Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

Tải bản đầy đủ

2.1.2. Kế hoạch làm việc
Tuần
1-2
3-4

Công việc
Nghiên cứu về Search Engines, cách thức hoạt động, cách thức thu
thập thông tin.
Nghiên cứu về SEO, các cách giải quyết vấn đề về SEO.
Tối ưu hóa website.

5-7

Quảng bá website dựa trên các mạng xã hội.
Phân tích theo dõi bằng các công cụ miễn phí của các Search Engines
cung cấp. Xác định hướng đi đúng đắn cho Website.

8

Theo dõi, điều chỉnh từ khóa, các nội dung không phù hợp

9

Viết báo cáo.

10

Hoàn thành.

2.2. Bố cục
− Chương 1: Tổng quan.
Tại chương này, tác giả sẽ đề cập đến các khái niệm cơ bản về SEO, các
hiểu biết ban đầu về SEO.
Cũng trong chương này, tác giả giới thiệu đề tài chuyên đề là: “Tìm hiểu và
ứng dụng SEO - Search Engine Optimization vào website ToanCauMobile.vn” –
Một website bán hàng điện tử:điện thoại,phụ kiện,âm thanh. Đây là một hướng đi
mới khi làm SEO.
Qua chương 1, tác giả giới thiệu toàn cảnh về đề tài.Cách thức nghiên cứu,
tiếp cận đề tài và các mục tiêu đạt được khi hoàn thành tốt chuyên đề.
− Chương 2: Cơ sở lý thuyết.
Về cơ sở lý thuyết, tác giả tìm hiểu cách thức làm việc chung của các bộ
máy tìm kiếm, các cách thức thu thập thông tin, cách thức để một bộ máy tìm
kiếm có thể thấy được trang web.

SVTH: Nguyễn Tuấn Vũ

6

Lớp: K46 TMĐT

Trong chương này, tác giả cũng giới thiệu về hai phương thức đánh giá
thứ hạng của website là Alexa và GoogleRank, hai phương thức này đã và đang
là thước đo quan trọng trong việc phát triển trang web.
Cũng trong chương này, tác giả giới thiệu SEO, giúp cho người đọc có cái
nhìn rõ ràng hơn về SEO.
− Chương 3: Ứng dụng.
Sau khi đã tìm hiểu và nắm rõ các phương thức tìm kiếm, các tiêu chí đánh
giá xếp hạng tại Chương 2, tác giả áp dụng những hiểu biết trên cơ sở lý thuyết đó
để bắt đầu SEO trang web ToanCauMobile.vn.
Vì vậy, ở chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu các phương pháp cơ bản
nhất, chính qui nhất để có thể tối ưu hóa một website, nhằm đưa website lên các
thứ hạng cao khi người dùng truy vấn.
Sau khi đã áp dụng các phương pháp cơ bản và chính qui, tác giả sẽ thống
kê các số liệu và so sánh lúc chưa áp dụng SEO và sau khi áp dụng SEO.
Một số phương pháp, kĩ năng mềm mà tác giả đã áp dụng để SEO thành
công trang web
− Chương 4: Kết luận – hướng phát triển.
Nội dung của chương 4 sẽ là tổng hợp kết quả các công việc đã làm ở các
chương trước. Các kết quả đã đạt được sau khi hoàn thành luận văn.
Những nhược điểm của SEO.
Hướng phát triển, đề xuất các phương pháp đễ giữ các vị trí cao khi SEO
thành công, cũng như cách thức quảng bá website để có thể thu lợi nhuận, tự nuôi
sống website.

SVTH: Nguyễn Tuấn Vũ

7

Lớp: K46 TMĐT

CHƯƠNG 3. CỞ SỞ LÝ THUYẾT
3.1. TỔNG QUAN BỘ MÁY TÌM KIẾM
3.1.1. Bộ máy tìm kiếm hoạt động như thế nào?
Search Engine hay còn gọi là công cụ tìm kiếm, bộ máy tìm kiếm giúp
người xem tìm thấy những thông tin một cách liên quan nhất. Người dùng có
thể tìm kiếm thông tin theo từ khoá, hình ảnh, địa điểm… trên search engine.
Khi nhận được câu lệnh yêu cầu tìm kiếm, search engine sẽ phân tích yêu cầu
đó, đánh giá, xếp hạng và trả về kết quả liên quan nhất. Search engine hoạt
động theo quy trình như sau :
Ban đầu, SE sẽ gửi các Spider (hay còn gọi là con bọ, Crawler) để tiến hành
khảo sát một website khi nó được upload lên. Các Spider này được lập trình để có
thể tự động lần theo liên kết để đi đến các website khác nhau, sau khi dừng lại ở
một website nào đó, Spider này sẽ thu thập, đánh giá các thông tin trên website
đó trước khi tự động lần theo các liên kết đến các website khác…
Sau khi nhận được các thông tin từ Spider, SE có nhiệm vụ lưu trữ lại trước
khi phân tích chúng bằng các thuật toán riêng biệt để trả về các kết quả khi người
dùng truy vấn đúng vào nội dung. Ta có thể tham khảo cách thức làm việc chung
của SE tại hình dưới đây:

Hình 3. 1: Tổng quan cách thức là, việc của bộ máy tìm kiếm

SVTH: Nguyễn Tuấn Vũ

8

Lớp: K46 TMĐT

Trong đó:
Khảo sát – Crawl: là một giai đoạn rất quan trọng để search engine tham
quan, thu thập thông tin trên website của bạn. Search engine có những con bọ
(spider hay crawler) được lập trình để có thể tự động theo các liên kết (link) để
mò đến các website khác nhau, thu thập và đánh giá các thông tin trên website
đó.
Lưu trữ - Index: là giai đoạn search engine lưu lại thông tin sau khi đã
crawl. Với khối lượng lưu trữ vô hạn, các search engine có thể chứa hàng tỉ kết
quả liên quan. Một trang web có thể được index nhanhn hoặc chậm tuỳ thuộc vào
tốc độ crawl, độ trust của website và nhiều yếu tố khác.
Phân tích – Analysis: giai đoạn này search engine sẽ làm việc trên các dữ
liệu mà nó thu thập được. Sau đó tính toán độ liên quan của dữ liệu so với yêu cầu
của người dùng. Các search engine khác nhau có những thuật toán phân tích
khác nhau từ đây tạo ra sự khác biệt giữa các search engine. Giai đoạn phân tích
sẽ tạo tiền đề cho giai đoạn phía sau – Trả về kết quả.
Kết quả - Results: Các kết quả liên quan sẽ được hiển thị trong giai đoạn
này. Những kết quả liên quan thường được sắp ở phía trên, cao hơn những kết
quả ít liên quan.Mặc dù không phải lúc nào các kết quả cũng thoả mãn được
yêu cầu của người tìm kiếm.Nhưng cho đến hiện nay, người dùng khá hài lòng
với những gì mà search engine trả về.
Tuy bức tranh hoạt động của search engine bên ngoài nhìn chung khá đơn
giản nhưng bên trong là tập hợp rất nhiều thuật toán phức tạp. Search engine
nào thoả mãn nhiều nhất nhu cầu tìm kiếm người sử dụng sẽ được sử dụng rộng
rãi và phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Ai là vua trong thị trường tìm kiếm
trực tuyến đầy tiềm năng này?

SVTH: Nguyễn Tuấn Vũ

9

Lớp: K46 TMĐT