Tải bản đầy đủ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ

103

+ Đề xuất các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng trong công tác
quản lý quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới.
2. Kiến nghị
- Đối với chính quyền địa phương:
+ Các cấp chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục,
nâng cao nhận thức cộng đồng, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
quản lý có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu, công nhân có tay nghề giỏi,
chú trọng việc sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hạ tầng kỹ
thuật.
- Đối với Chính quyền đô thị (Phòng công thương, Phòng Tài nguyên
và Môi trường, Phòng tài chính kế hoạch,…và chính quyền địa phương):
+ Quan tâm xem xét và sớm áp dụng chính sách thu hút vốn đầu tư cho
hệ thống HTKT, các chính sách ưu đãi cho các đơn vị doanh nghiệp cá nhân
và tổ chức nhằm thu hút một nguồn lực đáng kể góp phần phát triển khu đô
thị Nam thị trấn Vũ Thư cũng như các khu đô thị khác.
+ Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc đầu tư xây dựng và quản lý
vận hành hệ thống HTKT của các khu đô thị nói trên địa bàn huyện trong đó
có khu đô thị Nam thị trấn Vũ Thư, nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm và
có biện pháp xử lý theo quy định.
+ Đối với cán bộ quản lý đô thị: Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý đô
thị, nhìn nhận đúng vai trò của người quản lý, xây dựng kế hoạch, chiến lược
phát triển đô thị và có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng những cán bộ quản lý, cán
bộ chuyên trách về đô thị ở các cấp là việc làm cấp bách và cần sự quan tâm,
đồng thuận của Chính phủ cũng như các địa phương.

104

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Thế Bá (2004), Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thi,̣ NXB Xây
dựng, Hà Nội.
2. Nguyễn Ngọc Châu (2001), Quản lý đô thị, NXB Xây dựng, Hà Nội.
3. Trần Trọng Hanh (2007), Công tác thực hiện Quy hoạch xây dựng đô thị, Dự án
nâng cao năng lực Quy hoạch và quản lý môi trường đô thị DANIDA, Trường ĐH
Kiế n trúc Hà Nô.̣i
4. Hoàng Văn Huệ(2007), Mạng lưới cấp nước
, NXB xây dựng, Hà nội.
5. Phạm Trọng Mạnh(2006), Quản lý hạ tầng kỹ thuật
, NXB xây dựng, Hà Nội.
6. Phạm Trọng Mạnh (2002), Quản lý đô thị, NXB xây dựng, Hà Nội.
7. Nguyễn Hồng Tiến(2011), Cơ sở xây dựng chính sách quản lý và phát triển đô
thị, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
8. Vũ Thị Vinh (2001), Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị, NXB Xây dựng,
Hà Nội.
9. Hoàng Duy Đông (2014), “Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thị trấn huyện lỵ
huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”, Luận văn thạc sỹ Quản lý đô thị
& công trình, Trường Đại học Kiến trúc, Hà Nội.
10. Nguyễn Hồng Phương (2015), “Quản lý hạ tầng kỹ thuật thị trấn Thanh Lãng,
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc”, Luận văn thạc sỹ Quản lý đô thị & công trình,
Trường Đại học Kiến trúc, Hà Nội.
11. Quốc hội ngày 13/11/2008, Luật Giao thông đường bộ (2008), Hà Nội.
12. Quốc hội ngày 18/06/2014, Luật Xây dựng (2014), Hà Nội.
13. Quốc hội ngày 29/11/2013, Luật Đất đai (2013), Hà Nội.
14. Quốc hội ngày 17/06/2009, Luật quy hoạch đô thị (2009), Hà Nội.
15. Bô ̣ Xây dựng(2008), Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104:2007,
Hà Nội.

105

16. Bô ̣ Xây dựng (2008), Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 31/12/2008 về ban
hành Quy chế đảm bảo an toàn cấ p nươ, ́ Hà
c Nội.
17. Bô ̣ Xây dựng (2001), Tiêu chuẩn thiế t kế chiế u sáng nhân tạo đường, đường
phố, quảng trường đô thị TCXDVN 259:2001, Hà Nội.
18. Chính phủ (2004), Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 về Quy
đi ̣nh quản lý và bảo vê ̣ kế t cấ u hạ tầ ng giao thông đường, Hà
bộ Nội;
19. Chính phủ (2005), Quyế t đi ̣nh số 80/2005/NĐ-CP ngày 18/4/2005 về ban hành
Quy chế giám sát đầ u tư của cộng đồ;ng
20. Chính phủ (2014), Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát
nước thải và xử lý nước thải
;
21. Chính phủ (2015), Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý
chấ t thải rắ n.
22. Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1:2000 khu đô thị phía Nam thị trấn – Huyện Vũ
Thư – Tỉnh Thái Bình do trung tâm quy hoạch đô thị - nông thôn lập và được
UBND Huyện Vũ Thư phê duyệt tại quyết định số 2311/QD -UNND ngày 07tháng 7 năm 2010.
23. Quyết đinh số 2027/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh v/v
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vũ Thư giai đoạn đến
năm 2020.
24. Kinh nghiệm Phú Mỹ Hưng – Đô thị mới văn mình hiện đại, Báo Hà Nội mới
25. Website cổng thông tin điện tử một số cơ quan, đơn vị:
www.vuthu.thaibinh.gov.vn/
www.chinhphu.gov.vn/
www.baoxaydung.vn
www.ashui.com