Tải bản đầy đủ
Lý thuyết ưa thích thanh khoản ( liquidity preference)

Lý thuyết ưa thích thanh khoản ( liquidity preference)

Tải bản đầy đủ

Cung và cầu tiền


a.Cung tiền, Ms(Money supply)
Là tổng lựơng tiền hiện có trong nền kinh tế

– NHTW kiểm soát lượng cung tiền:
• Lượng cung tiền không đổi
• Không phụ thuộc vào lãi suất
• Đường cung tiền thẳng đứng

NHTW làm thay đổi cung tiền, thông qua các công cụ:
- Nghiệp vụ thị trường mở
- Lãi suất chiết khấu
- Tỷ lệ dự trữ bắt buộc


-

Khi cung tiền tăng
→Đường cung tiền dịch chuyển sang phải

8/9/17

Trần Thị Bích Dung

6

Lãi suất r

Ms1

Ms2

∆Ms

0

Lượng tiền

M1

M2

H 13.1 Cung tiền tăng: đường cung tiền dịch sang phải

8/9/17

Trần Thị Bích Dung

7

Cung và cầu tiền
 b. Cầu tiền, Md (Money demand)
 Là lượng tiền mà mọi người cần có
 Tại sao người ta cần giữ tiền?
 Có 3 nguyên nhân :
 Cầu tiền giao dịch
 Cầu tiền dự phòng
 Cầu tiền đầu cơ

8/9/17

Trần Thị Bích Dung

8

– Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền:
• Sản lượng Y↑→ Md↑
• Mức giá chung P↑→ Md↑
• Lãi suất r↑→ Md↓8/9/17

Lãi suất: là chi phí cơ hội của việc giữ tiền
Khi lãi suất tăng
Chi phí cơ hội của việc giữ tiền tăng.
Lượng cầu tiền giảm
Đường cầu tiền dốc xuống

Trần Thị Bích Dung

9

Lãi suất r

A
r1

B
r2

Md1(Y1,P1)

Lượng tiền
M1

M2

H 13.2 Cầu tiền nghịch biến với lãi suất

8/9/17

Trần Thị Bích Dung

10

H.13.3 Khi Y tăng, P tăng→ Cầu tiền tăng:
Đường cầu tiền Md dịch sang phải

Lãi suất r

r1

A

A’

B
r2

B’

Md2(Y2,P2)
Md1(Y1,P1)

M1
8/9/17

M2
Trần Thị Bích Dung

Lượng tiền

11

Cung và cầu tiền
 Cân bằng trên thị trường tiền tệ
 Lãi suất – điều chỉnh để cân bằng cung tiền và cầu tiền
 Lãi suất cân bằng
 Lượng cầu tiền chính xác bằng với lượng cung tiền

8/9/17

Trần Thị Bích Dung

12

Cung và cầu tiền
 Nếu lãi suất > lãi suất cân bằng
 Lượng cầu tiền người dân muốn nắm giữ
 Ít hơn lượng cung tiền

 Lượng tiền thừa người dân sẽ:
 Mua tài sản sinh lời
 → Lãi suất giảm
 → Người dân chuyển sang giữ tiền nhiều hơn
 Cho đến khi đạt lãi suất cân bằng

8/9/17

Trần Thị Bích Dung

13

Cung và cầu tiền
 Nếu lãi suất < lãi suất cân bằng
 Lượng cầu tiền người dân muốn giữ
 Cao hơn lượng cung tiền

 Người dân – tăng nắm giữ tiền
 Bán – tài sản sinh lời

 → Lãi suất tăng
 → Lượng cầu tiền giảm
 Cho đến khi đạt lãi suất cân bằng

8/9/17

Trần Thị Bích Dung

14

Hình 13.4
Cân bằng trên thị trường tiền tệ
According to the theory of liquidity preference,
the interest rate adjusts to bring the quantity of

Interest

money supplied and the quantity of money

Money supply

demanded into balance. If the interest rate is

rate

above the equilibrium level (such as at r1), the
d
quantity of money people want to hold (M 1) is
less than the quantity the Fed has created, and

r1

this surplus of money puts downward pressure

Equilibrium

on the interest rate.

Interest rate
r2

Money
demand
d
M 1

Quantity

d
M 2

Quantity of Money

Fixed by the Fed
d
Conversely, if the interest rate is below the equilibrium level (such as at r2), the quantity of money people want to hold (M 2) is greater than the quantity the Fed has created, and
this shortage of money puts upward pressure on the interest rate. Thus, the forces of supply and demand in the market for money push the interest rate toward the equilibrium
interest rate, at which people are content holding the quantity of money the Fed has created.

Trần Thị Bích Dung

15

Hình 13.4

Cân bằng trên thị trường tiền tệ

r

r2

Ms
A
E

r1

B

r0

Md
d
M 1

8/9/17

M1

d
M 2

Trần Thị Bích Dung

Lượng tiền

16