Tải bản đầy đủ
Tác động lấn át(Crowding out effect)

Tác động lấn át(Crowding out effect)

Tải bản đầy đủ

Hình 5
Tác động lấn át(Crowding out effect)
(a) The Money Market

Interest
rate

Money
supply

(b) The Aggregate-Demand Curve

2. . . . the increase in

Price

1. When an increase in government purchases

spending increases

level

increases aggregate demand…

money demand . . .
3. . . . which increases the equilibrium interest
r2

$20 billion

rate . . .

r1

MD2
AD2
Aggregate demand, AD1

Money demand, MD1
0

AD3

Quantity fixed

Quantity

0
4. . . which in turn partly offsets the initial increase in aggregate

Quantity

by the Fed

of money

demand.

of output

Panel (a) shows the money market. When the government increases its purchases of goods and services, the resulting increase in income raises the demand for money from MD 1 to MD2, and
this causes the equilibrium interest rate to rise from r 1 to r2. Panel (b) shows the effects on aggregate demand. The initial impact of the increase in government purchases shifts the aggregate-

demand curve from AD1 to AD2. Yet because the interest rate is the cost of borrowing, the increase in the interest rate tends to reduce the quantity of goods and services demanded, particularly fo
investment goods. This crowding out of investment partially offsets the impact of the fiscal expansion on aggregate demand. In the end, the aggregate-demand curve shifts only to AD 3.

© 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected
website for classroom use.

46

Hình 5

Tác động lấn át

(a) Thị trường tiền tệ

r

(b) Đường tổng cầu
P

Cung tiền

$20 billion

r2

r1

MD2
AD2
AD1

MD1
0

8/9/17

M

Lượng tiền

Trần Thị Bích Dung

0

AD3

Sản lượng

47

5. Thay đổi thuếKhi Chính phủ giảm thuế thu thập cá nhân

– Thu nhập khả dụng của hộ gia đình tăng
– Tiêu dùng tăng, tổng cầu tăng: AD dịch sang phải
– Tác động số nhân


Tổng cầu - tăngTổng cầu – giảm

– Tác động lấn át

– Giảm thuế lâu dài : tác động lớn đến AD
– Giảm thuế tạm thời : tác động nhỏ đến AD

8/9/17

Trần Thị Bích Dung

48

III.SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỂ BÌNH ỔN NỀN KINH TẾ1. Ủng hộ chính sách bình ổn chủ độngMột sự thay đổi của tổng cầu
Chính phủ: sử dụng chính sách tài khóa
NHTW: sử dụng chính sách tiền tệ
Để bình ổn nền kinh tếPhản ứng của CS tiền tệ trước sự thay đổi của CS tài khóa, thể hiện việc sử
dụng các CS KTvĩ mô để ổn định AD, ổn định sản lượng sản xuất và việc làm

8/9/17

Trần Thị Bích Dung

49

III.SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỂ BÌNH ỔN NỀN KINH TẾHoa Kỳ: Đạo luật Việc làm 1946

– “Đây là chính sách nhằm duy trì và thể hiện trách nhiệm của chính
phủ liên bang nhằm…thúc đẩy toàn dụng nhân công và sản xuất”

– Hàm ý:
• Thứ nhất: chính phủ tránh trở thành nguyên nhân của các biến


8/9/17

động kinh tế.
Chính phủ tránh những thay đổi lớn về các CS tài khóa và CS tiền
tệ, vì nó gây ra biến động về tổng cầu

Trần Thị Bích Dung

50