Tải bản đầy đủ
V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ :

V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ :

Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
Đây cũng chỉ là một số phương pháp trong vô số phương pháp của người làm
công tác kế toán. Qua đề tài này tôi mong muốn góp một vài chia sẻ nhỏ của mình
với mong muốn đồng nghiệp thực hiện tốt Quyết định số: 218/2000/QĐ-BTC của
Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán. Đề tài này
chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong hội đồng khoa học các cấp và
đồng nghiệp góp ý trao đổi để bản thân tôi có thêm được nhiều kinh nghiệm tốt hơn
trong việc lưu trữ hồ sơ kế toán. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Vĩnh Cửu, ngày 10 tháng 05
năm 2017
Người thực
hiện

Lương Thị
Thanh Thúy

BM01b-CĐCN
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI
Trường THPT Vĩnh Cửu
–––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Thạnh Phú, ngày 10 tháng 05 năm 2017

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN
Năm học: 2016 - 2017
Phiếu đánh giá của giám khảo thứ nhất
–––––––––––––––––
Tên sáng kiến: SĂP XẾP, QUẢN LÝ, LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Họ và tên tác giả: Lương Thị Thanh Thúy. Chức vụ: kế toán
Đơn vị: Trường THPT Vĩnh Cửu
Họ và tên giám khảo 1: Lê Thị Út. Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị: Trường THPT Vĩnh Cửu
Số điện thoại của giám khảo: 090.4444.828

Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Trang 20

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
* Nhận xét, đánh giá, cho điểm và xếp loại sáng kiến:
1. Tính mới
...........................................................................................................................................................
Điểm: …………./6,0.
2. Hiệu quả
...........................................................................................................................................................
Điểm: …………./8,0.
3. Khả năng áp dụng
...........................................................................................................................................................
Điểm: …………./6,0.
Nhận xét khác (nếu có): ......................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tổng số điểm: ...19.5/20. Xếp loại: ........................................................................
GIÁM KHẢO 1

BM01b-CĐCN
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI
Trường THPT Vĩnh Cửu
–––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Thạnh phú, ngày 10 tháng 05 năm 2017

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN
Năm học: 2016 - 2017
Phiếu đánh giá của giám khảo thứ nhất
–––––––––––––––––
Tên sáng kiến: SĂP XẾP, QUẢN LÝ, LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Họ và tên tác giả: Lương Thị Thanh Thúy. Chức vụ: kế toán
Đơn vị: Trường THPT Vĩnh Cửu
Họ và tên giám khảo 2: Mai Quốc Định. Chức vụ: P. Hiệu trưởng
Đơn vị: Trường THPT Vĩnh Cửu
Số điện thoại của giám khảo: 0916.251.708
* Nhận xét, đánh giá, cho điểm và xếp loại sáng kiến:

Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Trang 21

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
1. Tính mới
...........................................................................................................................................................
Điểm: …………./6,0.
2. Hiệu quả
...........................................................................................................................................................
Điểm: …………./8,0.
3. Khả năng áp dụng
...........................................................................................................................................................
Điểm: …………./6,0.
Nhận xét khác (nếu có): ......................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tổng số điểm: 19.5/20. Xếp loại: ........................................................................
GIÁM KHẢO 2

BM04-NXĐGSK
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI
Trường THPT Vĩnh Cửu
–––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Thạnh Phú, ngày 10 tháng 05 năm 2017

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN
Năm học: 2016 - 2017
–––––––––––––––––
Tên sáng kiến: SẮP XẾP, QUẢN LÝ, LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC
PHỔ THỒNG
Họ và tên tác giả: Lương Thị Thanh Thúy. Chức vụ: nhân viên kế toán
Đơn vị: Trường THPT Vĩnh Cửu
Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực khác)
- Quản lý giáo dục
1
- Phương pháp dạy học bộ môn: ............................... 1
- Phương pháp giáo dục
1
- Lĩnh vực khác: Kế toán 1
Sáng kiến đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị 1
Trong ngành 1
1. Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 4 ô dưới đây)
- Chỉ lập lại, sao chép từ các giải pháp, đề xuất đã có
1
- Chỉ thay thế một phần giải pháp, đề xuất đã có với mức độ trung bình hoặc lần đầu áp dụng giải pháp ứng dụng
tiến bộ kỹ thuật mới đã có tại đơn vị và đã khắc phục được hạn chế trong thực tế của đơn vị
1
- Chỉ thay thế một phần giải pháp, đề xuất đã có với mức độ khá 1
- Chỉ thay thế một phần giải pháp, đề xuất đã có với mức độ tốt hoặc giải pháp, đề xuất thay thế hoàn
toàn mới so với giải pháp, đề xuất đã có
1
2. Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 5 ô dưới đây)

Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Trang 22

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT
- Không có minh chứng thực tế hoặc minh chứng thực tế chưa đủ độ tin cậy, độ giá trị
1
- Có minh chứng thực tế đủ độ tin cậy, độ giá trị để thấy sáng kiến có thay thế một phần giải pháp, đề
xuất đã có hoặc lần đầu áp dụng giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới tại đơn vị
1
- Có minh chứng thực tế đủ độ tin cậy, độ giá trị để thấy được hiệu quả giải pháp, đề xuất của tác giả thay thế
hoàn toàn mới giải pháp, đề xuất đã có được triển khai thực hiện tại đơn vị
1
- Có minh chứng thực tế đủ độ tin cậy, độ giá trị để thấy được sáng kiến đã thay thế một phần giải pháp,
đề xuất đã có trong toàn ngành; được Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT triển khai thực hiện
1
- Có minh chứng thực tế đủ độ tin cậy, độ giá trị để thấy được sáng kiến đã thay thế hoàn toàn mới giải pháp, đề
xuất đã có trong toàn ngành; được Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT triển khai thực hiện
1
3. Khả năng áp dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 4 ô mỗi dòng dưới đây)
- Sáng kiến không có khả năng áp dụng
1
- Sáng kiến chỉ có khả năng áp dụng riêng cho Tổ/Khối/Phòng/Ban của đơn vị
1
- Sáng kiến chỉ có khả năng áp dụng riêng cho đơn vị
1
- Sáng kiến có khả năng áp dụng cho toàn ngành hoặc sáng kiến có khả năng áp dụng tốt cho cơ sở
giáo dục chuyên biệt
1
Xếp loại chung:
Xuất sắc 1
Khá 1
Đạt 1
Không xếp loại 1
Cá nhân viết sáng kiến cam kết và chịu trách nhiệm không sao chép tài liệu của người khác hoặc sao
chép lại nội dung sáng kiến cũ của mình đã được đánh giá công nhận.
Lãnh đạo Tổ/Phòng/Ban và Thủ trưởng đơn vị xác nhận sáng kiến này đã được tác giả tổ chức thực
hiện, được Hội đồng thẩm định sáng kiến hoặc Ban Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi của đơn vị xem xét,
đánh giá, cho điểm, xếp loại theo quy định.
NGƯỜI THỰC HIỆN SÁNG KIẾN
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TỔ/PHÒNG/BAN

Lương Thị Thanh Thúy

Người thực hiện: Lương Thị Thanh Thúy

Lê Thị Út

Trang 23