Tải bản đầy đủ
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ

PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Phiếu học tập số 1: “Tìm hiểu các hoocmon ảnh hưởng đến sinh
trưởng và phát triển của động vật có xương sống".

Nhóm
động vật

Loại
hoocmon

Động vật
có xương
sống

Hoocmon
sinh trưởng

Nơi sản xuất

Tác dụng sinh lí

Tiroxin

Testosteron
Ơstrogen
Phụ lục 2. Phiếu học tập số 2: “Tìm hiểu các hoocmon ảnh hưởng đến sinh
trưởng và phát triển của động vật không xương sống".
Nhóm
động
vật

Loại hoocmon

Nơi sản xuất

Tác dụng sinh lí

Động - Ecdixơn
vật
không
xươn Juvenin
g
sống

Phụ lục 3. Phiếu học tập số 3: ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến sinh
trưởng và phát triển ở động vật và người
Các yếu tố ảnh hưởng

Mức độ ảnh hưởng

Thức ăn
Nhiệt độ
Ánh sáng
Trang 22

Chất độc hại
Phụ lục 4. Đáp án phiếu học tập số 1: “Tìm hiểu các hoocmon ảnh hưởng đến
sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống".

Nhóm
động vật

Động
vật có
xương
sống

Loại
hoocmon

Nơi sản
xuất

Hoocmon
sinh trưởng

Tuyến yên

Tiroxin

Tác dụng sinh lí
- Kích thích phân chia tế bào và tăng kích
thước tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin.
- Kích thích xương phát triển.

Tuyến giáp

- Kích thích chuyển hóa ở tế bào và kích
thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình
thường của cơ thể.
- Riêng lưỡng cư tiroxin có tác dụng gây biến
thái nòng nọc thành ếch.

Testosteron Tinh hoàn

Ơstrogen

- Kích thích sinh trưởng và phát triển ở giai
đoạn dậy thì nhờ: tăng phát triển xương,
kích thích phân hóa tế bào để hình thành các
đặc tính sinh dục phụ thứ cấp.

Buồng trứng - Riêng Testosteron còn làm tăng mạnh tổng
hợp prôtêin, phát triển mạnh cơ bắp.

Phụ lục 5. Đáp án phiếu học tập số 2: “Tìm hiểu các hoocmon ảnh hưởng đến
sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống".

Nhóm
động vật

Loại
hoocmon

Nơi sản
xuất

Tác dụng sinh lí

Động
vật
không
xương
sống

Ecdixơn

- Tuyến
trước ngực.

- Gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu
bướm biến thành nhộng và bướm.

- Thể Allata

- Phối hợp với ecđixơn gây lột xác ở sâu
bướm, ức chế tác dụng biến đổi sâu thành
nhộng và bướm.

Juvenin

Trang 23

Phụ lục 6. Đáp án phiếu học tập số 3: ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh
đến sinh trưởng và phát triển ở động vật và người
Các yếu tố ảnh hưởng
Thức ăn
Nhiệt độ
Ánh sáng
Chất độc hại

Mức độ ảnh hưởng
- Cấu tạo tế bào, cơ quan.
- Cung cấp năng lượng.
- Cao, thấp => tiêu tốn năng lượng.
- Hệ enzim rối loạn => chậm sinh trưởng, phát triển.
- Ảnh hưởng chuyển hóa canxi để hình thành xương.
- Bổ sung nhiệt khi trời rét.
- Làm chậm sinh trưởng, phát triển đặc biệt là giai đoạn
phôi thai.

Trang 24