Tải bản đầy đủ
II. Nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy định về xây dựng công trình ngầm đô thị trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của một số tổ chức quốc tế và quốc gia trên thế giới.

II. Nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy định về xây dựng công trình ngầm đô thị trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của một số tổ chức quốc tế và quốc gia trên thế giới.

Tải bản đầy đủ

Trung Quốc.
12

Cải tiến hố cáp.
Viện Khảo sát Thiết kế công trình thông
tin Bưu Điện Trung quốc, 1994.

13

Thiết kế khung cánh bể gang cầu của Công
ty cổ phần Cổ phần liên kết truyền
thông - COMLINK.

14

Thiết kế khung cánh bể gang cầu của Công
ty XNK Thiên Phát.

15

Thiết kế khung cánh bể gang cầu của Công
ty Cổ phần thiết bị Bưu điện.

16

Tiêu chuẩn phiến đấu dây của Siemens.
Krone, FL (Pháp), 3M (USA), và của nhà
máy Thiết bị Bưu điện.

17

Specification for Rocker Block System Đặc điểm kỹ thuật hệ thống
Block Rocker
NoTS 302. Ngày 05/05/1993.

II.2. Nhận xét, đánh giá

Qua nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu, hướng dẫn thi công công trình ngầm,
tủ phiến đấu nối cáp trên thế giới và các đơn vị trong nước cho thấy:
- Các tổ chức viễn thông như ITU, ANSI... đều đã đưa ra các tiêu chí, các
hướng dẫn cơ bản trong việc thi công công trình ngầm. Đây là các tiêu chí, hướng
dẫn làm cơ sở để xây dựng quy trình thi công hệ thống cống bể, rãnh cáp cho các
nước thành viên.
- Hầu hết các nước, các công ty viễn thông lớn trên thế giới như Australia
Telecoms, NTT, Telstra... đã xây dựng các hướng dẫn, quy trình thi công hệ thống
cống, bể, rãnh cáp ngầm và tủ đấu cáp riêng cho mạng viễn thông của họ, điều này
là rất cần thiết để đảm bảo hiệu quả thi công và chất lượng công trình.
Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu (kết quả đề tài “ Cống, bể,rãnh cáp và tủ
đấu cáp ”) cho thấy một số kỹ thuật vẫn chưa phù hợp với thực tế của Việt Nam.

9

III Nghiên cứu các văn bản pháp quy và quy định của Việt Nam đối với
việc xây dựng, sử dụng các công trình ngầm.
III.1. Tiêu chuẩn - Quy phạm - Quy trình liên quan đến xây dựng công trình ngầm
đô thị

Danh mục một số Tiêu chuẩn - Quy phạm - Quy trình liên quan đến công
trình ngầm đã ban hành và áp dụng được liệt kê trong bảng sau.
TT

Tên Tiêu chuẩn – Quy Mã số
phạm – Quy trình

Ghi chú

(1)

(2)

(4)

1

Tiêu chuẩn kỹ thuật ống TCN
68- Quy định các tiêu chuẩn kỹ
nhựa dùng cho tuyến cáp 144:1995
thuật của ống nhựa
ngầm

2

Tiêu chuẩn ống nhựa TC01-04HDPE
2002-KT

Quy định các tiêu chuẩn kỹ
thuật của ống nhựa HDPE

3

Tiêu chuẩn nắp gang cầu

Quy định các tiêu chuẩn kỹ
thuật của nắp gang cầu sử dụng
trong hệ thống cống bể viễn
thông

4

Tiêu chuẩn ống nhựa TC.VNPTdùng cho tuyến cáp ngầm 06:2003

Quy định các tiêu chuẩn kỹ
thuật của ống nhựa

5

Quy phạm xây dựng mạng 68QPngoại vi
01:04VNPT

Quy định một số vấn đề chung
về viêc xây dựng mạng ngoại vi

6

Tiêu chuẩn ống nhựa 107-10dùng cho tuyến cáp ngầm KHKT-TC

Quy định các tiêu chuẩn kỹ
thuật của ống nhựa dùng cho
tuyến cáp ngầm

(3)

TC03-052002-KT

III.2. Nhận xét, đánh giá

Qua nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu, hướng dẫn liên quan đến công trình
ngầm tại Việt Nam cho thấy:
- Hiện tại, việc thi công xây dựng hệ thống cống, bể, ránh cáp và tủ đấu cáp
đang áp dụng theo TCN 68-153:1995 “ Cống, bể cáp và tủ đấu cáp – Yêu cầu kỹ

10

thuật” của Tổng cục Bưu điện ban hành năm 1995 do đó không còn phù hợp với
thời điểm hiện nay.
- Hiện tại mới chỉ có “Quy phạm xây dựng mạng ngoại vi” (mới được Tổng
Công ty Bưu chính Viễn thông ban hành) đề cập đến một số vấn đề của việc thi
công cáp ngầm.
IV. Cách thức xây dựng quy chuẩn
Quy chuẩn được xây dựng dựa trên việc rà soát, cập nhật, bổ sung tiêu chuẩn ngành
TCN 68-153:1995 “Cống, bể cáp và tủ đấu cáp – Yêu cầu kỹ thuật” do Viện Khoa
học kỹ thuật Bưu điện xây dựng, Tổng cục Bưu điện ban hành năm 1995. Các vấn
đề sửa đổi bổ sung được trình bày trong bảng tham chiếu dưới đây:

11

Mục


2
2.1

Nội
dung
tiêu
Mục mới
chuẩn cũ
Cống, bể cáp và tủ
đấu cáp - Yêu cầu
kỹ thuật
Phạm vi áp dụng
1
1.1
Yêu cầu kỹ thuật
2
Cống cáp
2.1

2.1.1

Phân loại cống cáp

1

2.1.2
2.1.3

2.1.1

Nội dung quy chuẩn mới
Cống, bể cáp và tủ đấu cáp - Yêu cầu
kỹ thuật
Quy định chung
Phạm vi điều chỉnh
Quy định kỹ thuật
Cống cáp
Phân loại cống cáp

Bảng 1. Kích thước
các loại cống cáp

Bảng 1. Kích thước các loại cống cáp

Hình vẽ 1. Kết cấu
cống cáp

Hình vẽ 1. Kết cấu cống cáp

Độ chôn sâu tối thiểu 2.1.2
Khoảng cách giữa 2
2.1.3
ống kế cận

Độ chôn sâu tối thiểu
Khoảng cách giữa 2 ống kế cận

Bảng 2. Kích thước tấm đỡ ống
Hình vẽ 2. Khoảng
cách giữa 2 ống kế
cận
Hình vẽ 3. Các tấm

Nội dung, lý do sửa
Tài liệu tham chiếu
đổi

Giữ nguyên

Sửa đổi bổ sung cho
phù hợp và rõ ràng hơn
Sửa đổi bổ sung cho
phù hợp và rõ ràng hơn
Điều chỉnh hình vẽ rõ
ràng và phù hợp với
điều kiện xây dựng cống
bể hiện tại
Giữ nguyên
Điều chỉnh nội dung cho
phù hợp
Bổ sung kích thước tấm
đỡ ống để phù hợp với
loại ống đang dùng trên
thị trường
Bỏ hình vẽ do quy chuẩn
không yêu cầu chi tiết cụ
thể như tiêu chuẩn

12