Tải bản đầy đủ
Công thức tính số nhân

Công thức tính số nhân

Tải bản đầy đủ

II.TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TỔNG
CẦU

•   


8/9/17

Số nhân chi tiêu: k =
Qui mô số nhân
Phụ thuộc vào MPCMPC lớn hơn
→Số nhân lớn hơn
VD : MPC = 0,5 thì số nhân k= 2
MPC = 0,75 thì k =4
MPC = 0,8 thì k =5


Trần Thị Bích Dung

42

II.TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TỔNG
CẦU3.Ứng dụng khác của tác động số nhân

– 1 đồng chi tiêu của chính phủ


Có thể tạo ra > 1 đồng của tổng cầuCó thể tạo ra > 1 đồng của tổng cầu

– 1 đồng tiêu dùng, đầu tư, hay xuất khẩu ròng


8/9/17

Một sự thay đổi nhỏ ban đầu về tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ,
xuất khẩu ròng có thể kết thúc với hiệu ứng số nhân của tổng cầu và theo
đó là sản lượng hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế.

Trần Thị Bích Dung

43

II.TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TỔNG
CẦU4.Tác động lấn át (Crowding out effect)

8/9/17

– Sự bù trừ diễn ra trong tổng cầu
– Kết quả khi chính sách tài khóa mở rộng làm tăng lãi suất
– Vì vậy làm giảm chi tiêu đầu tư.

Trần Thị Bích Dung

44

4.Tác động lấn át(Crowding out effect)
8/9/17

Tăng chi ngân sách G → tăng tổng cầu
→AD dịch sang phải
→ Thu nhập quốc gia Y tăng
→ Cầu tiền MD tăng
→ Lãi suất tăng
→ Đầu tư giảm → tổng cầu giảm
→AD dịch sang trái
Tăng chi ngân sách G sẽ làm giảm đầu tư tư nhân I:

G↑ →AD↑ → Y↑→ MD↑→ r↑→I ↓

Trần Thị Bích Dung

45

Hình 5
Tác động lấn át(Crowding out effect)
(a) The Money Market

Interest
rate

Money
supply

(b) The Aggregate-Demand Curve

2. . . . the increase in

Price

1. When an increase in government purchases

spending increases

level

increases aggregate demand…

money demand . . .
3. . . . which increases the equilibrium interest
r2

$20 billion

rate . . .

r1

MD2
AD2
Aggregate demand, AD1

Money demand, MD1
0

AD3

Quantity fixed

Quantity

0
4. . . which in turn partly offsets the initial increase in aggregate

Quantity

by the Fed

of money

demand.

of output

Panel (a) shows the money market. When the government increases its purchases of goods and services, the resulting increase in income raises the demand for money from MD 1 to MD2, and
this causes the equilibrium interest rate to rise from r 1 to r2. Panel (b) shows the effects on aggregate demand. The initial impact of the increase in government purchases shifts the aggregate-

demand curve from AD1 to AD2. Yet because the interest rate is the cost of borrowing, the increase in the interest rate tends to reduce the quantity of goods and services demanded, particularly fo
investment goods. This crowding out of investment partially offsets the impact of the fiscal expansion on aggregate demand. In the end, the aggregate-demand curve shifts only to AD 3.

© 2012 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected
website for classroom use.

46