Tải bản đầy đủ
Các thuật ngữ, khái niệm sử dụng trong Luận văn.

Các thuật ngữ, khái niệm sử dụng trong Luận văn.

Tải bản đầy đủ

5

- Không gian văn hóa: Là khái niệm mềm dẻo, linh hoạt. Nó không có ranh
giới, biên giới cứng của các địa phương. điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái là
giới hạn của không gian văn hoá.
- Hình thái kiến trúc: Sự biểu hiện của tổ chức không gian trong một khu vực
nhất định, chịu ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, địa hình và
những vấn đề lịch sử. Hình thái kiến trúc cũng là một mô hình tổ chức theo các
chuỗi, các cụm, các tuyến... bám theo địa hình đặc trưng khu vực. Nó cũng thể hiện
những đặc trưng như kiểu quần cư, văn hoá sinh hoạt cộng đồng, tập trung hoặc
phân tán của các hệ thống cấu trúc các công trình kiến trúc. Mô hình tổ chức của
hình thái này có sự chuyển đổi theo tiến trình lịch sử và thể hiện ưu nhựơc điểm cúa
nó thông qua các vấn đề nêu trên.
- Di sản văn hóa phi vật thể: Khoản 1 điều 2 mục I Công ước bảo vệ di sản
văn hóa phi vật thể của UNESCO năm 2003 đã ghi nhận:
Di sản văn hóa phi vật thể được hiểu là các tập quán, các hình thức thể hiện,
biểu đạt, tri thức, kĩ năng và kèm theo đó là những công cụ đồ vật, đồ tạo tác và các
không gian văn hóa có liên quan mà các cộng đồng, các nhóm người và trong một số
trường hợp là các cá nhân, công nhận là một phần di sản văn hóa của họ. Được
chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, di sản văn hóa phi vật thể được các cộng
đồng, các nhóm người không ngừng tái tạo để thích nghi với môi trường và mối quan
hệ qua lại giữa cộng đồng với tự nhiên và lịch sử của họ, đồng thời hình thành trong
họ ý thức về bản sắc và sự kế tục, qua đó khích lệ thêm sự tôn trọng đối với đa dạng
văn hóa và tính sáng tạo của con người. Vì những mục đích của Công ước này, chỉ
xét đến những di sản văn hóa phi vật thể phù hợp với các văn kiện quốc tế hiện hành
về quyền con người, cũng như những yêu cầu về sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng
đồng, các nhóm người và cá nhân, và về phát triển bền vững. [1]

THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

104

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận
- Hiện nay, chúng ta đang đối mặt với những mâu thuẫn giữa nhu cầu phát
triển, quá trình đô thị hóa dồn dập với yêu cầu bảo vệ nguyên trạng di tích lịch sử
văn hóa; giữa thực tiễn của ngành bảo tồn với khả năng đầu tư ngân sách hạn hẹp
của nhà nước; công tác bảo tồn di tích với khả năng trình độ của cán bộ bảo tồn
bảo tàng còn hạn chế. Bên cạnh đó, còn có sự phá hoại của tự nhiên; những hành
động vô thức hoặc hữu thức của con người... Dù ngành văn hóa rất cố gắng trong
vấn đề bảo vệ di tích, nhưng vẫn không tránh khỏi một số di tích lịch sử văn hóa
bị xâm hại, hủy hoại hay xuống cấp.
- Để công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong tỉnh được bền
vững, lan tỏa, ngành Văn hóa cần sớm xây dựng kế hoạch nghiên cứu khảo sát,
thông qua các nhà sử học có uy tín cùng những sử liệu lịch sử tin cậy để đánh giá
đúng thực trạng các di tích lịch sử văn hóa, trên cơ sở đó lập qui hoạch tổng thể
bảo tồn đối với từng di tích, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của các
địa phương, của tỉnh.
+ Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước và đóng góp
của nhân dân từng bước tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa. Cần đưa di sản
gần hơn với đời sống của người dân, để mọi người hiểu và nhận thức đầy đủ hơn
về giá trị của di sản từ đó ý thức bảo vệ di sản sẽ được nâng cao.
+ Áp dụng những thành tựu khoa học và kỹ thuật mới vào lĩnh vực bảo tồn
và phát huy di tích như thành tựu tin học phục vụ cho việc xây dựng và quản lý hệ
thống dữ liệu về di tích và bảo tàng, ứng dụng hoá chất vào việc bảo quản di tích,
sử dụng vật liệu hiện đại cho việc tu bổ di tích; ứng dụng công nghệ 3D trong việc
phục dựng không gian di tích …

105

+ Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, cá nhân vào các hoạt động bảo
tồn di tích, phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch văn hóa,
góp phần thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa
gắn với phát triển du lịch bền vững, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội
của địa phương.
Kiến nghị
- Nâng cấp khu di tích Sơn lăng cấm địa và khu vực Đền Đô kết hợp với
một số khu tâm linh trong khu vực như chùa Phật Tích, chùa Dâu, chùa Bút Tháp
thành chuỗi “đô thị du lịch” phục vụ văn hóa tâm linh.
- Mở rộng phạm vi ranh giới hoặc điều chỉnh ranh giới quy hoạch khu di
tích văn hóa lịch sử Sơn lăng cấm địa về phía Đông và phíaNam, giáp sông
Đuống để tổ chức mối liên hệ với không gian tiếp cận từ phía bến cảng sông
Đuống. Sơn lăng cấm địa kết nối với đền Đô, với khu du lịch sinh thái tâm linh
Phật Tích để từ đó kết nối với bến Cảng Dền, tuyến du lịch dọc sông Đuống và
quỹ đất triền sông thành tuyến du lịch hành hương, lễ Phật và tìm hiểu lịch sử cội
nguồn dân tộc.