Tải bản đầy đủ
6 Vị trí tiêu thụ gas

6 Vị trí tiêu thụ gas

Tải bản đầy đủ

2.6 Vị trí tiêu thụ gas
Cho phép đặt bếp trong
phòng có chiều cao
thấp hơn 2m nhưng thể
tích phòng phải lớn hơn
1,25 lần thể tích ghi ở
trên và khoảng trống
trước bếp đun đến kết
cấu cố định đối diện với
bếp không nhỏ hơn 1m.

38

2.6 Vị trí tiêu thụ gas
Không nên đặt
thiết bị sử dụng
khí hóa lỏng dưới
tầng hầm nhà
chung cư, ngay
dưới phòng
thường tập trung
đông người. Rất
dễ gây cháy nổ.

39

2.6 Vị trí tiêu thụ gas
- Cho phép đặt đồng
thời trong một phòng
nhiều loại thiết bị sử
dụng khác nhau( thiết
bị đun nước nóng dân
dụng, bếp đun…)
nhưng phải đảm bảo
điều kiến an toàn
phòng chống cháy nổ.

40