Tải bản đầy đủ
IV. Cách thức xây dựng quy chuẩn

IV. Cách thức xây dựng quy chuẩn

Tải bản đầy đủ

Mục


2
2.1

Nội
dung
tiêu
Mục mới
chuẩn cũ
Cống, bể cáp và tủ
đấu cáp - Yêu cầu
kỹ thuật
Phạm vi áp dụng
1
1.1
Yêu cầu kỹ thuật
2
Cống cáp
2.1

2.1.1

Phân loại cống cáp

1

2.1.2
2.1.3

2.1.1

Nội dung quy chuẩn mới
Cống, bể cáp và tủ đấu cáp - Yêu cầu
kỹ thuật
Quy định chung
Phạm vi điều chỉnh
Quy định kỹ thuật
Cống cáp
Phân loại cống cáp

Bảng 1. Kích thước
các loại cống cáp

Bảng 1. Kích thước các loại cống cáp

Hình vẽ 1. Kết cấu
cống cáp

Hình vẽ 1. Kết cấu cống cáp

Độ chôn sâu tối thiểu 2.1.2
Khoảng cách giữa 2
2.1.3
ống kế cận

Độ chôn sâu tối thiểu
Khoảng cách giữa 2 ống kế cận

Bảng 2. Kích thước tấm đỡ ống
Hình vẽ 2. Khoảng
cách giữa 2 ống kế
cận
Hình vẽ 3. Các tấm

Nội dung, lý do sửa
Tài liệu tham chiếu
đổi

Giữ nguyên

Sửa đổi bổ sung cho
phù hợp và rõ ràng hơn
Sửa đổi bổ sung cho
phù hợp và rõ ràng hơn
Điều chỉnh hình vẽ rõ
ràng và phù hợp với
điều kiện xây dựng cống
bể hiện tại
Giữ nguyên
Điều chỉnh nội dung cho
phù hợp
Bổ sung kích thước tấm
đỡ ống để phù hợp với
loại ống đang dùng trên
thị trường
Bỏ hình vẽ do quy chuẩn
không yêu cầu chi tiết cụ
thể như tiêu chuẩn

12

đệm ống nhựa

2.1.4

2.1.5
2.1.6

2.1.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.2.1
a
b

Khoảng cách từ mép
ống
nhựa
ngoài 2.1.4
cùng đến thành cống
Độ chôn sâu của
ống ….
Khi có đường ống
khác, đường điện
lực chạy qua
Khi có yêu cầu lắp
nhiều ống nhựa nhỏ
trong ống nhựa lớn
Bể cáp
Phân loại bể cáp
Bể cáp bằng bê tông
Phân loại bể cáp
bằng bê tông
Phân loại theo vị trí
đặt bể
Phân loại theo quy
cách và vị trí của
khung bể

2.1.5

Điều chỉnh bổ sung
khoảng cách từ mép ống
Khoảng cách từ mép ống nhựa ngoài
nhựa ngoài cùng đến
cùng đến thành cống
thành cống để phù hợp
với loại ống đang dùng
Gia cố khi độ chôn sâu của cống không Sửa lại tiêu đề cho phù
đạt mức tối thiểu
hợp với nội dung

2.1.6

Gia cố khi có đường ống khác hoặc Sửa lại tiêu đề cho phù
đường điện lực chạy qua
hợp với nội dung

2.1.7

Khi có yêu cầu lắp nhiều ống nhựa nhỏ
Giữ nguyên
trong ống nhựa lớn

2.2
2.2.1
2.2.2

Bể cáp
Phân loại bể cáp
Bể cáp bằng bê tông

2.2.2.1

Phân loại bể cáp bằng bê tông

a

Phân loại theo vị trí đặt bể

b

Phân loại theo quy cách và vị trí của
Giữ nguyên
khung bể

c

Bổ sung thêm vì hiện tại
Phân loại bể theo quy cách và khung bể
trên thực tế đã có thêm
nắp gang cầu.
loại bể nắp gang cầu

Giữ nguyên
Giữ nguyên
Bổ sung thêm mục cho
phù hợp hiện tại
Giữ nguyên

13

2.2.2.2

Kích thước bể cáp
Hình vẽ
thước bể
bê tông 3

Hình vẽ
thước bể
bê tông 3
đường

2.2.2.2

4. Kích
cáp bằng
nắp dưới

Bổ sung thêm mục cho
phù hợp hiện tại

Bỏ hình vẽ do quy chuẩn
không yêu cầu chi tiết cụ
thể như tiêu chuẩn

5. Kích
cáp bằng
nắp dưới

Hình vẽ 6. Kết cấu
khung bể 3 nắp trên

Hình vẽ 7. Chân
khung bể
Hình vẽ 8. Kích
thước ke đỡ cáp
Hình vẽ 9. Kết cấu
sắt chữ T đỡ nắp
đan bể trên hè

Kích thước bể cáp

2.2.2.2.1

Kích thước bể cáp nắp đậy bằng tấm bê Tách mục để rõ phù hợp
tông.
và rõ ràng hơn

2.2.2.2.2

Thiết kế khung cánh
Bổ sung thêm vì hiện tại bể gang cầu của
trên thực tế đã có thêm Công ty Cổ phần thiết
bị Bưu điện và Công
Kích thước bể cáp nắp đậy bằng gang loại bể nắp gang cầu
ty XNK Thiên Phát.
cầu.

Bỏ hình vẽ do quy chuẩn
không yêu cầu chi tiết cụ
thể như tiêu chuẩn

14

2.2.2.3

Nắp bể bê tông

2.2.2.3

Nắp bể bê tông

Giữ nguyên
Bỏ hình vẽ do quy chuẩn
không yêu cầu chi tiết cụ
thể như tiêu chuẩn

Hình vẽ 10. Kết cấu
nắp bể bê tông

2.2.2.4

Nắp bể bằng gang cầu

Thiết kế khung cánh
Bổ sung thêm vì hiện tại
bể gang cầu của
trên thực tế đã có sử
Công ty Cổ phần thiết
dụng loại nắp bể gang
bị Bưu điện và Công
cầu
ty XNK Thiên Phát.
Sửa đổi, bổ sung cho
phù hợp với thực tế

2.2.3

Bể cáp bằng gạch
2.2.3
xây

Bể cáp bằng gạch xây

2.2.3.1

Phân Loại bể

2.2.3.1

Phân loại bể

Giữ nguyên

2.2.3.2

Kích thước bể cáp

2.2.3.2

Kích thước bể cáp

Giữ nguyên

Hình vẽ 11. Kết cấu
bể (bằng gạch xây)
ba nắp dưới hè
Hình vẽ 12. Kết cấu
bể (bằng gạch xây)
ba nắp dưới đường
Hình vẽ 13. Kết cấu
bể ba nắp đan vuông
dưới hè

Bỏ hình vẽ do quy chuẩn
không yêu cầu chi tiết cụ
thể như tiêu chuẩn

2.2.3.2.1

Kích thước bể cáp nắp đậy bê tông

Bổ sung thêm mục cho
rõ ràng, phù hợp
15

2.2.3.3

2.2.4

Thiết kế khung cánh
bể gang cầu của
Bổ sung thêm vì hiện tại Công ty Cổ phần thiết
trên thực tế đã có sử bị Bưu điện và Công
2.2.3.2.2 Kích thước bể cáp nắp đậy gang cầu
dụng loại nắp bể gang ty XNK Thiên Phát,
cầu
Công ty cổ phần liên
kết
truyền thông COMLINK
Nắp cho loại bể bằng
Sửa đổi bổ sung cho
2.2.3.3
Nắp cho loại bể bằng gạch xây
gạch xây
phù hợp với thực tế
Bỏ hình vẽ do quy chuẩn
Hình vẽ 14. Chi tiết
không yêu cầu chi tiết cụ
nắp bể gạch xây
thể như tiêu chuẩn
Bổ sung thêm mục cho
2.2.3.3.1 Nắp bê tông cho loại bể bằng gạch xây.
rõ ràng, phù hợp
Bổ sung thêm vì hiện tại
2.2.3.2.2.
trên thực tế đã có sử
Nắp gang cầu cho loại bể bằng gạch xây dụng loại nắp gang cầu
Khoảng cách giữa
3.2.4
Khoảng cách giữa các bể
Giữ nguyên
các bể
Bổ sung thêm để phù (Dự thảo)
hợp với điều kiện thi Quy chuẩn quốc gia
2.3
Hệ thống rãnh kỹ thuật
công trên thực tế
về công trình ngầm
trong lĩnh vực thông
tin và truyền thông
2.3.1.
Phân loại rãnh kỹ thuật.
2.3.1.1.
Rãnh kỹ thuật bằng bê tông.
16

2.3.1.1.1. Kích thước rãnh kỹ thuật.
2.3.1.2.
2.3.2.

Rãnh kỹ thuật bằng gạch xây.
Nắp rãnh kỹ thuật.

2.2.5

Một số chỉ tiêu kỹ
2.4
thuật

Một số chỉ tiêu kỹ thuật

2.2.5.1

Sắt làm khung và
2.4.1
nắp bể

Sắt làm khung và nắp bể, rãnh kỹ thuật

2.2.5.2

Xi măng mác PC30
2.4.2
tức P400

Xi măng mác PC30 tức P400

Giữ nguyên

2.2.5.3

Gạch xây loại A

2.4.3

Gạch xây loại A

Giữ nguyên

2.2.5.4

Thử tải trọng nắp bể

2.4.4

Thử tải trọng nắp bê tông bể

Bổ sung thêm từ " bê
tông" để rõ ràng hơn

2.4.5

2.3

Tủ đấu cáp

2.5

2.3.1

Vị trí và phạm vi áp
2.5.1
dụng

Khung nắp bể gang cầu.

Tủ đấu cáp
Vị trí và phạm vi áp dụng

Sửa đổi, bổ sung cho
phù hợp, rõ ràng hơn
Bổ sung thêm từ " rãnh
kỹ thuật" để phù hợp với
thực tế

Giấy chứng nhận hợp
chuẩn
số:
A0042100310EH08A3
của Trung tâm chứng
Bổ sung thêm để phù
nhận hợp chuẩn Cục
hợp với thực tế
quản lý chất lượng
thông tin và Truyền
thông - Bộ thông tin
và truyền thông
Bổ sung để phù hợp với
thực tế
Giữ nguyên
17

2.3.2

Chỉ tiêu kỹ thuật của
2.5.3
tủ đấu cáp

Chỉ tiêu kỹ thuật của tủ đấu cáp

2.3.4

Cấu tạo

2.5.2

Cấu tạo tủ cáp

2.3.3

Loại tiếp điểm

2.5.4

Loại tiếp điểm

2.5.5

Vị trí lắp đặt

A.1.1

Phụ lục A.1

Phụ lục A.1

Kích thước các loại
A.1.1
bể bằng bê tông

Kích thước các loại bể bằng bê tông

A.1.2
A.1.2

Khung nắp bể bê
A.1.3
tông
A.1.3.1
A.1.3.2
Phụ lục A.2

A.2.1

Định mức bê tông

Sửa đổi, bổ sung để rõ
ràng hơn và phù hợp với
thực tế
Sửa đổi, bổ sung để rõ
ràng hơn và phù hợp với
thực tế
Giữ nguyên
Sửa đổi bổ sung để phù
hợp hơn
Sửa đổi, bổ sung để phù
hợp hơn với thực tế
Giữ nguyên

Bổ sung để phù hợp với
Kích thước các loại bể nắp đậy bằng
thực tế hiện tại đang sử
gang cầu
dụng
Khung nắp bể
Khung nắp bể bê tông
Khung nắp bể gang cầu

Giữ nguyên
Bổ sung để phù hợp với
thực tế

Phụ lục A.2

A.2

Định mức bê tông, vữa xây

Sửa đổi bổ sung

Định mức dự toán xây
dựng cơ bản của Bộ
Xây dựng. Xuất bản
năm 2007 - Số
176BXD/ VP ngày 16
tháng 8 năm 2007.
18


tong
thông
A.2.1.1 thường mác xi măng A.2.1
PC30
Công tác xây gạch
A.2.2
A.2.2
đá

A.2.3

Cấp phát vật liệu
1m3 vữa xi măng cát A.2.3
vàng

Bê tông thông thường: Xi măng PC30.

Sửa đổi bổ sung để phù
hợp hơn với thực tế

Công tác xây dựng gạch đá

Giữ nguyên

Cấp phát vật liệu 1m3 vữa xi măng cát
vàng

Định mức dự toán xây
dựng cơ bản của Bộ
Xây dựng. Xuất bản
năm 2007 - Số
176BXD/ VP ngày 16
tháng 8 năm 2007.

19