Tải bản đầy đủ
Công thức tính số nhân chi tiêu

Công thức tính số nhân chi tiêu

Tải bản đầy đủ

TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TỔNG
CẦU

= 5 x 20 billion = 100 billion
Số nhân chi tiêu = 1/(1 – 0,8)=5
Số nhân chi tiêu đơn giản = 1/(1 – MPC)
8/9/17

Trần Thị Bích Dung

39

MPC=0,8

∆Y=20 b$

Bước 1

∆G=20 b$

Bước 2

∆AD1=MPC x ∆Y=16 b$

∆Y1=16 b$


Bước 3

Bước 4

2
∆AD2=MPC x ∆G=12,8 b$

3
∆AD3=MPC x ∆G= 10,24

∆Y2=12,8 b$

∆Y3=10,24 b$

……………
∑∆ADi=100 b$

8/9/17

∑∆Yi= 100 b$

Tran Bich Dung

40

2.Công thức tính số nhân
Trong toán học người ta chứng minh:
2
n
∑= x +a.x + a .x +…..+ a .x

1
∑=
⋅x
1− a
(0 < a < 1; n → ∞)
Tóm tắt quá trình:
2
∆Y =20 + 0,8 x 20 + 0,8 x 20 +…= 100 billion $
2
∆Y= ∆G + MPC. ∆G + MPC . ∆G +…

1
× ∆G
1 − MPC
1
⇒k =
1 − MPC
⇒ ∆Y =

8/9/17

Tran Bich Dung

41

II.TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TỔNG
CẦU

•   


8/9/17

Số nhân chi tiêu: k =
Qui mô số nhân
Phụ thuộc vào MPCMPC lớn hơn
→Số nhân lớn hơn
VD : MPC = 0,5 thì số nhân k= 2
MPC = 0,75 thì k =4
MPC = 0,8 thì k =5


Trần Thị Bích Dung

42