Tải bản đầy đủ
II.TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TỔNG CẦU

II.TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TỔNG CẦU

Tải bản đầy đủ

II.TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TỔNG
CẦU

 Chính sách tài khóa trong ngắn hạn
– Các nhà hoạch định chính sách của chính phủ
– Thay đổi:Mức chi tiêu chính phủ G
Thuế T

→ Tổng cầu dịch chuyển do 2 tác động:

– Tác động số nhân
– Tác động lấn át

8/9/17

Trần Thị Bích Dung

32

II.TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TỔNG
CẦU
1.Tác động số nhân ( Multiplier effect)
Khi chính phủ tăng chi tiêu hàng hóa G

→ kích thích các DN tăng sản lượng
→ tăng việc làm và lợi nhuận của DN
→ tăng tiêu dùng → các DN sản xuất hàng tiêu dùng tăng sản lượng.Ngoài ra, cầu về máy móc thiết bị cũng tăng → thúc đẩy các ngành sản
xuất tư liệu sản xuất tăng sản lượngTác động lan truyền này gọi là tác động số nhân lên tổng cầu

8/9/17

Trần Thị Bích Dung

33

II.TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TỔNG
CẦUTác động số nhânGia tốc đầu tư (Investment accelerator)Sự phản hồi tích cực từ cầu đầu tư

8/9/17

– Phản ứng của chi tiêu tiêu dùng
– Phản ứng của chi tiêu đầu tư
– Cầu chính phủ cao hơn
– Cầu hàng hóa đầu tư cao hơn

Trần Thị Bích Dung

34

II.TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TỔNG
CẦU
 Khái niệm:
 Số nhân (k) (multiplier):là hệ số phản ánh sự thay đổi trong sản
lượng (∆Y ) khi tổng cầu ban đầu (∆AD0) thay đổi 1 đơn vị∆Y = k.∆AD0

 k > 1 do tác động lan truyền trong nền kinh tế

8/9/17

Tran Bich Dung

35

Hình 4

Tác động số nhân

P

$20 billion

AD3
AD1

AD2

Y

8/9/17

Trần Thị Bích Dung

36

TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TỔNG
CẦU

•8/9/17

2.Công thức tính số nhân chi tiêu

 

Khuynh hướng tiêu dùng biên, MPC (Marginal propensity to consume)là hệ số phản ánh tiêu dùng tăng thêm của các hộ gia đình khi thu nhập khả
dụng tăng thêm 1 đơn vị

Công thức tính số nhân ( multiplier):

Trần Thị Bích Dung

37

2.Công thức tính số nhân chi tiêu


8/9/17

VD: MPC = 0,8
B1: Gỉa sử chính phủ tăng chi tiêu ∆G=20 tỷ, → thu nhập quốc gia tăng
∆Y=20 tỷ,
B2: khoản thu nhập tăng này làm chi tiêu tiêu dùng tăng một lượng MPC x
20 tỷ = 16 tỷ→ tăng thu nhâp quốc gia 16 tỷ
B3: đợt tăng thu nhập này lại tiếp tục tăng tiêu dùng = MPC x (MPC x 20
tỷ) =12,8 tỷ. Tác động này cứ tiếp tục diễn ra…

Trần Thị Bích Dung

38

TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TỔNG
CẦU

= 5 x 20 billion = 100 billion
Số nhân chi tiêu = 1/(1 – 0,8)=5
Số nhân chi tiêu đơn giản = 1/(1 – MPC)
8/9/17

Trần Thị Bích Dung

39