Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
NỘI DUNG THỰC HIỆN:

NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Tải bản đầy đủ - 23trang

Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT

1052/QĐ - 31/12/2014

SGDĐTGiao dự toán năm

20158.253.0000081Tự chủTừ đầu

năm1052/QĐ - 31/12/2014

SGDĐTGiao dự toán năm

20154.4900082Không

Tự chủTừ đầu

năm,hỗ

trợ CPHTBổ sung dự toán tăng

giờ65.3780081Tự chủNhập dự

toán vào

quý IV1046/QĐ SGDĐT09/12/2015Sau đó, tôi sắp xếp theo thứ tự ngày tháng năm tăng dần ( tháng 1 đến tháng

12) bảng tổng hợp này lên trên các quyết định phân bổ, đăng ký chứng từ ghi sổ và

cuối cùng làm bìa cứng theo mẫu:

CHỨNG TỪ- HỒ SƠ LƯU

QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 20....

Nguồn: …………....

Đóng tập lưu hộp hồ sơ số 01- năm tài chính để lưu trữ .

b. Các chứng từ rút tiền mặt từ ngân sách (gọi là chứng từ thu):

Hằng tháng có bao nhiêu chứng từ rút dự toán từ ngân sách tôi sắp xếp theo

thứ tự tăng dần theo ngày tháng phát sinh. Kết thúc quý, tôi lập bảng kê chứng từ

gốc cùng loại theo từng quý I, II, III, IV.Sở GD & ĐT Đồng Nai

TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GỐC

Số:01

Người thực hiện: Lương Thị Thanh ThúyTrang 8Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT

QUÝ I NĂM 2015

ĐVT: đồng

Ngày CTSố CTNội dungNợSố tiền10/01/2015 GRDT01 Rút tiền mặt 1111NS

2015

nhập quỹ chi

hoạt đồng tháng

0146121NS 25.000.00

015/03/2015 GRDT09 Rút tiền mặt 1111NS

2015

nhập quỹ chi

hoạt đồng tháng

0346121NS 15.000.00

0CộngGhi

chú40.000.00

0Kèm theo chứng từ gốc:……………………………………………………………

Vĩnh Cửu,ngày….tháng….năm

Người lậpPhụ trách kế toán( ký , ghi rõ họ tên)( ký , ghi rõ họ tên)Cuối năm tổng hợp lên một bảng tổng hợp rút số tiền bao nhiêu.

Tôi làm bìa cứng theo mẫu:

CHỨNG TỪ GIAO DỊCH KBNN

NGUỒN: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC( NSNN)- TIỀN MẶT

NĂM: 201....

Đóng tập lưu hồ sơ hộp số 02 – năm tài chính và tiến hành cất trữ

c. Chi lương:

Quý I (Chi lương từ tháng 1-3) và các khoản truy lĩnh lương

Quý II (Chi lương từ tháng 4-6) và các khoản truy lĩnh lương

Quý III (Chi lương từ tháng 7-9) và các khoản truy lĩnh lương

Quý IV (Chi lương từ tháng 10-12) và các khoản truy lĩnh lương .Người thực hiện: Lương Thị Thanh ThúyTrang 9Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT

Sở GD & ĐT Đồng Nai

TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GỐC

Số:02

Chi tiền lương và các khoản phụ cấp lương

ĐVT: đồng

NgàySố CTNội dungSố tiềnGhi

chú10/01/2015 Bảng lương tháng 01Chi tiền lương và các 452.916.91

khoản phụ cấp lương 8NS10/02/2015 Bảng lương tháng 02Chi tiền lương và các 452.916.91

khoản phụ cấp lương 8HPCộng

Kèm theo chứng từ gốc:……………………………………………………………

Vĩnh Cửu,ngày….tháng….năm

Người lậpPhụ trách kế toán( ký , ghi rõ họ tên)( ký , ghi rõ họ tên)Cuối năm tổng hợp chi lương là bao nhiêu, từ nguồn nào. Nếu chi lương từ

nhiều nguồn khác nhau.

CHỨNG TỪ CHI LƯƠNG

NGUỒN: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC( NSNN)

NĂM: 201....

Đóng bìa này trên chứng từ chi lương phát sinh trong năm hộp số 03 – năm

tài chính để lưu trữ.

d. Chuyển các khoản đóng góp bảo hiểm theo lương:

Quý I: tập hợp các chứng từ chuyển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo

hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

Quý II: tập hợp các chứng từ chuyển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo

hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

Quý III: tập hợp các chứng từ chuyển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm

thất nghiệp, kinh phí công đoàn.Người thực hiện: Lương Thị Thanh ThúyTrang 10Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT

Quý IV: tập hợp các chứng từ chuyển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm

thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

Sở GD & ĐT Đồng Nai

TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GỐC

Số:03

Chi tiền lương và các khoản phụ cấp lương

ĐVT: đồngNgàySố CTNội dungSố tiền10/01/2015 GRDT 032015 Chuyển thanh toán các khỏan

đóng góp BHXH,BHYT,

BHTN,KPCĐ tháng 01

10/02/2015 GRDT 042015 Chuyển thanh toán các khỏan

đóng góp BHXH,BHYT,

BHTN,KPCĐ tháng 02

CộngGhi

chú130.520.00

0

130.520.00

0Kèm theo chứng từ gốc:……………………………………………………………

Vĩnh Cửu,ngày….tháng….năm

Người lậpPhụ trách kế toánCuối năm, tôi tiền hành lập bảng tổng hợp chuyển BHXH, BHYT, BHTN Sau đó

làm bìa cứng theo mẫu:

CHỨNG TỪ GIAO DỊCH KBNNCHUYỂN BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Năm: 201....

Đóng bìa cứng này trên chứng từ phát sinh vào hộp số 04 – năm tài chính để

lưu trữ .

e. Chi hoạt động bằng chuyển khoản:

Trong năm có các chứng từ chi hoạt động bằng chuyển khoản như :

- Chuyển tiền điện thoại, internet, báo chí

Người thực hiện: Lương Thị Thanh ThúyTrang 11Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT

- Chuyển tiền sửa chữa, nâng cấp.

- Chuyển tiền mua sắm.

- Chuyển tiền hoạt động khác ......

Từng quý tôi tập hợp toàn bộ chứng từ phát sinh tuỳ theo loại hoạt động như

trên tôi đã phân tích, tách nguồn và lập bảng kê chứng từ theo từng loại.

Sở GD & ĐT Đồng Nai

TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GỐC

Số:04

Chi hoạt động bằng chuyển khoản - Tiểu mục ………….

ĐVT: đồng

NgàySố CTNội dungSố tiềnGhi

chú10/01/2015 GRDT 052015 Chuyển thanh toán tiền điện 6.570.0000

tháng 01/2015

Cộng

Kèm theo chứng từ gốc:……………………………………………………………

Vĩnh Cửu,ngày….tháng….năm

Người lậpPhụ trách kế toán( ký , ghi rõ họ tên)( ký , ghi rõ họ tên)Cuối năm tổng hợp chi hoạt động là bao nhiêu. Trong đó gồm các mục chi

nào? Bảng tổng hợp gồm các cột: TT - Ngày tháng - Nội dung - Đơn vị được

chuyển - số tiền - Ghi chú, cuối dòng có cột tổng cộng. Đóng bìa cứng theo mẫu:

CHỨNG TỪ GIAO DỊCH KBNN

CHI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN KHOẢN – NGUỒN …………

NĂM 201...

Đóng bìa này trên chứng từ phát sinh chi hoạt động theo từng nguồn vào hộp

số 05 –năm tài chính rồi lưu trữ.

f. Chi hoạt động bằng tiền mặt

Tập hợp các chứng từ chi hoạt động bằng tiền mặt theo từng quý, tuỳ theo

quý đó có nhiều nguồn hay không? Ví dụ trong quý phát sinh các nguồn; nguồn tựNgười thực hiện: Lương Thị Thanh ThúyTrang 12Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT

chủ, nguồn không tự chủ, nguồn học phí, nguồn Hội CMHS …. ghi rõ trên mỗi

bảng kê chứng từ gốc.

Quý I: tập hợp tất cả các chứng từ phát sinh trong quý theo nguồn kinh phí sử

dụng chi lập bảng kê tổng hợp phát sinh quý

Quý II: tập hợp tất cả các chứng từ phát sinh trong quý theo nguồn kinh phí

sử dụng chi lập bảng kê tổng hợp phát sinh quý.

Quý III: tập hợp tất cả các chứng từ phát sinh trong quý theo nguồn kinh phí

sử dụng chi lập bảng kê tổng hợp phát sinh quý.

Quý IV: tập hợp tất cả các chứng từ phát sinh trong quý theo nguồn kinh phí

sử dụng chi lập bảng kê tổng hợp phát sinh quý.Sở GD & ĐT Đồng Nai

TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU

BẢNG KÊ TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC

Số:04

Chi hoạt động bằng tiền mặt - Tiểu mục ………….

ĐVT: đồng

NgàySố CTNội dungNgười thực hiện: Lương Thị Thanh ThúySố tiềnNgười

nhận

tiềnGhi

chúTrang 13Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT

10/01/2015 PC01NS Chi thanh toán tiền mua 1.500.000

VPP

Cộng

Kèm theo chứng từ gốc:……………………………………………………………

Vĩnh Cửu,ngày….tháng….năm

Người lậpPhụ trách kế toán( ký , ghi rõ họ tên)( ký , ghi rõ họ tên)Cuối năm, Tôi tổng hợp chi hoạt động là bao nhiêu, theo loại nguồn kinh phí

nào. Đóng tập lưu trữ hồ sơ vào hộp số 06 – NS- năm tài chính tiến hành lưu trữ.

Tương tự hộp số 07 – HP – năm tài chính , ….

Mẫu bìa như sau :

CHỨNG TỪ CHI HOẠT ĐỘNG TIỀN MẶT

NGUỒN : ……………..

NĂM ………….

g. Chứng từ thu sự nghiệp:

Đơn vị trường học là đơn vị hành chính sự nghiệp, kinh phí hoạt động được đảm

bảo một phần là từ nguồn ngân sách của nhà nước, thu sự nghiệp chủ yếu là nguồn

thu học phí. Để quản lý tài chính trong khoản thu sự nghiệp này trước hết người

phụ trách công tác thu phải có những hồ sơ sau:

+ Hồ sơ miễn giảm:

- Danh sách miễn giảm tiền ....

Chúng ta nên sắp xếp hồ sơ miễn giảm theo từng lớp, từng khối để thuận lợi

trong công tác tìm kiếm, kiểm tra theo dõi nguồn thu.

Để theo dõi chặt chẽ trong vấn đề này sau khi Hội đồng xét duyệt đơn miễn,

giảm học phí được xét duyệt xong tôi lập danh sách học sinh miễn giảm theo từng

lớp,theo từng khối ví dụ :

Danh sách miễn giảm tiền ... lớp 10A

Năm học : 201... 201….

STTHọ và tênĐối tượngMiễn1Nguyễn Văn ATB 2/4100%2Phan Văn BNghèo100%3Nguyễn Văn CCận nghèoNgười thực hiện: Lương Thị Thanh ThúyGiảmGhi chú50%Trang 14Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT

Sau danh sách là đơn miễn giảm học sinh cũng thứ tự như trên em A trước và

em B sau.., và sắp xếp từ lớp 10 cho đến lớp 12 cuối cùng. Sau đó tôi lập bảng tổng

hợp miễn giảm học phí theo mẫu:

BẢNG TỔNG HỢP MIỄN GIẢM TIỀN............

NĂM HỌC :201… 201...

TTTên lớpMiễn

Số

lượngGiảmSố

tiềnSố

lượngSố

tiềnCộng M-G

Số

lượngGhi chúSố

tiềnCộng

Đóng bảng tổng hợp lên trên chứng từ miễn giảm tiền... sau đó làm bìa cứng

theo mẫu sau và đưa vào lưu trữ hộp số 08- năm tài chính

HỒ SƠ MIỄN GIẢM TIỀN ....

Năm học: ....................

+ Danh sách theo dõi thu:

Đầu năm học tôi làm sổ theo dõi thu bằng cách lập danh sách học sinh từng

lớp gồm các cột : TT - Họ và tên - số tiền phải thu - Miễn - Giảm - số tiền phải thu

đã miễn giảm - Thực thu - Thất thu - Ghi chú (cột này để ghi rõ nguyên nhân thất

thu.

Trong năm thu được bao nhiêu đưa vào cột thực thu (Viết phiếu thu để làm

chứng từ và quyết toán với cơ quan thuế) và cuối năm có bảng tổng hợp thu gồm

các cột: TT - Tên lớp - Phải thu - Miễn - Giảm - Phải thu đã trừ miễn giảm - thực

thu - Thất thu - Nguyên nhân thất thu - Đạt tỉ lệ. Sau đó đóng bảng tổng hợp lên

trên danh sách học sinh nộp tiền (có phiếu thu kèm theo). Làm bìa cứng theo mẫu

HỒ SƠ THU .....

NĂM HỌC: 201… 201...

Đóng bìa cứng này trên danh sách học sinh thu thành từng tập để đưa vào lưu

trữ hộp số 9 – năm tài chính

+ Chứng từ nộp vào kho bạc:

Tất cả các giấy nộp tiền vào kho bạc ở các quý. Cuối năm có bảng tổng hợp

nộp tiền ... vào kho bạc gồm các cột: TT - ngày tháng - Số tiền nộp - Ghi chú, cuối

dòng có cột tổng cộng, cột tổng cộng là tổng tiền nộp tiền.... vào kho bạc trong năm

.

Sau mỗi niên độ kế toán tôi sắp xếp ngay thẳng các chứng từ đưa vào kẹp hồ

sơ lưu trữ ngoài kẹp và trên gáy kẹp làm nhãn tên hồ sơ lưu trữ hộp số 10- năm tài

chính.

Người thực hiện: Lương Thị Thanh ThúyTrang 15Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT

CHỨNG TỪ GIAO DỊCH KBNNNGUỒN:................ NĂM ....................

2. Nhóm sổ sách:

Đối với kế toán trường thì chỉ cần mở các loại sổ sau:

- Nhật ký - Sổ cái

- Sổ quỹ tiền mặt

- Số kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

- Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc

- Sổ tài sản cố định

- Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

- Sổ chi tiết các tài khoản

- Sổ theo dõi dự toán

- Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí

- Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí

- Sổ chi tiết các khoản thu

- Sổ chi tiết chi hoạt động

- Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

- Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc

Tất cả các loại sổ nếu làm bằng tay đầu năm trình thủ trưởng đơn vị ký

chuyển văn thư đóng dấu giáp lai, Kế toán đánh số trang từ trang đầu tiên cho đến

trang cuối cùng. Trường hợp ghi sổ bằng máy cuối kỳ kế toán phải tiến hành in ra

giấy toàn bộ, đóng thành quyển sau đó làm thủ tục pháp lý như sổ bằng tay rồi đưa

vào lưu trữ như sau: Sau mỗi niên độ kế toán tôi làm thủ tục khoá sổ rồi tập hợp các

loại sổ trên sắp xếp ngay thẳng, đóng tập cho vào hộp hồ sơ lưu trữ và làm nhãn

tên hồ sơ dán lên bìa và gáy hồ sơ:SỔ SÁCH KẾ TOÁN

NĂM: ........

3. Nhóm báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính được lập định kỳ theo từng quý, có luỹ kế năm, báo cáo

quyết toán thường là cuối niên độ kế toán. Báo cáo tài chính được lập với mục đích

cơ bản sau đây:

Tổng hợp và trình bày một cách khái quát về tài sản, tình hình cấp phát kinh

phí Nhà nước. Ngoài ra trường có hoạt động sự nghiệp có thu phải báo cáo tài chính

còn có bảng tổng hợp tình hình thu kết quả của sự nghiệp có thu trong kỳ.Người thực hiện: Lương Thị Thanh ThúyTrang 16Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT

Cung cấp các thông tin cần thiết, tin cậy về kinh tế, tài chính phục vụ cho

việc kiểm tra, kiểm soát các khoản chi và tình hình quản lý tài sản của Nhà nước.

Cung cấp thông tin cho việc phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự toán

thu chi, tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch kinh phí và thực hiện cơ chế khoán chi

trong Nhà trường.

Để đạt được mục đích trên báo cáo tài chính hay quyết toán cần thực hiện

được các yêu cầu cơ bản:

Báo cáo tài chính phải được lập theo mẫu quy định, đầy đủ các tiêu thức và

đảm bảo tuân thủ phương pháp lập đối với từng chỉ tiêu từng báo cáo.

Các số liệu trong báo cáo phải phản ảnh đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu và trung

thực.

Số liệu của các chỉ tiêu giống nhau của các báo cáo phải đảm bảo thống nhất.

Báo cáo quyết toán được sắp theo trình tự như sau:

* Bảng cân đối tài khoản.

* Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.

* Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động.

* Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán

tại KBNN.

* Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách

tại KBNN.

* Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi.

* Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

* Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ.

* Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang.

* Thuyết minh báo cáo tài chính.

* Đối chiếu BHXH (qua các thông báo của BHXH về việc nộp tiền bảo hiểm

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp về BHXH)

* Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt .

* Biên bản kiểm kê tài sản cuối năm .

* Biên bản thanh lý tài sản

* Bảng tính hao mòn tài sản

* Bảng tổng hợp theo dõi tài sản trong năm .

Tất cả các báo cáo trên tôi đóng thành tập in bìa và trang trí cho thẩm mỹ

ngoài bìa ghi: Tên cơ quan chủ quản - Tên đơn vị - Tên báo cáo quyết toán năm Ghi trình tự hồ sơ gồm có (như trình tự báo cáo quyết toán đã nói ở trên) .Như vậyNgười thực hiện: Lương Thị Thanh ThúyTrang 17Sáng kiến kinh nghiệm Sắp xếp, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán tại trường THPT

cuối năm tôi tập hợp các loại báo cáo về tài chính rồi đưa vào cuốn có nhãn tên (Hồ

sơ báo cáo tài chính - năm ) để lưu trữ .

Ví dụ 1: Tìm Quyết định giao dự toán về nguồn kinh phí thừa giờ năm 2015

Trước hết mở hộp số 01 – 2015 mở tập hồ sơ chúng ta sẽ thấy bảng tổng hợp

và biết ngay số QĐ ngày cấp kinh phí, số tiền và tính chất nguồn kinh phí.Tiếp theo

mở theo thứ tự ngày sẽ lấy ra được quyết đinh giao dự toán về nguồn kinh phí thừa

giờ năm 2015

Ví dụ 2: Kiểm tra đối chiếu số tiền nộp học phí vào tiền gửi tại tại khoản

KBNN tháng 5 năm 2015 thì chúng ta tiến hành mở hộp số 10- 2015. Mở hộp thứ

tự sắp xếp theo trình tự thời gian cái nào diễn ra trước thi xếp trước.

Ví dụ 3: Phụ huynh đến thắc mắc về vấn đề đơn xin miễn giảm học phí của

năm học: 2015 -2016.

Trước hết mở kẹp chứng từ năm 2015. Tìm kẹp hồ sơ miễn giảm năm học

2015 - 2016. Tiến hành thu thập thông tin xem học sinh đó thuộc khối lớp mấy,

thuộc lớp cụ thể nào. Tiếp theo kiểm tra danh sách lớp đó xem tên học sinh ở số

mấy trong danh sách và tìm đơn xin miễn giảm số đó để xem nội dung được ghi

như thế nào để giải thích cho phụ huynh tránh mất thời gian của phụ huynhvà của

cả người phụ trách.

Ví dụ 4: Phòng kế hoạch tài chính Sở giáo dục đi khảo sát tình hình tài

chính ở một số trường năm 2015 chi mục 6700 (Tiền công tác phí) là bao nhiêu,

Sau khi đưa vào cơ chế khoán chi bắt đầu năm 2016 thì mục này tiết kiệm được bao

nhiêu:

Trước hết ta mở hộp hồ sơ số ….năm 2015 hồ sơ báo báo tài chính năm 2015

tìm báo cáo quyết toán quý 4 năm 2015và hộp hồ sơ báo báo tài chính năm 2016

tìm báo cáo quyết toán quý 4 năm 2016. Sau đó xem báo chi tiết về tình hình kinh

phí sử dụng của hai năm sẽ so sánh được mức tiết kiệm này.

Ví dụ 4: Sở Giáo Dục Đào Tạo Đồng Nai về thanh tra toàn diện trường, kiểm

tra và lấy số liệu hai năm: Ngân sách 2012, Ngân sách 20113, các khoản thu học

phí ...

Nhìn vào hồ sơ lưu trữ ta rút hộp hồ sơ chứng từ năm 20102, 20113, Kẹp hộp

hồ sơ sổ sách năm 2012, 2013; hộp hồ sơ báo cáo tài chính năm 2012, 2013 đem ra

trình bày cho đoàn kiểm tra thì trong đó có tất cả vừa chứng từ và số liệu đã có

bảng tổng hợp rõ ràng. Không cần phải tìm kiếm mất thời gian mà gây ấn tượng

không tốt về vấn đề tài chính tại đơn vị .

Với cách sắp xếp như trên ở đơn vị tôi hồ sơ kế toán được lưu trữ cẩn thận,

ngăn nắp, thứ tự rõ ràng thì tìm rất nhanh khi lãnh đạo cần, các số liệu đều có trên

bảng tổng hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc so sánh, báo cáo số liệu kế toán

qua các năm. Nếu như có sự thay đổi về kế toán thì kế toán kế nhiệm đỡ vất vả khó

khăn trong việc tìm kiếm chứng từ cũng như việc bàn giao từ kế toán cũ sang kế

toán mới.Người thực hiện: Lương Thị Thanh ThúyTrang 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×
x