Tải bản đầy đủ
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ

- Tối ƣu hóa khả năng thông thoáng và chiếu sáng trong kiến trúc nhà ở công nhân
các khu công nghiệp
- Nghiên cứu phát triển mô hình nhà ở công nhân các khu công nghiệp từ kết quả
nghiên cứu nêu trên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu trong nước:
1.

Báo cáo của Công đoàn Ban Quản lƣ các KCN Bắc Ninh về đời sống ngƣời lao
động các KCN Bắc Ninh năm 2013

2.

Vũ Hồng Cƣơng "Nội thất cho các căn hộ nhà ở xã hội tại hà nội'' Đề tài
nghiên cứu khoa học cấp trƣờng, 2015.

3.

Võ Việt Cƣờng, “Giải pháp tổ chức không gian nhà ở cho công nhân các khu
công nghiệp tập trung tại thành phố Vinh”, luận văn thạc sĩ, Trƣờng ĐHKT Hà
Nội, 2007

4.

Nguyễn Dũng, Phát triển kiến trúc nhà ở đô thị Hà Nội dƣới tác động của các
yếu tố tâm lý xã hội trong thời kỳ mới, Luận án tiến sỹ kiến trúc, Trƣờng Đại
học Kiến trúc Hà Nội, Hà Nội, 2005, tr.70.

5.

Trịnh Tiến Dũng " Quản lý phát triển nhà ở công nhân khu công nghiệp tại các đô
thị ven biển Nam Trung Bộ" luận án Tiến sỹ, Trƣờng ĐHKT Hà Nội, 2015

6.

Nguyễn Dũng, Tổ chức không gian tối thiểu trong nhà ở xã hội, Tạp chí kiến
trúc Việt Nam, 2014, tr.60

7.

Trần Xuân Đỉnh, Thiết kế nhà ở, Nhà xuất bản xây dựng.

8.

Vũ Hƣơng Giang, “Mô hình tổ chức không gian ở cho công nhân xây dựng
thủy điện”, luận văn thạc sĩ, Trƣờng ĐHKT Hà Nội, 2008

9.

Đỗ Tiến Hƣng, “Quy hoạch xây dựng khu nhà ở công nhân phục vụ nhu cầu
phát triển khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội”, luận văn thạc sỹ,
Trƣờng ĐHKT Hà Nội, 2007.

10. http://khucongnghiep.com.vn/dinhhuong/tabid/65/articleType/ArticleView/article
Id/1142/Nh--cho-ngi-lao-ng-trong-cc-KCN.aspx
11. http://dothiphattrien.vn/nha-o-cong-nhan-co-so-khoa-hoc-to-chuc-khong-

gian-song/
12. Tài liệu “Tình hình đời sống vật chất, tinh thần, quan hệ lao động của CNLĐ
trong các KCN” tại Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động
tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH” tháng 5/2014.
13. Trƣờng Đại học CĐVN khảo sát 600 phiếu hỏi CNLĐ trong các KCN Bắc Ninh
phục vụ đề tài “Nâng cao vai tr ̣ ò CĐ trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
của CNLĐ trong KCN Bắc Ninh”

14. Tham luận của Ban QL các KCN Bắc Ninh về Công tác phối hợp thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối quan hệ lao động hài h ̣a , ổn định, tiến bộ
trong DN- kinh nghiệm và giải pháp (6/2013)
15. http://khucongnghiepvn.vn/khu-cong-nghiep/4/khu-cong-nghiep-bac-ninh

Tài liệu nước ngoài:
16. Alejandro Bahamón (2003). "Samall apartemts", Loft Pubications S.I..
17. Abraham Maslow “A theory of human motivation”, Psychological Review

(50), 1943, pp.370 – 396, UK.
18. Arian Mostaedi (2006). "Great Spaces Flexible Homes", Publishing Private
Limited.
19. Eva Dallo (2006). "New apartment Design", Daad
20. G.Z.Brown and Mark DeKay, "Sun, Wind, and Light"- Wiley
Các văn bản và nghị định:
21. Chính phủ (2006), Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/11/2006 về ban hành
Quy chế khu đô thi ̣ mới, Hà nội.
22. Chính phủ (2005), Quyế t đi ̣nh số 80/2005/NĐ-CP ngày 18/4/2005 về ban hành Quy
chế giám sát đầ u tư của cộng đồ ng, Hà nội.
23. Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 07/05/2009 về một số cơ chế, chính sách nhằm
đẩy mạnh và phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà
ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, ngƣời có thu nhập
thấp tại khu vực đô thị.
24. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010, Quy định chi tiết và hƣớng
dẫn thi hành luật nhà ở.
25. QCXDVN 05:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, nhà ở và công trình
công cộng an toàn sinh mạng và sức khoẻ.
26. Quyết định 66/2009/QĐ-TTG ngày 24/04/2009 về ban hành một số cơ chế,
chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp
thuê.
27. QCVN 06:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về an toàn cháy cho nhà
và công trình.
28. Quố c hô ̣i nƣớc Cô ̣ng hòa xã hô ̣i chủ nghiã Viê ̣t nam
nô ̣i.

(2003), Luật Xây dựng , Hà

29. Quố c hô ̣i nƣớc Cô ̣ng hòa xã hô ̣i chủ nghiã Viê ̣t nam

(2005), Luật bả o vê ̣ môi

trường, Hà nội.
30. Quố c hô ̣i nƣớc Cô ̣ng hòa xã hô ̣i chủ nghiã Viê ̣t nam (2009), Luật Quy ho ạch đô
thị, Hà nội.
31. Thông tƣ số 14/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc
hƣớng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công
nhân và nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp.
32. Văn bản số 9313/UBND – XD ngày 28/3/2011 của UBND Thành phố Hà Nội
về việc nghiên cứu, đề xuất quy định về việc áp dụng thiết kế mẫu, về các biện
pháp quản lý dự án đầu tƣ, quản lý chi phí đầu tƣ nhằm giảm giá thành Nhà ở
công nhân,nhà ở sinh viên.
33. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010, Quy định chi tiết và hƣớng
dẫn thi hành luật nhà ở.
34. Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 07/05/2009 về một số cơ chế, chính sách nhằm
đẩy mạnh và phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà
ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, ngƣời có thu nhập
thấp tại khu vực đô thị.
35. Quyết định 66/2009/QĐ-TTG ngày 24/04/2009 về ban hành một số cơ chế,
chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp
thuê.
36.

Thông tƣ số 14/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc
hƣớng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công
nhân và nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp.

37. Văn bản số 9313/UBND – XD ngày 28/3/2011 của UBND Thành phố Hà Nội
về việc nghiên cứu, đề xuất quy định về việc áp dụng thiết kế mẫu, về các biện
pháp quản lý dự án đầu tƣ, quản lý chi phí đầu tƣ nhằm giảm giá thành Nhà ở
công nhân,nhà ở sinh viên.
38. Văn bản số 11/BXD-PTN ngày 08/3/2012 của Bộ Xây dựng về việc Góp ý về
thiết kế cơ sở mẫu Nhà ở công nhân,nhà ở sinh viên áp dụng trên địa bàn thành
phố Hà Nội.
39. QCXDVN 05:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, nhà ở và công trình
công cộng an toàn sinh mạng và sức khoẻ.

40. QCVN 06:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về an toàn cháy cho nhà
và công trình.
41. Tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004 Nhà ở cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế.
42. TCXD 269 : 2002 Cọc - Phƣơng pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh nén dọc
trục.
43. TCVN 788: 2008 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trƣớc
44. TCXDVN 375 :2006 Thiết kế công trình chịu động đất.
45. TCVN 2737 : 1995 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.
46. TCXD 198:1997 Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối.
47. TCXDVN 356 : 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết
kế.
48. TCXD 40 : 1987 Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán.
49. Tiêu chuẩn thiết kế nền móng công trình TCVN 45-78;
50. 20TCN 25-91: Đặt đƣờng dây dẫn điện trong nhà và công trình công cộng.
51. 20TCN 16-86: Chiếu sáng nhân tạo trong nhà và công trình dân dụng
52. 20TCN 27-91: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng
53. Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 333:2005. Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các
công trình công cộng và BVTC hạ tầng đô thị.
54. TCVN 4756-1989: Qui phạm nối đất và nối không các thiết bị điện
55. TCXDVN 46-2007: Chống sét cho các công trình xây dựng.
56. TCVN 2622-1995. Tiêu chuẩn phòng cháy cho nhà và công trình.
57. Qui phạm trang bị điện 11TCN 18-84 và 11TCN 19-84
Nguồn intenet,Website:
58. Chính phủ Việt nam

:

www.chinhphu.gov.vn

59. Bộ kế hoạch và đầu tƣ

:

www.mpi.gov.vn

60. Tổng cục Thống kê

:

www.gso.gov.vn

61. UBND thành phố B ắc Ninh

:

www.bacninh.gov.vn

62. Sở Kế hoa ̣ch và Đầu tƣ Bắc Ninh

:

www.skhdt.bacninh.gov.vn

63. Sở Xây dƣ̣ng B ắc Ninh

:

www.sxd.bacninh.gov.vn

64. Sở Công thƣơng B ắc Ninh

:www.congthuongbacninh.gov.vn

65. Tạp chí KCN VN Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ:
66. Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

:

:www.khucongnghiep.com.vn
www.izabacninh.gov.vn