xuất phát ở tư thế nâng
cao đùi. Khi có tín hiệu thực hiện nâng cao đùi và hoàn thành cự li càng nhanh càng
tốt. Bấm giờ khi học sinh xuất phát và vượt qua vạch đích.
Thành tích chạy được xác định là giây và số lẻ từng 1/100 giây.
-

Chạy biến hướng (giây)

Mục đích: Dùng test này để đánh giá khả năng phối hợp vận động và sức nhanh.
Dụng cụ đồng hồ bấm giây và 3 mốc đặt trên đường thẳng, mỗi mốc cách nhau 5m.
Mốc giữa là điểm xuất phát
Cách thức kiểm tra và công nhận thành tích: Học sinh chuẩn bị xuất phát ở mốc giữa.
Giáo viên sẽ chỉ định hướng chạy (phải hay trái) sau khi xuất phát. Học sinh nghe hiệu
lệnh, chạy về hướng phải, chạm mốc, chạy về hướng ngược lại, vượt qua mốc giữa,
tiếp tục chạy chạm mốc trái, quay về chạm đích. Giáo viên bấm giờ. Thành tích chạy
được xác định là giây và số lẻ từng 1/100 giây.
-

Chạy đạp sau 15m (giây):

Mục đích: Để đánh giá sức nhanh và sức mạnh của chân
11

Đối tượng kiểm tra thực hiện trên nền xi măng của trường. Đường chạy có chiều dài ít
nhất 20m, bằng phẳng, chiều rộng ít nhất 2m, cho từng người lần lượt xuất phát. Kẻ
vạch xuất phát (phất cờ) và vạch đích. Sau đích có ít nhất 5 - 10m để giảm tốc độ.
Cách thức kiểm tra và công nhận thành tích: Một đợt chạy gồm hai người. Xuất phát
cao, tại chỗ. Hai đối tượng khảo sát đứng trước vạch xuất phát, khi có lệnh “sẵn sàng”
đối tượng khảo sát hạ thấp trọng tâm, thân người hơi ngả về phía trước, ở trong tư thế
chờ lệnh xuất phát. Khi có hiệu lệnh “xuất phát” hoặc tiếng của ván phát lệnh thì đối
tượng khảo sát bật đạp sau người về phía trước thực hiện nhanh về đích và băng qua
đích. Bấm giờ khi học sinh xuất phát và vượt qua vạch đích. Thành tích chạy được xác
định là giây và số lẻ từng 1/100 giây.
-

Chạy 30m xuất phát thấp (giây):

Mục đích: Để đánh giá sức nhanh và sức mạnh tốc độ.
Đường chạy có chiều dài ít nhất 50m, bằng phẳng, chiều rộng ít nhất 2m, cho từng
người lần lượt xuất phát. Kẻ vạch xuất phát (phất cờ) và vạch đích. Sau đích có ít nhất
10m để giảm tốc độ.
Cách thức kiểm tra và công nhận thành tích: Một đợt chạy gồm hai người. Xuất phát
thấp, tại chỗ. Hai đối tượng khảo sát đứng trước vạch xuất phát, khi có lệnh “sẵn sàng”
đối tượng khảo sát hạ thấp trọng tâm, thân người hơi ngả về phía trước, ở trong tư thế
chờ lệnh xuất phát. Khi có hiệu lệnh “xuất phát” hoặc tiếng súng phát lệnh thì đối
tượng khảo sát lao người về phía trước gắng sức chạy thật nhanh về đích và băng qua
đích. Bấm giờ khi học sinh xuất phát và vượt qua vạch đích. Thành tích chạy được xác
định là giây và số lẻ từng 1/100 giây.
-

Chạy con thoi 4x10m (giây):

Mục đích: Dùng test này để đánh giá khả năng phối hợp vận động và sức nhanh.
Đường chạy có kích thước 10 x 1.2m, bốn góc có vật chuẩn để quay đầu. Đường chạy
bằng phẳng, không trơn, tốt nhất trên nền đất khô. Để an toàn, hai đầu đường chạy có
khoảng trống ít nhất 2m. Dụng cụ gồm đồng hồ bấm giây, thước đo dài, bốn vật chuẩn
để đánh dấu bốn góc.
Cách thức kiểm tra và công nhận thành tích: Đối tượng kiểm tra thực hiện theo khẩu
lệnh “vào chỗ - sẳn sàng - chạy”. Khi chạy đến vạch 10m, chỉ cần 1 chân chạm vạch,
lập tức nhanh chóng quay ngoắt toàn thân vòng lại, về vạch xuất phát, đến khi một
12

chân chạm vạch thì quay lại. Thực hiện lặp lại cho hết quãng đường, tổng số 2 vòng
với 3 lần quay. Bấm giờ khi học sinh xuất phát và vượt qua vạch đích. Thành tích chạy
được xác định là giây và số lẻ từng 1/100 giây.
5. Phương pháp toán thống kê.
Sau khi thu thập xử lí số liệu bằng máy vi tính với chương trình phần mềm
Microsoft Excel để tính toán, trong phạm vi đề tài nghiên cứu đề tài thực hiện phép
tính sau :
a. Tính giá trị trung bình :
Trong đó :
: Là giá trị trung bình.
Xi : Là trị số của từng cá thể.
n : Là tổng số các cá thể.
: Kí hiệu tổng.
6. Kế hoạch tập luyện.
Ứng dụng các bài tập đã lựa chọn vào kế hoạch giảng dạy.
Chương trình chạy ngắn của lớp 10 theo PPCT là 12 tiết nhưng để đề tài được hiệu
quả tôi xin BGH 16 tiết để có thời gian lấy số liệu và thành tích cho chính xác.
T
T

1
2

Số tiết tập luyện
BÀI TẬP BỔ TRỢ THỂ
LỰC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-Nằm ngửa gập bụng
x
x
x
x
x
30(s)
- Chạy đạp sau 15m (s)
x

3
4

- Chạy chuyển hướng (s)
- Chạy 30m xuất phát
thấp(s)

x
x

x
x

5

x
x

x

x

x

- Chạy con thoi 4x10m
(s)
-Nâng cao đùi tại chỗ 10s
sau đó chạy 10m.

x

x

x x
x

7

x

x

x
x

6

x

Bật xa tại chỗ

x

x

x
x

13

x

x

x

x

8

- Kiểm tra thành tích
60m
x

x

* Thành tích chạy 60m của nữ thực nghiệm và đối chứng trước và sau thời gian
thực nghiệm.
Thời gian tập luyện: Mỗi tuần 2 tiết, mỗi tiết 45 phút, tiến hành tập luyện trong 8 tuần
của học kỳ I.
Trước thực nghiệm cả 2 nhóm đều được kiểm tra để được xác định trình độ ban đầu.
Sau 8 tuần tập luyện, tôi tiến hành kiểm tra thành tích để đánh giá hiệu quả của các bài
tập bổ trợ thể lực chuyên môn và đánh giá sự tăng trưởng thành tích chạy 60m ở nhóm
đối tượng nghiên cứu, nhằm làm sáng tỏ hiệu quả của bài tập đã được lựa chọn.
Bảng 1: BẢNG SỐ LIỆU TRƯỚC THỰC NGHIỆM
Nhóm thực
nghiệm
Nhóm đối chứng
Xtb
S
CV
Sai số
t lq
t dl

12.47
0.66
5.33
0.02

12.49
0.59
4.76
0.02

0.1

7.12

Nhìn vào bảng 1 cho thấy: Giá trị trung bình thành tích chạy 60m của nhóm thực
nghiệm và nhóm đối chứng là 12.47 giây và 12.49 giây không có sự chênh lệch nhiều,
các chỉ số như: độ lệch chuẩn của mẫu (S); hệ số biến thiên (Cv); sai số tương đối của
GTTB (Epxilon) và chỉ số t cho 2 mẫu độc lập với n<30 (có t tính đều lớn hơn t bảng)
tra bảng t student nằm trong ngưỡng cho phép với p< 0.01

Xtb
S
CV
Sai số
t lq
t dl
W%

Bảng 2: BẢNG SỐ LIỆU SAU THỰC NGHIỆM
Nhóm thực
nghiệm
Nhóm đối chứng
11.09
11.78
0.58
0.49
5.2
4.15
0.02
0.02
4.11
11.71
14

7.12
5.85

Vẽ biểu đồ (hình cột)
Biều đồ 1. Biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng thành tích chạy 60m
Qua phân tích và từ biểu đồ 1 cho thấy sự tăng trưởng (W%) thành tích chạy
60m của nhóm thực nghiệm là W%=11.71 %, còn sự tăng trưởng của nhóm
đối chứng là W%=5.85% chứng tỏ rằng thành tích chạy 60m của nhóm thực
nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng, sự tăng trưởng này có ý nghĩa thống kê ở
ngưỡng sác xuất p<0.01 vì đều có t tính lớn hơn t bảng. Cho nên, việc lựa
chọn và sử dụng các bài tập bổ trợ thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy
60m cho học sinh nữ lớp 10 trường.... là hợp lý nhất, mang lại hiệu quả cao.

Bảng 1. So sánh sự gia tăng thành tích chạy 60m cả 2 nhóm nữ thực nghiệm và đối
chứng của học sinh Trường THPT Tân Phú trước và sau thực nghiệm
TT
1

TEST
Thành tích chạy 60m
(s)

Nhóm Nữ
TN
ĐC

X Tr

X SAU

12.5
12.49

11.1
11.8

Căn cứ vào kết quả ở bảng 1cho thấy:
+ Trước thời gian thực nghiệm thì thành tích chạy 60m ở nhóm nữ thực nghiệm ( X TN =
12.5) gần như tương đương với nhóm nữ đối chứng ( X DC = 12.49)
+ Sau thời gian thực nghiệm thì thành tích chạy 60m ở nhóm nữ thực nghiệm ( X TN =
11.1) tăng hơn so với nhóm nữ đối chứng ( X DC = 11.8) và kết quả này cũng thể hiện qua
biểu đồ.

15

Biểu đồ 1.Thành tích chạy 60m của học sinh nữ nhóm TN và nhóm ĐC trước và sau khi
thực nghiệm.
Nhận xét: Qua thành tích thể hiện ở các bảng và các biểu đồ trên đã chứng minh việc
ứng dụng các bài tập bổ trợ thể lực đã lựa chọn đem lại hiệu quả nhất định.
IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI.
Qua các kết quả trên cho thấy độ gia tăng ở mọi chỉ tiêu của nhóm thực nghiệm đều
hơn nhóm đối chứng. Hay nói một cách khác, việc ứng dụng các bài tập bỗ trợ thể
lực do đề tài lựa chọn đã thể hiện rõ tính hiệu quả trong việc nâng cao thành tích
chạy cự li ngắn cho học sinh nữ lớp10 Trường THPT Tân Phú, còn ở nhóm đối
chứng thì kết quả sau thực nghiệm cũng có sự tiến triển so với trước thực nghiệm,
nhưng mức độ gia tăng không đáng kể như nhóm thực nghiệm.
Với sáng kiến kinh nghiệm trên đây, bản thân rút ra được bài học kinh nghiệm
trong công tác chuyên môn là: Để đạt được hiểu quả cao trong công tác giảng dạy và
giúp các em nắm được kỹ năng kỹ xảo vận động, thì trong suốt quá trình giảng dạy
giáo viên cần nắm bắt được trạng thái tâm lí, tình hình sức khoẻ và nhu cầu thực tiễn
của học sinh để đưa ra các bài tập bổ trợ phù hợp, giáo viên cũng phải biết đan xen các
bài tập, kết hợp hài hoà giữa tập luyện tại lớp và giao bài tập về nhà cho học sinh, đồng
thời người giáo viên cũng cần khuyến khích, động viên các học sinh đúng thời điểm,
từ đó tạo niềm tin, sự hưng phấn trong quá trình tập luyện và nâng cao được thể lực, trí
lực và đạt thành tích tốt nhất.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
16

Kết quả nghiên cứu cho các kết luận sau:
1.

Đã lựa chọn được 07 bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho học

sinh nữ lớp lớp10 Trường THPT Tân Phú . Đó là các bài tập sau:
-Nằm ngửa gập bụng trong 30 giây.
-Tại chỗ nâng cao đùi nghe tiếng còi chạy nhanh 10m.
- Chạy xuất phát thấp 30m.
-Bật xa tại chỗ.
- Chạy đạp sau 15m.
-Chạy biến hướng(s)
- Chạy con thoi 4x100m(s).
KIẾN NGHỊ :
- Đề nghị ban giám hiệu và tổ thể dục cho phép sử dụng các bài tập vừa nghiên
cứu để áp dụng vào chương trình giảng dạy chính khóa cho học sinh khối 10 và huấn
luyện đội tuyển điền kinh giúp nâng cao thành tích chạy 60m cho học sinh của trường.
- Mạnh dạn xin được tiếp tục nghiên cứu đề tài này cho các khối lớp còn lại (nam, nữ)
ở trường THPT Tân Phú nhằm góp phần nâng cao thành tích chạy 60m cho các em HS
toàn truờng.
- Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên dạy giỏi để tạo điều kiện
thuận lợi cho các em học sinh có thể học tập và rèn luyện thân thể thường xuyên và
đạt kết quả cao.
Xin chân thành cảm ơn!

Định quán, ngày 24 tháng 2 năm 2016
Người viết

Trần thị Tình

TÀI LIỆU THAM KHẢO

17