Tải bản đầy đủ
III.SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỂ BÌNH ỔN NỀN KINH TẾ

III.SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỂ BÌNH ỔN NỀN KINH TẾ

Tải bản đầy đủ

III.SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỂ BÌNH ỔN NỀN KINH TẾHoa Kỳ: Đạo luật Việc làm 1946

– “Đây là chính sách nhằm duy trì và thể hiện trách nhiệm của chính
phủ liên bang nhằm…thúc đẩy toàn dụng nhân công và sản xuất”

– Hàm ý:
• Thứ nhất: chính phủ tránh trở thành nguyên nhân của các biến


8/9/17

động kinh tế.
Chính phủ tránh những thay đổi lớn về các CS tài khóa và CS tiền
tệ, vì nó gây ra biến động về tổng cầu

Trần Thị Bích Dung

50

III.SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỂ BÌNH ỔN NỀN KINH TẾThứ hai: Chính phủ nên phản ứng trước những thay đổi của nền KT tư
nhân để ổn định AD (khi các DN bi quan giảm đầu tư, thì chính phủ có thể
sử dụng CS tài khóa và CS tiền tệ kích thích đầu tư)KeynesNhấn mạnh vai trò chính yếu của AD trong việc giải thích những
biến động kinh tế ngắn hạn

– Chính phủ nên can thiệp một cách chủ động vào AD


8/9/17

Khi AD không đủ mạnh để duy trì sản xuất ở mức toàn dụng nhân
công

Trần Thị Bích Dung

51

III.SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỂ BÌNH ỔN NỀN KINH TẾ
Keynes cho rằng:
AD biến động chủ yếu là do làn sóng bi quan hay lạc quan không
có cơ sở, mang “tâm lý bầy đàn” ( animal spirits)Chính phủ có thể chủ động dùng CSTK & CSTT để ổn định nền
KT

8/9/17

Trần Thị Bích Dung

52

Nguyên tắc thực hiện CSTK chủ động:

Khi nền KT đang có lạm phát cao (Y >
Khi nền KT suy thoái (Y
Yp):

 Áp dụng CSTK thu hẹp:


Áp dụng CSTK mở rộng:

 ↓ G,

 ↑ G,

 ↑T

 ↓T

 ↓G, ↑T

 ↑G, ↓T

 →AD↓→Y↓, P↓, U↑

 →AD↑→Y↑, P↑, U↓

8/9/17

Tran Bich Dung

53

Nguyên tắc áp dụng CS bình ổn nền KT8/9/17

Để bình ổn nền kinh tế ở Yp:
Khi nền KT suy thoái: Y↓:
CPhủ nên chủ động áp dụng CSTK mở rộng
Và/hoặc NHTW áp dụng CSTT mở rộng
→ AD↑→ Y↑, P↑, U↓
Khi nền KT có lạm phát cao Y↑, P↑:
CPhủ nên áp dụng CSTK thu hẹp
Và/hoặc NHTW áp dụng CSTT thu hẹp
→ AD↓→ Y↓, P↓, U↑

Trần Thị Bích Dung

54

Những người theo Keynes ở Nhà Trắng1964, Tổng thống John F. Kennedy

– Biện hộ cho việc giảm thuế - để kích thích nền kinh tế
– Miễn thuế đầu tư (Investment tax credit)
– Lý thuyết Tổng quát của John Maynard Keynes
– Kích thích tổng cầu
– Thay đổi động cơ mà người dân đối mặt
– Có thể thay đổi tổng cung HH&DV

© 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected
website for classroom use.

55

Những người theo Keynes ở Nhà Trắng1964, Tổng thống John F. Kennedy

– Miễn thuế đầu tư (Investment tax credit)
• Miễn thuế đối với các doanh nghiệp mà họ đầu tư vào vốn mới
• Đầu tư cao hơn
– Kích thích AD tức thời
– Tăng năng lực sản xuất nền kinh tế theo thời gian

– Ban hành vào năm 1964
• Thời kỳ tăng trưởng kinh tế mạnh

© 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected
website for classroom use.

56

Những người theo Keynes ở Nhà TrắngChính sách tài khóa

– Ngắn hạn: tăng sản xuất thông qua AD cao hơn
– Dài hạn: tăng sản xuất thông qua tổng cung cao hơn2009, Tổng thống Barak Obama

– Nền kinh tế suy thoái
– CS tài khóa mở rộng: gói kích thích
• Tăng đáng kể chi tiêu chính phủ

© 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected
website for classroom use.

57

III.SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỂ BÌNH ỔN NỀN KINH TẾ
2.Trường hợp phản đối chính sách bình ổn chủ độngTrong ngắn hạn, không nên sử dụng CSTK & CSTT, mà nên để nền KT tự
điều chỉnh với những biến động ngắn hạn

8/9/17

Các nhà kinh tế cho rằng nên sử dụng các CS tài khóa và CS tiền tệ để
đạt được các mục tiêu dài hạn, như tăng trưởng kinh tế nhanh và lạm
phát thấp.

Trần Thị Bích Dung

58

III.SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỂ BÌNH ỔN NỀN KINH TẾ
2.Trường hợp phản đối chính sách bình ổn chủ động
- NHTW phản ứng quá chậm trước những điều kiện kinh tế đang thay đổi
CS tài khóa cũng có độ trễ , là do quy trình chính trị gây ra.

8/9/17

- CS tiền tệ có độ trễ, phải mất ít nhất 6 tháng để CS tiền tệ phát huy tác
dụng lên sản lượng và việc làm.
→ kết quả là trở thành nguyên nhân chứ không phải là giải pháp khắc
phục biến động kinh tế.
CS tài khóa và CS tiền tệ có thể mất tác dụng nếu dự báo kinh tế không
chính xác và không kịp thời

Trần Thị Bích Dung

59

III.SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỂ BÌNH ỔN NỀN KINH TẾ

8/9/17

3.Các nhân tố ổn định tự động (Automatic stabilizers)
Là những thay đổi trong CS tài khóa
để kích thích AD khi nền KT rơi vào suy thoái
mà không cần có bất kỳ hành động nào của các nhà hoạch định chính
sách
Có 2 nhân tố ổn định tự động:
- Thuế
- Bảo hiểm thất nghiệp

Trần Thị Bích Dung

60