Tải bản đầy đủ
Luận văn: Hoàng Ngọc Tú.

Luận văn: Hoàng Ngọc Tú.

Tải bản đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

HOÀNG NGỌC VŨ
KHÓA HỌC 2013-2015

QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TUYẾN
ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH THỊ TRẤN VIỆT QUANG,
HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG
Chuyên nghành: Quản lý đô thị và Công trình
Mã số: 60.58.10.06

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS - TS NGUYỄN MINH SƠN

Hà Nội - Năm 2015

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, với lòng
kính trọng và biết ơn sâu sắc, tác giả xin chân thành bày tỏ lời cảm ơn tới:
PGS - TS - KTS Nguyễn Minh Sơn là người hướng dẫn khoa học có
trình độ cao và kinh nghiệm, tâm huyết, đã hướng dẫn tận tình, tận tình, trách
nhiệm, khoa học và hiệu quả.
Khoa Sau đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã nhiệt tình
hướng dẫn giúp đỡ, tạo điều kiện để tác giả hoàn thành tốt khóa học và luận
văn Thạc sỹ.
Tác giả cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo là giảng
viên, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã giảng dạy, giúp tác giả tiếp thu
được những kiến thức quý báu chuyên ngành Quản lý đô thị trong thời gian
học tập tại trường.
Phòng Công Thương huyện Bắc Quang đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tài
liệu phục vụ nghiên cứu để tác giả hoàn thành luận văn Thạc sí Quản lý đô thị
và Công trình.
Tuy đã rất cố gắng, nhưng do điều kiện thời gian, kiến thức của bản
thân còn hạn chế nên nội dung Luận văn cũng không tránh khỏi những thiếu
sót, tác giả mong nhận được sự đóng góp những ý kiến quý báu của Hội đồng
khoa học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng các thầy cô giáo, đồng
nghiệp và bạn bè. Đặc biệt mong mỏi được sự quan tâm sâu sắc của các thầy
cô trực tiếp phản biện đối với Luận văn này để nội dung Luận văn được hoàn
thiện hơn, nội dung nghiên cứu của tác giả có tính thực tiễn cao hơn, góp
phần thực hiện quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Trường Chinh thị
trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang hiệu quả.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Hoàng Ngọc Vũ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ là công trình nghiên cứu khoa học
độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là
trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Hoàng Ngọc Vũ

MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Danh mục các chữ viết tăt
Danh mục hình minh họa
Danh mục sơ đồ, bảng biểu
PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do lựa chọn đề tài...............................................................................1
Mục đích nghiên cứu...............................................................................2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................2
Nội dung nghiên cứu.............................................................................. 3
Phương pháp nghiên cứu………………………………………….........3
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài................................................3
Các khái niệm..........................................................................................3
NỘI DUNG
Chương 1. Thực trạng về kiến trúc cảnh quan và công tác quản lý kiến
trúc cảnh quan tuyến đường Trường Chinh thị trấn Việt Quang, huyện Bắc
Quang, tỉnh Hà Giang...............................................…………………….……8
1.1 Giới thiệu chung................................................................................8
1.1.1. Giới thiệu về tỉnh Hà Giang..........................................................8
1.1.2. Giới thiệu về huyện Bắc Quang …………………………….…..9
1.1.3. Giới thiệu về thị trấn Việt Quang và mối liên hệ của khu vực thị
trấn Việt Quang với huyện Bắc Quang...........................................................11
1.2. Vị trí và giới hạn khu vực nghiên cứu...........................................16
1.3. Thực trạng về kiến trúc cảnh quan Trường Chinh ........................19
1.3.1. Thực trạng về kiến trúc ..............................................................19

1.3.2. Thực trạng hạ tầng kỹ thuật liên quan đến cảnh quan tuyến
đường……………………………………………………………………...…21
1.4. Thực trạng công tác quy hoạch và quản lý kiến trúc cảnh quan tại
tuyến đường Trường Chinh ............................................................................25
1.4.1. Công tác lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy chế
quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị tuyến đường Trường Chinh.....................25
1.4.2. Công tác quản lý quy hoạch đô thị, kiến trúc cảnh quan tuyến
đường Trường Chinh.......................................................................................27
1.4.3. Việc ban hành các cơ chế chính sách………………..................30
1.4.4. Cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc cảnh
quan tuyến đường Trường Chinh....................................................................31
1.4.5. Sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý và thực hiện quy
hoạch, quản lý kiến trúc cảnh quang...............................................................34
1.5 Những vấn đề cần giải quyết trong công tác quản lý quy kiến trúc
cảnh quan tại tuyến đường Chinh, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh
Hà Giang .........................................................................................................35
1.5.1. Về công tác quy hoạch và quản lý kiến trúc cảnh quản đô thị....35
1.5.2. Về ban hành các cơ chế chính sách…………………………….36
1.5.3. Về cơ cầu tổ chức bộ máy ..........................................................36
1.5.4. Về sự tham gia của cộng đồng ...................................................36
Chương 2. Cơ sở khoa học quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường tuyến
đường Chinh thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang, tỉnh Hà
Giang...............................................................................................................37
2.1. Cơ sở pháp lý quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường tuyến đường
Chinh thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.......................................37
2.1.1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có
liên quan..............................................................................................................................37

2.1.2. Quy hoạch định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan thị trấn
Việt Quang huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang...............................................................41
2.2. Cơ sở lý luận quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị........................................42
2.3. Các yếu tổ ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan và quản lý kiến trúc cảnh
quan tuyến đường Trường Chinh ...................................................................................46
2.3.1. Điều kiện tự nhiên.......................................................................................46
2.3.2 .Điều kiện kinh tế xã hội............................................................................47
2.3.3. Quá trình đô thị hóa....................................................................................48
2.3.5. Những yếu tố về khoa học kỹ thuật...........................................................48
2.3.6. Yếu tố quản lý ............................................................................................ 49
2.3.7. Vai trò của của cộng đồng..........................................................................50
2.4 Bài học kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý kiến trúc cảnh tuyến
đường Trường Chinh........................................................................................................52
2.4.1. Kinh nghiệm trong nước...........................................................................52.
2.4.2. Kinh nghiệm các nước có điều kiện tương đồng....................................55
2.5. Khả năng hoàn thành đề xuất giải pháp quản lý.........................................57
Chương 3. Giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Trường
Chinh thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang……………….58
3.1. Quan điểm và mục tiêu…………………………………………..57
3.2. Nguyên tắc quản lý ……………………………..........................58
3.3. Giải pháp đối với công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị…59
3.3.1.Công tác lập quy hoạch…………………………………………59
3.3.2.Công tác thẩm định và phê duyệt quy hoạch…………………...60
3.3.3. Quản lý thực hiện quy hoạch…………………………………...61
3.4. Giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan…………………………...62
3.4.1. Quản lý về kiến trúc……………………………….……………63
3.4.2. Quản lý về cây xanh cảnh quan……………………….………..68

3.4.3. Quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật………………….70
3.4.4. Quản lý hệ thống tiện tích đô thị………………………….……72
3.4.5. Quản lý cải thiện điều kiện môi trường……………… ….……75
3.5. Giải pháp về cơ chế, chính sách………………….………………76
3.5.1. Về cơ chế....................................................................................76
3.5.2 Về chính sách……………………………………………………78
3.5. Giải pháp cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý………………………..79
3.5.1. Đề xuất cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý…………………..……79
3.5.2. Các biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực quản lý đô thị….....80
3.6 Giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan khu đô thị với sự tham gia
của cộng đồng………………………………………………..........................81
3.6.1 Cung cấp thông tin…………………………………………..….81
3.6.2 Tham gia nguồn lực……………………………………….……83
3.6.3. Tham gia quản lý, duy trì bảo dưỡng…………………….…….83
3.6.4. Tham gia vào công tác kiểm tra giám sát và đánh giá……...….83
3.6.5. Xây dựng cơ chế phát huy nội lực cộng đồng…………….……84
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận………………………………………………………….……84
Kiến nghị………………………………………………………….…..85

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Tên đầy đủ

BVMT

Bảo vệ môi trường

CP

Chính phủ

CTCC

Công trình công cộng

DVTM

Dịch vụ thương mại

HTKT

Hạ tâng kỹ thuật

HTXH

Hạ tầng xã hội

KTCQ

Kiến trúc cảnh quan

QHĐT

Quy hoạch đô thị

QHXD

Quy hoạch xây dựng

QHCT

Quy hoạch chi tiết

QLĐT

Quản lý đô thị

TKĐT

Thiết kế đô thị

UBND

Ủy ban nhân dân

VH-TT

Vãn hóa - thể thao

DANH MỤC HÌNH MINH HỌA
Số hiệu

Tên hình

Hình 1.1

Hình 1.7

Sơ đồ vị trí tỉnh Hà Giang trong mối liên hệ
vùng miền núi phía Bắc
Sơ đồ vị trí huyện Bắc Quang trong mối liên
hệ vùng
Sơ đồ vị trí thị trấn Việt Quang trong mới
liên hệ vùng
Vị trí và hiện trạng tuyến đường Trường
Chinh trên địa bàn thị trấn Việt Quang
Định hướng phát triển không gian và quy
hoạch sử dụng đất tuyến đường Trường
Chinh
Trích hiện trạng đoạn đường Trường Chinh
đi qua khu vực trung tâm hành chính
Trụ sở NH NN&PTNT

Hình 1.8

Phòng Giao dịch NHCS

20

Hình 1.9

Trung tâm VHTT&DL

20

Hình 1.10

Chợ trung tâm

20

Hình 1.11

Nhà có được thiết kiến trúc đẹp

21

Hình 1.12

Nhà tạm

21

Hình 1.13
Hình 1.14

Hiện trạng nhà ở dọc trục đường Trường
Chinh
Hiện trạng cây xanh

Hình 1.15

Công viên Thanh Bình

22

Hình 1.16

Hiện trạng giao thông, cấp điện cấp nước

22

Hình 1.17

Mặt cắt ngang tuyến tuyền

23

Hình 1.18

Hiện trạng giao thông - tình trạng vỉa hè bị
lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán.

23

Hình 1.2
Hình 1.3
Hình 1.4
Hình 1.5

Hình 1.6

Hình 1.19

Hiện trạng mạng lưới cấp điện, thôn tin liên
lạc

Trang
9
11
12
17
18
19
20

21
22

24

Số hiệu

Tên hình

Hình 1.20

Hiện trạng hình thức biển quảng cáo không
phù hợp
Định hướng phát triển không gian thị trấn
Việt Quang
Hình ảnh minh họa về thuyết Kevin Lynch

Hình 2.1
Hình 2.2
Hình 2.3

Hình 3.1
Hình 3.2

Đường Lũy Bán Bích trong tương lai khi
xây dựng thành trục đường thương mại-dịch
vụ như quy định của quận
Mẫu nhà phố khuyến khích

Trang
25
41
45
53
65

Hình 3.3

Mẫu nhà cơ quan khuyên khích (dự kiến xây
dựng trụ sở Chi nhánh ngân hàng Công
Thương và trụ sở Chi cục Thuế)
Minh họa mái nhà

Hình 3.4

Hình thức ban công khuyến khích sử dụng

67

Hình 3.5

Hình thức tường rào khuyến khích sử dụng

67

Hình 3.6

Quy hoạch chi tiết Công viên cây xanh Thanh
Bình
Hình ảnh minh họa trước và sau khi chỉnh trang
lại hệ thống cây xanh tuyến đường
Hình ảnh minh họa cây xanh trang trí vỉa hè

Hình 3.7
Hình 3.8
Hình 3.9
Hình 3.10
Hình 3.11

Hình ảnh minh họa cây xanh trang trí ban công,
mặt tiền
Hình ảnh minh họa cải tạo vỉa hè và bồn cây

Hình 3.12

Hình ảnh minh họa hệ chiếu sáng trang trí
đường phố
Minh họa đặt biển quảng cáo

Hình 3.13

Hình ảnh minh họa các tiện ích đô thị

65
66

68
69
70
70
71
72
74
75

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
Số hiệu bảng,
biểu

Tên bảng, biểu

Trang

Bảng 1.1

Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Việt Quang

15

DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ
Số hiệu

Tên sơ đồ

Trang

Sơ đồ 1.1

phân cấp quản lý các hoạt động xây
dựng cải tạo khu vực tuyên đường
Trường Chinh
Mô hình Tổ điều phối các hoạt động xây
dựng cải tạo khu vực tuyên đường
Trường Chinh

33

Sơ đồ 3.1

77