Tải bản đầy đủ
Tháo Ổ đĩa thể rắn M.2 (SSD) tùy chọn

Tháo Ổ đĩa thể rắn M.2 (SSD) tùy chọn

Tải bản đầy đủ

3.

Lắp ổ đĩa SSD vào trong đầu nối trên máy tính.

4.

Đặt tấm nẹp SSD lên trên ổ đĩa SSD và vặn các vít để giữ chặt nó vào máy tính.

5.

Lắp đặt:
a. pin
b. nắp đế

6.

Làm theo quy trình trong Sau khi thao tác bên trong máy tính.

Tháo ổ đĩa SSD PCIe tùy chọn
1.

Làm theo quy trình trong Trước khi thao tác bên trong máy tính.

2.

Tháo:
a. nắp đế
b. pin

3.

Để tháo ổ đĩa SSD PCIe:
a. Tháo con vít đang giữ chặt tấm nẹp SSD vào ổ đĩa SSD [1].
b. Tháo tấm nẹp SSD [2].
c. Tháo ổ đĩa SSD ra khỏi máy tính [3].

Tháo mô-đun bộ nhớ
1.

Làm theo quy trình trong Trước khi thao tác bên trong máy tính.

2.

Tháo:
a. nắp đế
b. pin

3.

Kéo các mấu đang giữ mô-đun bộ nhớ cho đến khi mô-đun bộ nhớ bật lên [1].

4.

Tháo mô-đun bộ nhớ ra khỏi bo mạch hệ thống [2].

15

Lắp đặt mô-đun bộ nhớ
1.

Đẩy mô-đun bộ nhớ vào trong đế cắm mô-đun bộ nhớ cho đến khi các nẹp cố định mô-đun bộ nhớ lại.

2.

Lắp đặt:
a. pin
b. nắp đế

3.

Làm theo quy trình trong Sau khi thao tác bên trong máy tính.

Tháo card WLAN
1.

Làm theo quy trình trong Trước khi thao tác bên trong máy tính.

2.

Tháo:
a. nắp đế
b. pin

3.

Để tháo card WLAN:
a.
b.
c.
d.
e.

16

Tháo con vít đang gắn tấm nẹp kim loại vào card WLAN [1].
Tháo tấm nẹp kim loại [2].
Ngắt đấu nối dây cáp WLAN ra khỏi các đầu nối trên card WLAN [3].
Rút các dây cáp WLAN ra khỏi rãnh đi dây.
Tháo card WLAN ra khỏi máy tính [4].

Lắp đặt card WLAN
1.

Lắp card WLAN vào trong khe trên máy tính.

2.

Luồn các dây cáp mạng WLAN xuyên qua rãnh đi dây.

3.

Đấu nối các dây cáp WLAN vào các đầu nối trên card WLAN.

4.

Đặt tấm nẹp kim loại và vặn con vít để giữ chặt nó vào máy tính.

5.

Lắp đặt:
a. pin
b. nắp đế

6.

Làm theo quy trình trong Sau khi thao tác bên trong hệ thống.

Tháo card WWAN
1.

Làm theo quy trình trong Trước khi thao tác bên trong máy tính.

2.

Tháo:
a. nắp đế
b. pin

3.

Để tháo card WWAN:
a.
b.
c.
d.

Tháo con vít đang giữ card SSD WWAN [1].
Ngắt đấu nối dây cáp WWAN ra khỏi các đầu nối trên card WWAN [2].
Rút các dây cáp WWAN ra khỏi rãnh đi dây.
Tháo card WWAN ra khỏi máy tính [3].

Lắp đặt card WWAN
1.

Lắp card WWAN vào trong khe trên máy tính.

2.

Luồn các dây cáp mạng WWAN xuyên qua rãnh đi dây.

3.

Đấu nối các dây cáp WWAN vào các đầu nối trên card WWAN.

4.

Vặn con vít để giữ chặt card WWAN vào máy tính

5.

Lắp đặt:
a. pin
b. nắp đế

6.

Làm theo quy trình trong Sau khi thao tác bên trong máy tính.

17

Tháo cổng đầu nối nguồn
1.

Làm theo quy trình trong Trước khi thao tác bên trong máy tính.

2.

Tháo:
a. nắp đế
b. pin
c. khung đế gắn

3.

Để tháo cổng đầu nối nguồn:
a.
b.
c.
d.

Tháo các vít để gỡ tấm nẹp kim loại trên cổng đầu nối nguồn [1].
Nhấc tấm nẹp kim loại ra khỏi máy tính [2].
Tháo cổng đầu nối nguồn ra khỏi máy tính [3].
Ngắt đấu nối dây cáp cổng đầu nối nguồn ra khỏi máy tính [4].

Lắp đặt cổng đầu nối nguồn
1.

Lắp cổng đầu nối nguồn vào trong khe trên máy tính.

2.

Đặt tấm nẹp kim loại lên cổng đầu nối nguồn.

3.

Vặn con vít để giữ chặt cổng đầu nối nguồn vào máy tính.

4.

Luồn dây cáp cổng đầu nối nguồn xuyên qua các rãnh đi dây.

5.

Đấu nối dây cáp cổng đầu nối nguồn vào đầu nối trên bo mạch hệ thống.

6.

Lắp đặt:
a. khung đế gắn
b. pin
c. nắp đế

7.

Làm theo quy trình trong Sau khi thao tác bên trong máy tính.

Tháo bàn phím
1.

Làm theo quy trình trong Trước khi thao tác bên trong máy tính.

2.

Tháo:

18

a. nắp đế
b. pin
3.

Ngắt đấu nối dây cáp bàn phím ra khỏi các đầu nối trên bo mạch hệ thống [1, 2].

4.

Để tháo bàn phím:
a. Dùng que nhựa mũi nhọn hãy nhấc khung nẹp bàn phím từ các mép để gỡ nó ra khỏi bàn phím [1,
2, 3].
b. Tháo các vít đang giữ chặt bàn phím vào máy tính [4].
c. Nhấc bàn phím ra khỏi máy tính [5].

Lắp đặt bàn phím
1.

Căn chỉnh bàn phím với các lỗ bắt vít trên máy tính.

2.

Vặn các vít để giữ chặt bàn phím vào máy tính.

3.

Căn chỉnh khung nẹp bàn phím với các mấu trên máy tính và nhấn vào nó cho đến khi khớp vào vị trí

4.

Đấu nối dây cáp bàn phím vào các đầu nối trên bo mạch hệ thống.

5.

Lắp đặt:
a. pin
b. nắp đế

6.

Làm theo quy trình trong Sau khi thao tác bên trong hệ thống.

19

Tháo cụm màn hình
1.

Làm theo quy trình trong Trước khi thao tác bên trong máy tính.

2.

Tháo:
a.
b.
c.
d.

3.

nắp đế
pin
WLAN
WWAN

Để tháo các tấm nẹp khớp xoay màn hình:
a. Tháo con vít đang giữ chặt tấm nẹp khớp xoay màn hình vào máy tính [1].
b. Tháo tấm nẹp khớp xoay màn hình ra khỏi máy tính [2].
c. Tháo các vít đang giữ chặt cụm màn hình vào máy tính [3].

4.

Để ngắt đấu nối cáp màn hình và tháo cụm màn hình:
a.
b.
c.
d.
e.

20

Tháo con vít đang giữ chặt tấm nẹp dây cáp màn hình vào máy tính [1].
Tháo tấm nẹp dây cáp màn hình để tiếp cận dây cáp màn hình [2].
Ngắt đấu nối cáp màn hình ra khỏi bo mạch hệ thống [3].
Gỡ các dây cáp ăng-ten và cáp màn hình ra khỏi rãnh đi dây [4].
Tháo các vít đang giữ chặt cụm màn hình và nhấc cụm màn hình lên để tháo nó khỏi máy tính [5].

Lắp đặt cụm màn hình
1.

Đặt cụm màn hình vào để căn chỉnh với các lỗ bắt vít trên máy tính.

2.

Vặn các vít để giữ chặt cụm màn hình vào máy tính.

3.

Luồn dây cáp màn hình xuyên qua rãnh đi dây và luồn các dây cáp ăng-ten bằng cách đẩy nó xuyên
qua lỗ.

4.

Đấu nối các dây cáp ăng-ten và cáp màn hình vào các đầu nối.

5.

Đặt tấm nẹp cáp màn hình lên trên đầu nối và vặn con vít để giữ chặt cáp màn hình vào máy tính.

6.

Đặt tấm nẹp khớp xoay màn hình vào và vặt con vít để giữ chặt nó vào máy tính.

7.

Lắp đặt:
a.
b.
c.
d.

8.

WLAN
WWAN
pin
nắp đế

Làm theo quy trình trong Sau khi thao tác bên trong máy tính.

Tháo khung đế gắn
1.

Làm theo quy trình trong Trước khi thao tác bên trong máy tính.

2.

Tháo:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

nắp đế
pin
cụm ổ đĩa cứng hoặc M.2 SSD hoặc ổ SSD PCIe
card WLAN
card WWAN

Để tháo các đầu nối khung đế gắn:
a. Tháo các vít đang gắn khung đế gắn vào máy tính [1].
b. Tháo con vít và nhấc tấm gắn ổ đĩa SSD ra khỏi máy tính [2, 3].
GHI CHÚ: Bước 3b chỉ cần thiết nếu tháo card SSD PCIe ra.
c. Ngắt đấu nối các dây cáp bàn phím [4, 5].

4.

Để tháo khung đế gắn:
a. Tháo con vít ra và nhấc tấm nẹp kim loại lên [1,2].

21

b. Ngắt đấu nối dây cáp eDP [3].
c. Tháo các vít đang gắn khung đế gắn vào máy tính [4].
d. Nhấc khung đế gắn ra khỏi máy tính [5].

Lắp đặt khung đế gắn
1.

Đặt khung đế gắn lên máy tính và vặn chặt các vít.

2.

Kết nối cáp eDP.

3.

Đặt tấm nẹp kim loại vào và vặn chặt vít lại.

4.

Đấu nối dây cáp bàn phím.

5.

Đặt tấm nẹp SSD và vặn con vít để giữ chặt nó lại.
GHI CHÚ: Bước 5 chỉ cần thiết nếu tháo card SSD PCIe ra.

6.

Vặn các vít để giữ chặt khung gắn đế vào máy tính.

7.

Lắp đặt:
a.
b.
c.
d.
e.

8.

card WWAN
card WLAN
cụm ổ đĩa cứng hoặc M.2 SSD hoặc ổ SSD PCIe
pin
nắp đế

Làm theo quy trình trong Sau khi thao tác bên trong hệ thống.

Tháo bo mạch đầu đọc SmartCard tùy chọn
1.

Làm theo quy trình trong Trước khi thao tác bên trong máy tính.

2.

Tháo:
a.
b.
c.
d.

3.

Để tháo bo mạch đầu đọc SmartCard:
a.
b.
c.
d.

22

nắp đế
pin
cụm ổ đĩa cứng hoặc M.2 SSD hoặc ổ SSD PCIe
khung đế gắn
Ngắt đấu nối cáp bo mạch đầu đọc SmartCard ra khỏi bo mạch USH [1, 2].
Lột dây cáp để gỡ khỏi lớp keo dính.
Tháo các vít đang giữ chặt bo mạch đầu đọc SmartCard vào máy tính [3].
Nhấc bo mạch đầu đọc SmartCard ra khỏi máy tính [4].

Lắp đặt bo mạch đầu đọc SmartCard tùy chọn
1.

Lắp bo mạch đầu đọc SmartCard vào trong khe trên máy tính.

2.

Vặn các vít để giữ chặt bo mạch đầu đọc SmartCard vào máy tính.

3.

Đấu nối dây cáp bo mạch đầu đọc SmartCard lên bo mạch USH.

4.

Lắp đặt:
a.
b.
c.
d.

5.

khung đế gắn
cụm ổ đĩa cứng hoặc M.2 SSD hoặc ổ SSD PCIe
pin
nắp đế

Làm theo quy trình trong Sau khi thao tác bên trong máy tính.

Tháo bo mạch đầu đọc dấu vân tay tùy chọn
1.

Làm theo quy trình trong Trước khi thao tác bên trong máy tính.

2.

Tháo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3.

Để tháo bo mạch đầu đọc dấu vân tay:
a.
b.
c.
d.

4.

nắp đế
pin
cụm ổ đĩa cứng hoặc M.2 SSD hoặc ổ SSD PCIe
khung đế gắn
Card WLAN
card WWAN
Tháo con vít để gỡ tấm nẹp kim loại đang giữ chặt bo mạch đầu đọc dấu vân tay vào máy tính [1].
Nhấc tấm nẹp kim loại ra khỏi máy tính [2].
Ngắt đấu nối dây cáp đầu đọc dấu vân tay khỏi bo mạch đầu đọc dấu vân tay [3] [4].
Nhấc bo mạch đầu đọc dấu vân tay ra khỏi máy tính [5].

Để tháo bo mạch đầu đọc dấu vân tay:
a. Ngắt đấu nối dây cáp đầu đọc dấu vân tay khỏi bo mạch đầu đọc dấu vân tay [1, 2].
b. Tháo con vít đang giữ chặt bo mạch đầu đọc dấu vân tay vào máy tính [3].
c. Nhấc bo mạch đầu đọc dấu vân tay ra khỏi máy tính [4].

23

Lắp đặt bo mạch đầu đọc dấu vân tay tùy chọn
1.

Lắp bo mạch đầu đọc dấu vân tay vào trong khe trên máy tính.

2.

Đấu nối dây cáp đầu đọc dấu vân tay vào bo mạch đầu đọc dấu vân tay.

3.

Đặt tấm nẹp kim loại lên bo mạch đầu đọc dấu vân tay và vặn con vít để gắn chặt bo mạch đầu đọc dấu
vân tay.

4.

Lắp đặt:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

5.

cụm ổ đĩa cứng hoặc M.2 SSD hoặc ổ SSD PCIe
khung đế gắn
card WLAN
card WWAN
pin
nắp đế

Làm theo quy trình trong Sau khi thao tác bên trong hệ thống.

Tháo bo mạch LED
1.

Làm theo quy trình trong Trước khi thao tác bên trong máy tính.

2.

Tháo:
a.
b.
c.
d.

3.

nắp đế
pin
cụm ổ đĩa cứng hoặc M.2 SSD hoặc ổ SSD PCIe
khung đế gắn

Để tháo bo mạch đèn LED:
a. Ngắt đấu nối cáp bo mạch đèn LED ra khỏi đầu nối trên bo mạch đèn LED [1, 2].
b. Tháo con vít đang giữ chặt bo mạch đèn LED vào máy tính [3].
c. Nhấc bo mạch đèn LED ra khỏi máy tính [4].

24

Lắp đặt bo mạch đèn LED
1.

Lắp bo mạch đèn LED vào trong khe trên máy tính.

2.

Vặn vít để giữ chặt bo mạch đèn LED vào máy tính.

3.

Đấu nối dây cáp bo mạch đèn LED vào đầu nối trên bo mạch đèn LED.

4.

Lắp đặt:
a.
b.
c.
d.

5.

khung đế gắn
cụm ổ đĩa cứng hoặc M.2 SSD hoặc ổ SSD PCIe
pin
nắp đế

Làm theo quy trình trong Sau khi thao tác bên trong máy tính.

Tháo cụm tản nhiệt
1.

Làm theo quy trình trong Trước khi thao tác bên trong máy tính.

2.

Tháo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3.

nắp đế
pin
cụm ổ đĩa cứng hoặc M.2 SSD hoặc ổ SSD PCIe
WLAN
WWAN
khung đế gắn

Để tháo tản nhiệt:
a. Ngắt đấu nối dây cáp quạt [1].
b. Tháo các vít đang giữ chặt cụm tản nhiệt vào bo mạch hệ thống [2, 3, 4, 5, 6, 7].
c. Nhấc cụm tản nhiệt ra khỏi bo mạch hệ thống [8].

25