Tải bản đầy đủ
I. PHÂN LOẠI QUẠT GIÓ SỬ DỤNG TUA BIN GIÓ TRỤC ĐỨNG VÀ TRỤC NGANG

I. PHÂN LOẠI QUẠT GIÓ SỬ DỤNG TUA BIN GIÓ TRỤC ĐỨNG VÀ TRỤC NGANG

Tải bản đầy đủ

QUẠT GIÓ SỬ DỤNG TUA BIN GIÓ
TRỤC ĐỨNG
- Loại này có thể đón
gió mọi hướng mà
không cần bánh lái đònh
hướng, hiệu quả cao, kết
cấu đơn giản, kích thước
không quá lớn nên vận
chuyển lắp ráp dễ
dàng, độ bền cao ,bảo
dưỡng đơn giản,phù hợp
với sử dụng công suất
vừa và nhỏ, chi phí hợp
lý.tốc độ quay 30
vòng/phút.
- Thường được sử dụng
trong gia đình, hoặc lắp

QUẠT GIÓ SỬ DỤNG TUA BIN GIÓ
TRỤC ĐỨNG

QUẠT GIÓ SỬ DỤNG TUA BIN GIÓ
TRỤC ĐỨNG

- Loại tiếp theo là loại sử dụng tuabin gió trục
ngang:là loại phổ biến có 2 hay 3 cánh
quạt.Tuabin gió có 3 cánh quạt có thể đón
gió từ mọi hướng do có bánh lái đònh hướng,
bề mặt cánh quạt hướng về chiều gió đang
thổi.

- Tuabin gió trục ngang gồm: một máy phát
điện trục ngang với roto ở giữa được liên kết
với một tuabin 3 cánh đón gió.Máy phát điện
được đặt trên mộït tháp cao đến vài chục mét
hình côn.
- Loại tua bin gió trục nằm ngang có công suất
lớn nhất hiện nay là 3MW, loại thông thường
từ 0.7 đến 1.5 MW.Hiện nay đang nghiên cứu
phát triển loại 5 đến 10 MW.