Tải bản đầy đủ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

Tải bản đầy đủ

Ti liu ụn thi THPTQG nm 2017-2018

A. Hm s cú ỳng mt cc tr.
B. Hm s t cc i ti x = 0 v t cc tiu ti x = 1.
C. Hm s cú giỏ tr ln nht bng 0 v giỏ tr nh nht bng 1.
D. Hm s cú giỏ tr cc tiu bng 1.
SA

Cõu 9: ỏy ca hỡnh chúp S.ABCD l mt hỡnh vuụng cnh a. Cnh bờn
phng ỏy v cú di l a. Th tớch khi t din S.BCD bng:
A.

a3
4

a3
8

.

B.

y

a3
3

.

C.

vuụng gúc vi mt

a3
6

.

D.

.

3
2
1

x
-2

-1

0

1

2

-1

Cõu 10: ng cong trong hỡnh bờn l th ca mt hm s trong bn hm
s c lit kờ bn phng ỏn A, B, C, D di õy. Hi hm s ú l hm s no ?
y = x 3 3x 1

A.

.
y = x 3 + 3x 2 + 1

B.

.
y = x 3 3x + 1

C.

.
y = x 3x 1
3

D.

2

.

Cõu 11: Ngi ta b ba qu búng bn cựng kớch thc vo trong mt chic hp hỡnh tr cú ỏy
bng hỡnh trũn ln ca qu búng bn v chiu cao bng ba ln ng kớnh búng bn. Gi S b l
Sb
St

tng din tớch ca ba qu búng bn, St l din tớch xung quanh ca hỡnh tr. Tớnh t s
A. 2.
B. 1.
C. 1,5.
D. 1,2.
y=

Cõu 12: Tỡm tung giao im ca th (C):
A. 3.
B. 1.
C. 3.
y=

2x 3
x+3

.

v ng thng (d): y = x 1.
D. 1.

x +1
x2 + 1

Cõu 13: Cho hm s
(C). Khng nh no sau õy l khng nh ỳng?
A. Phng trỡnh ng tim cn ng ca th (C) l x = 1.
B. Phng trỡnh ng tim cn ng ca th (C) l x = 1.
C. Phng trỡnh ng tim cn ngang ca th (C) l y = 1.
D. Phng trỡnh cỏc ng tim cn ca th (C) l x= 1, y =1.
Cõu 14: Trong 4 th c cho trong 4 hỡnh A, B, C, D di õy. th no l th ca hm
s y = x3 + 3x2 2 ?

Trang 118

Ti liu ụn thi THPTQG nm 2017-2018

A. Hỡnh A

B. Hỡnh D

C. Hỡnh B

D. Hỡnh C.

Cõu 15: Tỡm giỏ tr ln nht ca hm s y = 2x3 + 3x2 12x + 2 trờn on [1; 2].
max y = 6

max y = 10

[ 1; 2 ]

A.

[ 1;2 ]

.

B.

max y = 11

[ 1;2 ]

max y = 15

.

[ 1;2 ]

C.
.
D.
.
Cõu 16: Cho khi lng tr ABC.ABC cú ỏy l mt tam giỏc u cnh a, gúc gia cnh bờn v
mt phng ỏy bng 300. Hỡnh chiu ca nh A trờn mp(ABC) trựng vi trung im H ca cnh
BC. Tớnh th tớch khi lng tr ó cho.
a3 3
12

a3 3
8

a3 3
4

a3 3
3

A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Cõu 17: Mt hỡnh tr cú bỏn kớnh mt ỏy bng 5 cm thit din qua trc ca hỡnh tr cú din tớch
bng 40 cm2. Tớnh din tớch xung quanh ca hỡnh tr?
A. Sxq = 15 cm2.
B. Sxq = 30 cm2.
2
C. Sxq = 45 cm .
D. Sxq = 40 cm2.
Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s m hm s y = x3 3x2 + mx 1 cú hai im cc tr
Cõu 18:
x12 + x 22 = 6

x1, x2 tha
.
A. 1.
B. 3.
C. 1.
D. 3.
Cõu 19: Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u; mt bờn SAB nm trong mt phng
3

vuụng gúc vi mt phng ỏy v tam giỏc SAB vuụng ti S, SA = a
khi chúp S.ABC.
a3
3

a3
2

, SB = a. Tớnh th tớch

a3
6

a3
4

A. .
B. .
C. .
D. .
Cõu 20: Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s m ng thng
(C): y = x3 6x2 + 9x 6 ti 3 im phõn bit.
A. m > 3.
B. m > 1.
C. m < 3.

d: y = mx 2m 4 ct th
D. m < 1.

x3
y = + 3x 2 2
3

Cõu 21: Vit phng trỡnh tip tuyn ca th hm s
bit tip tuyn cú h s
gúc k = 9.
A. y + 16 = 9(x + 3).
B. y 16 = 9(x 3).
C. y 16 = 9(x + 3).
D. y = 9x 27.
Cõu 22: Vit phng trỡnh tip tuyn ca th hm s
y = x4 + x2 + 1 ti im cú honh x = 1.
A. y = 6x + 3.
B. y = 6x + 3.
C. y = 6x.
D. y = 6x 3.
Trang 119

Ti liu ụn thi THPTQG nm 2017-2018

2x 1
x2 1

y=

Cõu 23: Tỡm tt c cỏc ng tim cn ng ca th hm s
A. x = 1.
B. x = 2.
C. x = 1.
y=

.
D. x = 1.

mx + 1
x+m

Cõu 24: Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s m hm s
ng bin trờn tng khong
xỏc nh ca nú.
A. m 1 hoc m > 1.
B. m < 1 hoc m 1.
C. m < 1 hoc m > 1.
D. 1 < m < 1.
Cõu 25: Hm s y = x4 2x2 + 3. Khng nh no sau õy l khng nh ỳng?
A. Hm s ng bin trờn khong (1; 0) v (1; +).
B. Hm s ng bin trờn khong (1; 1) v (1; +).
C. Hm s ng bin trờn khong (; 1) v (2; +).
D. Hm s ng bin trờn khong (; 2) v (1; +).
Cõu 26: Cho hm s y = x3 + 3x2 2. Khng nh no sau õy l khng nh ỳng?
A. Hm s nghch bin trờn khong (; 2) v (0; +).
B. Hm s ng bin trờn khong (; 1) v (2; +).
C. Hm s ng bin trờn khong (; 2) v (0; +).
D. Hm s nghch bin trờn khong (1; 5).
Cõu 27: Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ABCD l hỡnh vuụng cnh a, SA vuụng gúc vi (ABCD) v
SA = AC. Tớnh khong cỏch gia hai ng thng BD v SC.
a 2
2

a 3
2

a
2

a3 3
12

a3 3
4

A.
.
B.
.
C. .
D. a.
Cõu 28: Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s m hm s
y = x3 + 3x2 mx + m nghch bin trờn R.
A. m 3.
B. m < 2.
C. m 3.
D. m > 2.
Cõu 29: Cho hỡnh lng tr tam giỏc u cú tt c cỏc cnh u bng a. Th tớch ca khi lng tr
ny l:
a

3

a3
2

A. .
B.
.
C.
.
D. .
Cõu 30: Cho hỡnh lng tr t giỏc u cú tt c cỏc cnh u bng a. Th tớch ca khi lng tr
ny l:
a3
3

a3

a3 3
4

a3
2

a 66
11

a 11
6

A. .
B. .
C.
.
D. .
Cõu 31: Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s m hm s
y = x3 mx + 3 cú hai cc tr.
A. m = 0.
B. m > 0.
C. m < 0.
D. m 0.
Cõu 32: Cho hỡnh chúp S.ABC cú SA = a, SB =2a, SC = 3a v SA, SB, SC ụi mt vuụng gúc
nhau. Tớnh khong cỏch t S n (ABC).
6a
7

7a
6

A.
.
B.
.
C.
Cõu 33: Tỡm giỏ tr ln nht ca hm s
y = f( x ) =

trờn on

max f ( x ) = 2 2

[ 1; 3 ]

[ 1;3 ]

.
max f ( x ) = 2

.

.

max f ( x ) = 2 3

[ 1;3 ]

D.

[ 1; 3]

x +1+ 3 x

A.

.

B.

.
max f ( x ) = 3 2

[ 1;3 ]

C.
.
D.
.
Cõu 34: Cho hỡnh chúp S.ABC cú tam giỏc ABC vuụng ti B, SA vuụng gúc vi (ABC), SA =
3a, AB = 4a v BC = 12a. Tớnh din tớch ca mt cu ngoi tip hỡnh chúp trờn.
Trang 120

Ti liu ụn thi THPTQG nm 2017-2018

169

A.

.

B.

676a 2

169a 2

.

C.

.

D.

169a 2

.

2x + 1
y=
x 1

Cõu 35: Tỡm ta giao im M ca th (C) :
v ng thng (d): y = 3.
A. M(3; 4). B. M( 4; 3). C. M( 0; 3). D. M( 1; 3).
Cõu 36: Cho hm s y = x3 3x + 2. Khng nh no sau õy l khng nh sai?
A. Hm s t cc tiu ti x = 1.
B. Hm s khụng cú cc tr.
C. Hm s t cc i ti x = 1.
D. Hm s cú 2 im cc tr.
Cõu 37: Mt hỡnh nún cú bỏn kớnh mt ỏy bng 3 cm di ng sinh bng 4 cm. Khi nún
gii hn bi hỡnh nún ú cú th tớch bng bao nhiờu ?
12 cm 3

3 7 cm3

15 cm 3

2 7 cm 3

A.
.
B.
.
C.
. D.
Cõu 38: Xỏc nh s giao im ca hai ng cong
(C): y = x3 x2 2x + 3 v (P): y = x2 x + 1.
A. 0.
B. 3.
C. 2.

.
D. 1.

y = 2x + 5 x 2

Cõu 39: Tỡm giỏ tr nh nht ca hm s

.
2 5

A. 3.

B. 5.

y

C.

.

D.

2 5

.

3
2
1

x
-2

-1

0

1

2

-1

Cõu 40: ng cong trong hỡnh bờn l th ca mt hm s trong bn hm
s c lit kờ bn phng ỏn A, B, C, D di õy. Hi hm s ú l hm s no ?
y = x 3 3x 2 1

A.

.
y = x2 1

B.

.
y = x + 2x 2 1
4

C.

.
y = x 2x 1
4

D.

2

.

----------- HT --------- THI TH GIA HC K I NM HC 2016-2017
MễN TON - KHI 12
Thi gian lm bi: 90 phỳt (Khụng k thi gian giao )
(2m n) x 2 + mx + 1
y=
x 2 + mx + n 6
Cõu 1: Bit th hm s
nhn trc honh v trc tung lm 2 tim cn
thỡ : m + n =
A. 6
B. - 6
C. 8
D. 2

Trang 121

Ti liu ụn thi THPTQG nm 2017-2018
y

Cõu 2: ng cong trong hỡnh bờn l th ca hm s

9
8

no c lit kờ sau õy

7

y = x + 2x + 2
4

A.

6

y = x + 2x + 2

2

2

5

B.

4
3

y = x 2x + 2
C.

2

y = x 2x + 2

2

4

2

1

D.

-3

-2

x

-1

1

2

3

-1

1
y = x3 + mx2 + ( 2m 1) x 1
3

Cõu 3: Cho hm s
m > 1
A.
thỡ hm s cú cc tr

Mnh no sau õy l sai?
m < 1
B.
thỡ hm s cú hai im cc tr
m 1
C. Hm s luụn luụn cú cc i v cc tiu
D.
thỡ hm s cú cc i v cc tiu
Cõu 4: Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng ti B, BA=4a, BC=3a, gi I l
trung im ca AB , hai mt phng (SIC) v (SIB) cựng vuụng gúc vi mt phng (ABC), gúc
gia hai mt phng (SAC) v (ABC) bng 600. Tớnh th tớch khi chúp S.ABC
a3
a3
3a 3
12 3a 3
5
12
5
5
A.
B.
C.
D.
y = x3 - 3mx2 + 3( 2m - 1) x + 1
Cõu 5: Giỏ tr m hm s:
cú cc i, cc tiu l:
m<
0
m>
1
m
<
0

m> 1
A.
B.
C.
D. 0 < m< 1
a 2
Cõu 6: Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy l tam giỏc ABC vuụng ti B. AB =
. SA vuụng gúc
a
2
vi ỏy v SA = . Tớnh khong cỏch t im A n mp(SBC)
a 2
a 2
a 2
a 2
2
12
3
6
A.
B.
C.
D.
y = x 3 12 x + 12
Cõu 7: im cc i ca th hm s
l:
( 2; 4 )
( 2; 28 )
( 4; 28)
( 2; 2 )
A.
B.
C.
D.
.
1
y = x3 + ( m + 1) x 2 ( m + 1) x + 1
3
Cõu 8: Hm s
ng bin trờn tp xỏc nh ca nú khi :
m<2
2m>4
m<4
A.
B.
C.
D.
x +1
y=
4x2 + 1
Cõu 9: ng tim cn ngang ca th hm s :
l :
1
1
y=
y=
2
2
A.
B. y=1
C.
D. y=0
Cõu 10: Trong các phơng trình sau đây, phơng trình nào có nghiệm?
A.
1
5

x 4 + 5= 0

1

B.

x6

1

+1=0

C.

1
6

x + ( x 1) = 0
Trang 122

x4 1 = 0

D.