Tải bản đầy đủ
PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO.

PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Tải bản đầy đủ

12. Lê Anh Đức – Trần Thị Việt Hà – Trần Thị Sen (2009), Quy hoạch
giao thông đô thị, Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
13. Nguyễn Khải (2004), Đường và giao thông đô thị, NXB Xây dựng, Hà
Nội.
14. Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày
17/6/2009.
15. Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
16. Nguyễn Hồng Tiến (2011), Quy hoạch và Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Nhà
xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
17. Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày
26/7/2011 về Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm
nhìn đến năm 2050.
18. Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 98/QĐ-TTg ngày
16/01/2012 về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội
đến năm 2020.
19. UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2006), Quyết định số 3368/QĐ-UB ngày
11/12/2006 về Quy hoạch chung đô thị thị trấn Quang Minh đến năm 2020.
20. UBND thành phố Hà Nội (2010), Quyết định số 4986/QĐ-CT ngày
16/12/2010 về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hà Nộiđến
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
21. UBND thành phố Hà Nội (2010), Quyết định số 5012/QĐ-UBND ngày
31/12/2010 về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mê Linh đến
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
22. UBND thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày
05/01/2014 về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5

năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Mê Linh.
23. UBND thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số 6694/QĐ-UBND ngày
16/12/2014 về Quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh, tỷ lệ 1/10.000 đến
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU ...................................................................................... 1
PHẦN II: NỘI DUNG ................................................................................. 7
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ĐÔ
THỊ THỊ TRẤN QUANG MINH, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ
NỘI THEO QUY HOẠCH CHUNG ĐẾN NĂM 2020 .............................. 7
1.1. Giới thiệu chung thị trấn Quang Minh .................................................... 7
1.1.1. Vị trí địa lý .......................................................................................... 7
1.1.2. Điều kiện tự nhiên ............................................................................. 10
1.1.3. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ................................................... 11
1.2. Hiện trạng mạng lưới đường đô thị thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh,
thành phố Hà Nội ......................................................................................................12
1.2.1. Quá trình phát triển mạng lưới đường đô thị của thị trấn Quang Minh,
huyện Mê Linh, thành phố hà Nội .........................................................................12
1.2.2. Hiện trạng mạng lưới đường đô thị thị trấn Quang Minh, huyện Mê
Linh, thành phố Hà Nội ...........................................................................................19
1.3. Thực trạng công tác Quản lý mạng lưới đường đô thị thị trấn Quang
Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà nội theo quy hoạch chung đến năm
2020 .................................................................................................. 29
1.3.1. Thực trạng công tác quy hoạch mạng lưới đường đô thị thị trấn Quang
Minh, huyện mê Linh, Thành phố Hà Nội .................................................... 29
1.3.2. Thực trạng công tác quản lý chỉ giới xây dựng và thực hiện chính sách
mạng lưới đường đô thị thị trấn Quang Minh .....................................................31
1.3.3. Thực trạng về bộ máy Quản lý mạng lưới đường đô thị thị trấn Quang
Minh, huyện Mê Linh ...............................................................................................32
1.3.4. Thực trạng sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý mạng
lưới đường thị trấn Quang Minh ...........................................................................35
1.4. Đánh giá chung ................................................................................... 36
CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG
ĐÔ THỊ THỊ TRẤN QUANG MINH, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ
HÀ NỘI THEO QUY HOẠCH CHUNG ĐẾN NĂM 2020 ........................... 37

2.1. Cơ sở lý luận về Quản lý mạng lưới đường đô thị thị trấn Quang Minh,
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo quy hoạch chung đến năm 2020 .... 37
2.1.1. Phân loại và phân cấp đường đô thị [5] ...................................................37
2.1.2. Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng mạng lưới đường .............41
2.1.3. Những nguyên tắc trong quản lý đường đô thị [3] .................................44
2.1.4. Những yếu tố đặc thù của thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành
phố Hà Nội có tác động tới công tác quản lý mạng lưới đường đô thị .........44
2.2. Cơ sở pháp lý về quản lý mạng lưới đường giao thông đô thị .................45
2.2.1. Hệ thống các văn bản pháp quy của nhà nước trong quản lý mạng lưới
đường giao thông đô thị. .........................................................................................45
2.2.2. Các văn bản của thành phố Hà Nội trong quản lý mạng lưới đường
đô thị ...........................................................................................................................47
2.2.3. Định hướng quy hoạch chung đô thị Quang Minh, huyện Mê Linh,
thành phố Hà Nội đến năm 2020 đã được phê duyệt .........................................48
2.3. Kinh nghiệm quản lý của một số nước trên thế giới và trong nước về
quản lý mạng lưới đường đô thị ................................................................... 57
2.3.1. Kinh nghiệm trên thế giới .................................................................. 57
2.3.2. Kinh nghiệm trong nước ..............................................................................60
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI
ĐƯỜNG ĐÔ THỊ THỊ TRẤN QUANG MINH, HUYỆN MÊ LINH,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO QUY HOẠCH CHUNG ĐẾN NĂM 2020 66
3.1. Đề xuất một số giải pháp trong Quản lý mạng lưới đường đô thị thị trấn
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo quy hoạch chung đến
năm 2020 ..................................................................................................... 66
3.1.1. Quản lý công tác quy hoạch mạng lưới đường đô thị thị trấn Quang
Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội ..................................................... 66
3.1.2. Về quản lý quỹ đất quy hoạch mạng lưới đường ngoài thực địa ........ 69
3.1.3. Đổi mới công tác quản lý xây dựng mở rộng các tuyến đường .......... 72
3.2. Đề xuất đổi mới bộ máy Quản lý mạng lưới đường đô thị thị trấn
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo quy hoạch chung
đến năm 2020 ..................................................................................... 75

3.2.1. Đề xuất về tổ chức bộ máy Phòng Quản lý đô thị, huyện Mê Linh, thành
phố Hà Nội: ................................................................................................. 75
3.2.2. Tăng cường quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị huyện Mê Linh, thành
phố Hà Nội .................................................................................................. 79
3.2.3. Phân cấp quản lý nhà nước trong công tác quản lý mạng lưới
đường thị trấn. ................................................................................... 80
3.2.4. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ................. 82
3.3. Giải pháp về chính sách, khung pháp lý quản lý mạng lưới đường đô thị .......85
3.3.1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ........................................... 85
3.3.2. Giải pháp huy động sự tham gia của cộng đồng ................................ 86
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................ 89
1. Kết luận ................................................................................................... 89
2. Kiến nghị ................................................................................................. 91

DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1. Vị trí địa lý thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội ..... 8
Bảng 1.1: Thu nhập tính theo nhóm ngành của thị trấn qua các năm ......................12
Hình 1.2. Mạng lưới đường thị trấn Quang Minh trước khi có quy hoạch chung,
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội [19]. ....................................................................13
Hình 1.3: Mặt cắt ngang đường tỉnh lộ 35 [19]. ........................................................13
Hình 1.4: Mặt cắt ngang đường Võ Văn Kiệt [19]. ...................................................14
Hình 1.5: Mặt cắt ngang đường Quang Minh – Kim Hoa [19].................................14
Hình 1.6: Mặt cắt ngang tỉnh lộ 36 [19]. ....................................................................14
Hình 1.7: Mặt cắt ngang đường Quang Minh – Tiền Phong [19].............................15
Hình 1.8: Mặt cắt ngang điển hình các tuyến đường liên xã [19]. ...........................15
Hình 1.9: Mặt cắt ngang điển hình các tuyến đường liên thôn, GTNT [19]. ...........15
Hình 1.10 : Bản vẽ mạng lưới đường thị trấn Quang Minh khi quy hoạch chung đến
năm 2020 [19]. .............................................................................................................16
Hình 1.11: Mặt cắt ngang đường Võ Văn Kiệt theo quy hoạch chung [19]. ...........17
Hình 1.12: Mặt cắt ngang tỉnh lộ 35 theo quy hoạch chung [19]. ...........................17
Hình 1.13: Mặt cắt ngang đường Quang Minh – Kim Hoa theo quy hoạch chung [19]..... 17
Hình 1.14: Mặt cắt ngang đường Quang Minh – Tiền Phong theo quy hoạch chung [19]. 18
Hình 1.15: Mặt cắt ngang đường Quang Minh – Tráng Việt theo quy hoạch chung [19]. . 18
Hình 1.16: Hình ảnh hiện trạng mạng lưới đường thị trấn Quang Minh [Internet] .19
Hình 1.17: Mặt cắt ngang hiện trạng tuyến tỉnh lộ 35 [UBND thị trấn Quang Minh
năm 2015] .....................................................................................................................20
Hình 1.18: Hiện trạng tỉnh lộ 35 hiện tại ....................................................................21
Hình 1.19: Mặt cắt ngang hiện trạng tuyến tỉnh lộ 36 [UBND thị trấn Quang Minh
năm 2015] .....................................................................................................................21
Hình 1.20: Hiện trạng tỉnh lộ 36 hiện tại ....................................................................22
Hình 1.21: Mặt cắt ngang hiện trạng đường Võ văn Kiệt [UBND thị trấn Quang
Minh năm 2015] ...........................................................................................................23

Hình 1.22: Hiện trạng đường Võ Văn Kiệt ................................................................24
[Ảnh tác giả, 3/2016]. ..................................................................................................24
Hình 1.23: Mặt cắt ngang hiện trạng đường Quang Minh – Kim Hoa [UBND thị
trấn Quang Minh năm 2015] .......................................................................................24
Hình 1.24 Hiện trạng đường Quang Minh – Kim Hoa ..............................................25
Hình 1.25: Mặt cắt ngang hiện trạng đường Quang Minh – Tiền Phong [UBND thị
trấn Quang Minh năm 2015] .......................................................................................25
Hình 1.26: Hiện trạng đường Quang Minh – Tiền Phong.........................................26
[Ảnh tác giả, 3/2016]. .................................................................................................26
Hình 1.27: Mặt cắt hiện trạng điển hình các tuyến đường nội thị ............................27
Hình 1.28: Hình ảnh hiện trạng điển hình các tuyến đường nội thị..........................28
Hình 1.28: Hình ảnh hiện trạng điển hình các tuyến đường nội thị..........................28
Hình 1.29: Sơ đồ bộ máy quản lý mạng lưới đường đô thị thị trấn Quang Minh....32
Bảng 2.1. Phân loại đường phố trong đô thị [5].........................................................38
Bảng 2.2: Tương quan mật độ và qui mô thành phố [7] ...........................................41
Bảng 2.3: Chi phí thời gian đi bộ cần thiết tới bến phụ thuộc vào mật độ đường [7]...42
Bảng 2.4. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất toàn đô thị đến năm 2020 [19]. ..........49
Hình 2.1: Bản vẽ mạng lưới đường thị trấn Quang Minh khi quy hoạch chung đến
năm 2020 [19]. .............................................................................................................54
Hình 2.2: Mặt cắt ngang đường Võ Văn Kiệt theo quy hoạch chung [19]. .............55
Hình 2.3: Mặt cắt ngang tuyến đường liên xã theo quy hoạch chung [19]. .............55
Bảng 2.5. Bảng thống kê diện tích đường [19]. .........................................................56
Hình 2.4: Vị trí địa lý và mối liên hệ vùng thành phố Marikina- Phillippine ..........58
Hình 2.5: Hình ảnh thành phố Marikina- Phillippine ngày nay nhìn từ trên cao
[nguồn Google Maps] ..................................................................................................58
Hình 2.6: Hình ảnh tuyến đường xe đạp ở thành phố Marikina- Phillippine ngày nay
nhìn từ trên cao [nguồn Marikina ngày nay 2012] ....................................................59
Hình 2.7: Hình ảnh trung tâm Thành phố Vĩnh Yên ngày nay nhìn từ trên cao [ảnh
chụp tháng 3/2016] ......................................................................................................60

Hình 2.8: Bản đồ hiện trạng giao thông Hành phố Vĩnh Yên trước quy hoạch
[UBND Thành phố Vĩnh Yên ] ...................................................................................62
Hình 2.9: Quản lý có sự tham gia của cộng đồng trên một tuyến đường tự quản ở
Thành phố Vĩnh Yên [ảnh chụp của tác giả 3/2016]. ................................................63
Hình 2.10: Bản đồ mạng lưới giao thông thành phố Đà Nẵng [UBND thành phố Đà
Nẵng] ............................................................................................................................64
Hình 2.11: Hình ảnh Đường Nguyễn Tất Thành - thành phố Đà Nẵng [UBND thành
phố Đà Nẵng] ...............................................................................................................65
Hình 3.1: Hình vẽ quản lý quỹ đất quy hoạch theo chỉ giới đường đỏ đường trục của
thị trấn Quang Minh.....................................................................................................69
Hình 3.2: Hình vẽ quản lý quỹ đất quy hoạch theo chỉ giới xây dựng .....................70
Hình 3.3: Sơ đồ hiện trạng tổ chức phòng Phòng Quản lý đô thị huyện Mê Linh ..76
Hình 3.4: Sơ đồ đề xuất tổ chức phòng Phòng Quản lý đô thị huyện Mê Linh .......78

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Thu nhập tính theo nhóm ngành của thị trấn qua các năm ..................... 12
Bảng 2.1. Phân loại đường phố trong đô thị [5] .................................................... 38
Bảng 2.2: Tương quan mật độ và qui mô thành phố [7] ......................................... 41
Bảng 2.3: Chi phí thời gian đi bộ cần thiết tới bến phụ thuộc vào mật độ đường [7] ........ 42
Bảng 2.4. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất toàn đô thị đến năm 2020 [19]. ......... 49
Bảng 2.5. Bảng thống kê diện tích đường [19]. ..................................................... 56