Tải bản đầy đủ
Luận văn: Tô Minh Hiếu.

Luận văn: Tô Minh Hiếu.

Tải bản đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

TÔ MINH HIẾU
KHÓA: 2013 - 2015

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ
MỚI XUÂN HÒA, VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Mã số: 60.58.201.06

LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGUYỄN CÔNG GIANG

HÀ NỘI, NĂM 2015

LỜI CẢM ƠN
LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn và những tình cảm chân thành nhất đến gia
đình, thầy cô giáo và những người bạn đã tạo điều kiện hỗ trợ tôi hoàn thành
luận văn.
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, nhà giáo ưu tú: PGS.TS.KTS.
Hoàng Vĩnh Hưng, người đã tận tình hướng dẫn, động viên, khích lệ tôi
trong suốt quá trình thực hiện luận văn.
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong hội đồng khoa học đã cung
cấp những lời khuyên quý giá và những tài liệu liên quan đến lĩnh vực nghiên
cứu luận văn của tôi.
Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến ban giám hiệu nhà trường, ban chủ
nhiệm khoa Sau đại học đã tạo điều kiện thuận lợi để luận văn được hoàn
thành đúng thời hạn và đạt chất lượng.
Một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất!

Hà Nội, tháng 6 năm 2015
Tác giả luận văn:

Tô Minh Hiếu

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ là công trình nghiên cứu khoa học độc lập
của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực
và có nguồn gốc rõ ràng.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN:

Tô Minh Hiếu

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Tên đầy đủ

CĐT

Chủ đầu tư

CTCC

Công trình công cộng

ĐTM

Đô thị mới

GTVT

Giao thông vận tải

HĐND

Hội đồng nhân dân

KCN

Khu công nghiệp

KĐT

Khu đô thị

NXB

Nhà xuất bản

QL

Quốc lộ

QLDA

Quản lý dự án

QLXD

Quản lý xây dựng

TP

Thành Phố

TX

Thị xã

UBND

Ủy ban nhân dân

DANH MỤC BẢNG, BIỂU
Số hiệu
bảng, biểu
Bảng 1.1

Tên bảng, biểu
Bảng thống kê các lớp đất địa chất.

Bảng 1.2

Bảng cân đối đất đai.

Bảng 1.3

Bảng đánh giá hiện trạng sử dụng đất cho tổng diện tích
nghiên cứu quy hoạch

Bảng 1.4

Bảng thống kê các lần điều chỉnh QH sử dụng đất

Bảng 3.1

Quy trình cải tiến thực hiện xây dựng theo Quy hoạch được
duyệt tại các Dự án khu ĐTM

DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ...
Số hiệu hình

Tên hình

Hình 1.1

Hình 1.3

Bản đồ quy hoạch các khu du lịch, danh lam thắng cảnh tại
Vĩnh Phúc (nguồn internet)
Bản đồ vị trí khu đô thị Xuân Hòa thuộc thị xã Phúc Yên
(nguồn internet)
Mẫu nhà biệt thự điển hình của Khu ĐTM Xuân Hòa

Hình 1.4

Mẫu nhà liền kề điển hình của Khu ĐTM Xuân Hòa

Hình 1.5

Mẫu nhà liền kề điển hình của Khu ĐTM Xuân Hòa

Hình 1.6

Phối cảnh khu làng sinh viên của Khu ĐTM Xuân Hòa

Hình 2.1

Sơ đồ 1.1

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc đến năm
2030 TL 1/60.000
Bản đồ định hướng phát triển không gian tỉnh Vĩnh Phúc
đến năm 2030 TL 1/60.000
Bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất khu đô thị mới Xuân
Hòa TL 1/500
Mối quan hệ giữa Bộ XD, Sở XD và UBND các cấp

Sơ đồ 3.1

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án

Sơ đồ 3.2

Sơ đồ đề xuất Ban giám sát cộng đồng hoạt động ở các giai
đoạn đầu tư
Sơ đồ đề xuất cơ cấu tổ chức bộ máy Ban giám sát cộng
đồng

Hình 1.2

Hình 2.2
Hình 2.3

Sơ đồ 3.3

MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................... 1
Lý do chọn đề tài ............................................................................................... 1
Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................................... 2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 3
Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 3
Một số khái niệm cơ bản ................................................................................... 3
Nội dung nghiên cứu ......................................................................................... 5
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .......................................................... 6
Cấu trúc luận văn............................................................................................... 6
B. PHẦN NỘI DUNG .................................................................................... 7
CHƯƠNG I: Thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu đô thị
mới Xuân Hòa – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc ................................. 7
1.1.

Thực trạng phát triển các Khu đô thị mới tại Vĩnh Phúc ................. 7

1.1.1. Quy hoạch các khu đô thị mới trong quy hoạch chung xây dựng đô thị
Vĩnh Phúc .......................................................................................................... 7
1.1.2. Công tác triển khai xây dựng các đô thị mới ........................................ 10
1.1.3. Những tồn tại trong quy hoạch và phát triển các khu ĐTM Vĩnh Phúc11
1.2. Thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu đô thị mới
Xuân Hòa, Vĩnh Phúc ................................................................................... 14
1.2.1. Quy hoạch Khu đô thị mới Xuân Hòa, Vĩnh Phúc ............................... 14
1.2.2. Thực trạng triển khai xây dựng ............................................................. 24
1.2.3. Thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch ........................ 26
1.3. Những vấn đề cần giải quyết trong công tác quản lý xây dựng theo
quy hoạch tại Khu đô thị mới Xuân Hòa, Vĩnh Phúc ................................ 36
CHƯƠNG II: Cơ sở khoa học của công tác quản lý xây dựng theo quy
hoạch tại Khu đô thị mới Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc ................ 39
2.1.

Cơ sở pháp lý ....................................................................................... 39

2.1.1. Các văn bản pháp lý của Nhà nước....................................................... 39

2.1.2. Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến 2030 ...................... 43
2.1.3. Quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị mới Xuân Hòa, Vĩnh Phúc ......... 46
2.2.

Cơ sở lý thuyết ..................................................................................... 47

2.2.1. Nội dung công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các Khu đô thị
mới ............................................................................................................... 47
2.2.2. Các yếu tố tác động đến quản lý xây dựng theo quy hoạch tại khu đô thị
mới ............................................................................................................... 55
2.3. Cơ sở thực tiễn quản lý xây dựng theo quy hoạch của khu đô thị
mới Xuân Hòa ................................................................................................ 57
2.3.1. Quy trình quản lý xây dựng theo quy hoạch ......................................... 57
2.3.2. Tổ chức bộ máy..................................................................................... 58
2.3.3. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân ........................................... 59
2.4.

Kinh nghiệm quản lý xây dựng theo quy hoạch .............................. 60

2.4.1. Kinh nghiệm Quốc tế ............................................................................ 60
2.4.2. Kinh nghiệm trong nước ....................................................................... 62
CHƯƠNG III: Đề xuất các giải pháp quản lý xây dựng Khu đô thị mới
Xuân Hòa – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc. ...................................... 67
3.1.

Quan điểm và mục tiêu ....................................................................... 67

3.1.1. Quan điểm ............................................................................................. 67
3.1.2. Mục tiêu ................................................................................................ 67
3.2.

Các nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch .......................... 68

3.2.1. Nguyên tắc về pháp lý ........................................................................... 68
3.2.2. Nguyên tắc quy hoạch ........................................................................... 68
3.2.3. Nguyên tắc phát triển đô thị bền vững .................................................. 69
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng Khu đô thị mới
Xuân Hòa – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc ....................................... 69
3.3.1. Giải pháp kiện toàn mô hình tổ chức và quy trình quản lý xây dựng
theo quy hoạch ................................................................................................ 69
3.3.2. Giải pháp quản lý quy hoạch sử dụng đất ............................................. 75
3.3.3. Giải pháp quản lý và xây dựng hạ tầng................................................. 78

3.3.4. Giải pháp quản lý xây dựng công trình kiến trúc ................................. 80
3.3.5. Giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý xây
dựng theo quy hoạch ....................................................................................... 90
3.4. Giải pháp tăng cường hiệu lực chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc,
UBND thị xã Phúc Yên .................................................................................. 95
3.4.1. Tăng cường sự chỉ đạo của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc ............................ 95
3.4.2. Tăng cường sự chỉ đạo của UBND thị xã Phúc Yên ............................ 96
C. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ....................................................................... 97
D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1

A. PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Vĩnh Phúc là một tỉnh nằm trong vùng châu thổ Sông Hồng. Tỉnh lỵ là
thành phố Vĩnh Yên cách thủ đô Hà Nội 50 km, cách sân bay Nội Bài 21 km;
nằm trong vùng lan toả của tam giác phát triển kinh tế trọng điểm phía Bắc
Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; nằm trong vùng Thủ đô Hà Nội.
Những năm gần đây, do tác động của quá trình phát triển kinh tế cả
nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, tốc độ đô thị hóa của tỉnh và
của thành phố Vĩnh Yên cũng tăng mạnh. Nhiều khu đô thị mới của thành phố
đã và đang được xây dựng, thỏa mãn nhu cầu nhà ở đô thị, tạo ra bộ mặt kiến
trúc mới. Phát triển các đô thị mới nhanh chóng hình thành môi trường sống
và bộ mặt cho các đô thị là chủ trương đúng của thành phố, phù hợp với các
định hướng phát triển đô thị của tỉnh và quốc gia. Một số khu đô thị mới được
đánh giá là khá thành công nhưng cũng còn nhiều khu đô thị mới chưa đem
lại hiệu quả đầu tư như mong muốn: Bộ mặt của một đô thị khang trang hiện
đại chưa xuất hiện, công tác quản lý xây dưng theo quy hoạch có nhiều khó
khăn.
Nguyên nhân của các bất cập nói trên là:
- Các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mặc dù được đầu tư
nghiên cứu rất kỹ lưỡng trong giai đoạn lập quy hoạch nhưng khi triển khai
xây dựng còn nhiều bất cập về quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và khai thác sử
dụng chức năng của các khu đất.
- Khung pháp lý quản lý xây dựng khu đô thị mới chưa thực sự hoàn
thiện và phát huy hiệu quả. Vai trò quản lý nhà nước của chính quyền đô thị,
sự tham gia quản lý của người dân chưa được chú trọng. Công tác quản lý đô
thị còn gặp nhiều bất cập, việc tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch
chưa đồng bộ và đặc biệt năng lực quản lý theo quy hoạch xây dựng của đô

2

thị chưa theo kịp tốc độ phát triển của thành phố.
- Công tác quy hoạch còn mang tính đối phó về mặt chỉ tiêu quy hoạch.
- Công tác thực hiện xây dựng còn chậm trễ, quy mô, chất lượng xây
dựng còn yếu kém.
- Cơ chế đầu tư hệ thống hạ tầng xã hội còn thiếu như trường học, bệnh
viện, chợ, các công trình thể thao,… còn lúng túng trong việc xác định
phương thức đầu tư dẫn đến sự thiếu quan tâm của các chủ đầu tư.
Chính vì vậy, việc cải thiện công tác quản lý xây theo quy hoạch là một
thách thức lớn đối với nhà quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và của Việt
Nam nói chung.
Khu đô thị Xuân Hòa là một trong những dự án trọng điểm được UBND
Tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt, dự án góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng và
cân bằng không gian đô thị cho cả thị xã. Việc nghiên cứu thực hiện để tài:
“Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị mới Xuân Hòa, Phúc Yên,
Vĩnh Phúc” là rất thiết thực và cấp bách nhằm tạo dựng một khu đô thị khang
trang, hiện đại và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho thành phố
Vĩnh Yên.
Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá và đề xuất một số giải pháp quản lý phù hợp trong giai đoạn
xây dựng nhằm hoàn chỉnh những nội dung về công tác quản lý xây dựng để
khu đô thị Xuân Hòa được triển khai đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt.
- Tạo cơ sở cho việc hoàn thiện khung quản lý về quản lý xây dụng theo
quy hoạch tại khu đô thị Xuân Hòa nói riêng và các khu đô thị mới trên địa
bàn Tỉnh Vĩnh Phúc nói chung nhằm xây dựng những khu đô thị mới khang
trang, hiện đại và bản sắc.