Tải bản đầy đủ
LUẬN VĂN: PHÙNG ĐÌNH QUÝ.

LUẬN VĂN: PHÙNG ĐÌNH QUÝ.

Tải bản đầy đủ

B GIO DC V O TO

B XY DNG

TRNG I HC KIN TRC H NI
----------------------------------

PHNG èNH QUí
KHểA 2014-2016 LP CAO HC CH14-QLT2

QUN Lí MNG LI NG ễ TH
TH TRN QUANG MINH, HUYN Mấ LINH, THNH PH H
NI THEO QUY HOCH CHUNG N NM 2020.

LUN VN THC S
CHUYấN NGNH: QUN Lí ễ TH V CễNG TR èNH
M S: 60.58.01.06

NGI HNG DN KHOA HC:
PGS.TS. LU C HI

H Ni 2016

LI CM N
hon thnh lun vn ny, vi lũng bit n sõu sc, tụi xin chõn
thnh cm n PGS.TS. Lu c Hi cựng cỏc thy cụ giỏo trong Khoa Sau
i hc ó tn tỡnh hng dn, ging dy trong sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn
cu Trng i hc Kin Trỳc H Ni cng nh to iu kin thun li
tụi hon thnh bn lun vn ny.
Tỏc gi gi li cm n ti cỏc c quan liờn quan ó giỳp v to mi
iu kin thun li trong quỏ trỡnh tỏc gi nghiờn cu, tỡm kim ti liu v thu
thp s liu. Xin cm n c quan, ng nghip v gia ỡnh ó giỳp , ng
viờn v to mi iu kin tt nht tỏc gi hon thnh khúa hc.
Mc dự tụi ó cú nhiu c gng thc hin ti mt cỏch hon thin
nht nhng lun vn khụng trỏnh khi nhng thiu sút. Tụi rt mong c s
gúp ý ca cỏc thy, cụ giỏo ti c hon thin hn.
Xin trõn trng cm n !

H Ni, thỏng 6 nm 2016

Phựng ỡnh Quý

LI CAM OAN

Tụi tờn l: Phựng ỡnh Quý - Khúa 2014-2016 Lp Cao hc CH12QLT.
Tụi xin cam oan quyn lun vn c chớnh tụi thc hin di s
hng dn ca PGS.TS. Lu c Hi vi ti lun vn: Qun lý mng
li ng ụ th th trn Quang Minh, huyn Mờ Linh, thnh ph H Ni
theo quy hoch chung n nm 2020
õy l ti mi, khụng trựng lp vi ti lun vn no trc õy.
Ni dung ca lun vn c thc hin ỳng quy nh, cỏc ngun ti liu, t
liu nghiờn cu v s dng trong lun vn u c trớch dn ngun, cỏc s
liu khoa hc, kt qu nghiờn cu ca lun vn l trung thc v cú ngun gc
rừ rng.

H Ni, thỏng 6 nm 2016
TC GI LUN VN

Phựng ỡnh Quý

MC LC
PHN I: M U ...................................................................................... 1
PHN II: NI DUNG ................................................................................. 7
CHNG I: THC TRNG V QUN Lí MNG LI NG ễ
TH TH TRN QUANG MINH, HUYN Mấ LINH, THNH PH H
NI THEO QUY HOCH CHUNG N NM 2020 .............................. 7
1.1. Gii thiu chung th trn Quang Minh .................................................... 7
1.1.1. V trớ a lý .......................................................................................... 7
1.1.2. iu kin t nhiờn ............................................................................. 10
1.1.3. Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ................................................... 11
1.2. Hin trng mng li ng ụ th th trn Quang Minh, huyn Mờ Linh,
thnh ph H Ni ......................................................................................................12
1.2.1. Quỏ trỡnh phỏt trin mng li ng ụ th ca th trn Quang Minh,
huyn Mờ Linh, thnh ph h Ni .........................................................................12
1.2.2. Hin trng mng li ng ụ th th trn Quang Minh, huyn Mờ
Linh, thnh ph H Ni ...........................................................................................19
1.3. Thc trng cụng tỏc Qun lý mng li ng ụ th th trn Quang
Minh, huyn Mờ Linh, Thnh ph H ni theo quy hoch chung n nm
2020 .................................................................................................. 29
1.3.1. Thc trng cụng tỏc quy hoch mng li ng ụ th th trn Quang
Minh, huyn mờ Linh, Thnh ph H Ni .................................................... 29
1.3.2. Thc trng cụng tỏc qun lý ch gii xõy dng v thc hin chớnh sỏch
mng li ng ụ th th trn Quang Minh .....................................................31
1.3.3. Thc trng v b mỏy Qun lý mng li ng ụ th th trn Quang
Minh, huyn Mờ Linh ...............................................................................................32
1.3.4. Thc trng s tham gia ca cng ng trong cụng tỏc qun lý mng
li ng th trn Quang Minh ...........................................................................35
1.4. ỏnh giỏ chung ................................................................................... 36
CHNG II: C S KHOA HC V QUN Lí MNG LI NG
ễ TH TH TRN QUANG MINH, HUYN Mấ LINH, THNH PH
H NI THEO QUY HOCH CHUNG N NM 2020 ........................... 37

2.1. C s lý lun v Qun lý mng li ng ụ th th trn Quang Minh,
huyn Mờ Linh, thnh ph H Ni theo quy hoch chung n nm 2020 .... 37
2.1.1. Phõn loi v phõn cp ng ụ th [5] ...................................................37
2.1.2. Mt s ch tiờu c bn ỏnh giỏ cht lng mng li ng .............41
2.1.3. Nhng nguyờn tc trong qun lý ng ụ th [3] .................................44
2.1.4. Nhng yu t c thự ca th trn Quang Minh, huyn Mờ Linh, thnh
ph H Ni cú tỏc ng ti cụng tỏc qun lý mng li ng ụ th .........44
2.2. C s phỏp lý v qun lý mng li ng giao thụng ụ th .................45
2.2.1. H thng cỏc vn bn phỏp quy ca nh nc trong qun lý mng li
ng giao thụng ụ th. .........................................................................................45
2.2.2. Cỏc vn bn ca thnh ph H Ni trong qun lý mng li ng
ụ th ...........................................................................................................................47
2.2.3. nh hng quy hoch chung ụ th Quang Minh, huyn Mờ Linh,
thnh ph H Ni n nm 2020 ó c phờ duyt .........................................48
2.3. Kinh nghim qun lý ca mt s nc trờn th gii v trong nc v
qun lý mng li ng ụ th ................................................................... 57
2.3.1. Kinh nghim trờn th gii .................................................................. 57
2.3.2. Kinh nghim trong nc ..............................................................................60
CHNG III: MT S GII PHP V QUN Lí MNG LI
NG ễ TH TH TRN QUANG MINH, HUYN Mấ LINH,
THNH PH H NI THEO QUY HOCH CHUNG N NM 2020 66
3.1. xut mt s gii phỏp trong Qun lý mng li ng ụ th th trn
Quang Minh, huyn Mờ Linh, thnh ph H Ni theo quy hoch chung n
nm 2020 ..................................................................................................... 66
3.1.1. Qun lý cụng tỏc quy hoch mng li ng ụ th th trn Quang
Minh, huyn Mờ Linh, thnh ph H Ni ..................................................... 66
3.1.2. V qun lý qu t quy hoch mng li ng ngoi thc a ........ 69
3.1.3. i mi cụng tỏc qun lý xõy dng m rng cỏc tuyn ng .......... 72
3.2. xut i mi b mỏy Qun lý mng li ng ụ th th trn
Quang Minh, huyn Mờ Linh, thnh ph H Ni theo quy hoch chung
n nm 2020 ..................................................................................... 75

3.2.1. xut v t chc b mỏy Phũng Qun lý ụ th, huyn Mờ Linh, thnh
ph H Ni: ................................................................................................. 75
3.2.2. Tng cng quyn hn ca Phũng Qun lý ụ th huyn Mờ Linh, thnh
ph H Ni .................................................................................................. 79
3.2.3. Phõn cp qun lý nh nc trong cụng tỏc qun lý mng li
ng th trn. ................................................................................... 80
3.2.4. o to, bi dng nõng cao cht lng ngun nhõn lc ................. 82
3.3. Gii phỏp v chớnh sỏch, khung phỏp lý qun lý mng li ng ụ th .......85
3.3.1. Tng cng cụng tỏc thanh tra, kim tra ........................................... 85
3.3.2. Gii phỏp huy ng s tham gia ca cng ng ................................ 86
PHN III: KT LUN V KIN NGH ................................................ 89
1. Kt lun ................................................................................................... 89
2. Kin ngh ................................................................................................. 91

DANH MC HèNH NH
Hỡnh 1.1. V trớ a lý th trn Quang Minh, huyn Mờ Linh, thnh ph H Ni ..... 8
Bng 1.1: Thu nhp tớnh theo nhúm ngnh ca th trn qua cỏc nm ......................12
Hỡnh 1.2. Mng li ng th trn Quang Minh trc khi cú quy hoch chung,
huyn Mờ Linh, thnh ph H Ni [19]. ....................................................................13
Hỡnh 1.3: Mt ct ngang ng tnh l 35 [19]. ........................................................13
Hỡnh 1.4: Mt ct ngang ng Vừ Vn Kit [19]. ...................................................14
Hỡnh 1.5: Mt ct ngang ng Quang Minh Kim Hoa [19].................................14
Hỡnh 1.6: Mt ct ngang tnh l 36 [19]. ....................................................................14
Hỡnh 1.7: Mt ct ngang ng Quang Minh Tin Phong [19].............................15
Hỡnh 1.8: Mt ct ngang in hỡnh cỏc tuyn ng liờn xó [19]. ...........................15
Hỡnh 1.9: Mt ct ngang in hỡnh cỏc tuyn ng liờn thụn, GTNT [19]. ...........15
Hỡnh 1.10 : Bn v mng li ng th trn Quang Minh khi quy hoch chung n
nm 2020 [19]. .............................................................................................................16
Hỡnh 1.11: Mt ct ngang ng Vừ Vn Kit theo quy hoch chung [19]. ...........17
Hỡnh 1.12: Mt ct ngang tnh l 35 theo quy hoch chung [19]. ...........................17
Hỡnh 1.13: Mt ct ngang ng Quang Minh Kim Hoa theo quy hoch chung [19]..... 17
Hỡnh 1.14: Mt ct ngang ng Quang Minh Tin Phong theo quy hoch chung [19]. 18
Hỡnh 1.15: Mt ct ngang ng Quang Minh Trỏng Vit theo quy hoch chung [19]. . 18
Hỡnh 1.16: Hỡnh nh hin trng mng li ng th trn Quang Minh [Internet] .19
Hỡnh 1.17: Mt ct ngang hin trng tuyn tnh l 35 [UBND th trn Quang Minh
nm 2015] .....................................................................................................................20
Hỡnh 1.18: Hin trng tnh l 35 hin ti ....................................................................21
Hỡnh 1.19: Mt ct ngang hin trng tuyn tnh l 36 [UBND th trn Quang Minh
nm 2015] .....................................................................................................................21
Hỡnh 1.20: Hin trng tnh l 36 hin ti ....................................................................22
Hỡnh 1.21: Mt ct ngang hin trng ng Vừ vn Kit [UBND th trn Quang
Minh nm 2015] ...........................................................................................................23

Hỡnh 1.22: Hin trng ng Vừ Vn Kit ................................................................24
[nh tỏc gi, 3/2016]. ..................................................................................................24
Hỡnh 1.23: Mt ct ngang hin trng ng Quang Minh Kim Hoa [UBND th
trn Quang Minh nm 2015] .......................................................................................24
Hỡnh 1.24 Hin trng ng Quang Minh Kim Hoa ..............................................25
Hỡnh 1.25: Mt ct ngang hin trng ng Quang Minh Tin Phong [UBND th
trn Quang Minh nm 2015] .......................................................................................25
Hỡnh 1.26: Hin trng ng Quang Minh Tin Phong.........................................26
[nh tỏc gi, 3/2016]. .................................................................................................26
Hỡnh 1.27: Mt ct hin trng in hỡnh cỏc tuyn ng ni th ............................27
Hỡnh 1.28: Hỡnh nh hin trng in hỡnh cỏc tuyn ng ni th..........................28
Hỡnh 1.28: Hỡnh nh hin trng in hỡnh cỏc tuyn ng ni th..........................28
Hỡnh 1.29: S b mỏy qun lý mng li ng ụ th th trn Quang Minh....32
Bng 2.1. Phõn loi ng ph trong ụ th [5].........................................................38
Bng 2.2: Tng quan mt v qui mụ thnh ph [7] ...........................................41
Bng 2.3: Chi phớ thi gian i b cn thit ti bn ph thuc vo mt ng [7]...42
Bng 2.4. Tng hp quy hoch s dng t ton ụ th n nm 2020 [19]. ..........49
Hỡnh 2.1: Bn v mng li ng th trn Quang Minh khi quy hoch chung n
nm 2020 [19]. .............................................................................................................54
Hỡnh 2.2: Mt ct ngang ng Vừ Vn Kit theo quy hoch chung [19]. .............55
Hỡnh 2.3: Mt ct ngang tuyn ng liờn xó theo quy hoch chung [19]. .............55
Bng 2.5. Bng thng kờ din tớch ng [19]. .........................................................56
Hỡnh 2.4: V trớ a lý v mi liờn h vựng thnh ph Marikina- Phillippine ..........58
Hỡnh 2.5: Hỡnh nh thnh ph Marikina- Phillippine ngy nay nhỡn t trờn cao
[ngun Google Maps] ..................................................................................................58
Hỡnh 2.6: Hỡnh nh tuyn ng xe p thnh ph Marikina- Phillippine ngy nay
nhỡn t trờn cao [ngun Marikina ngy nay 2012] ....................................................59
Hỡnh 2.7: Hỡnh nh trung tõm Thnh ph Vnh Yờn ngy nay nhỡn t trờn cao [nh
chp thỏng 3/2016] ......................................................................................................60

Hỡnh 2.8: Bn hin trng giao thụng Hnh ph Vnh Yờn trc quy hoch
[UBND Thnh ph Vnh Yờn ] ...................................................................................62
Hỡnh 2.9: Qun lý cú s tham gia ca cng ng trờn mt tuyn ng t qun
Thnh ph Vnh Yờn [nh chp ca tỏc gi 3/2016]. ................................................63
Hỡnh 2.10: Bn mng li giao thụng thnh ph Nng [UBND thnh ph
Nng] ............................................................................................................................64
Hỡnh 2.11: Hỡnh nh ng Nguyn Tt Thnh - thnh ph Nng [UBND thnh
ph Nng] ...............................................................................................................65
Hỡnh 3.1: Hỡnh v qun lý qu t quy hoch theo ch gii ng ng trc ca
th trn Quang Minh.....................................................................................................69
Hỡnh 3.2: Hỡnh v qun lý qu t quy hoch theo ch gii xõy dng .....................70
Hỡnh 3.3: S hin trng t chc phũng Phũng Qun lý ụ th huyn Mờ Linh ..76
Hỡnh 3.4: S xut t chc phũng Phũng Qun lý ụ th huyn Mờ Linh .......78

DANH MC BNG
Bng 1.1: Thu nhp tớnh theo nhúm ngnh ca th trn qua cỏc nm ..................... 12
Bng 2.1. Phõn loi ng ph trong ụ th [5] .................................................... 38
Bng 2.2: Tng quan mt v qui mụ thnh ph [7] ......................................... 41
Bng 2.3: Chi phớ thi gian i b cn thit ti bn ph thuc vo mt ng [7] ........ 42
Bng 2.4. Tng hp quy hoch s dng t ton ụ th n nm 2020 [19]. ......... 49
Bng 2.5. Bng thng kờ din tớch ng [19]. ..................................................... 56

danh mục từ viết tắt
BQLDA

Ban quản lý dự án

BXD

Bộ Xây dựng

CĐT

Chủ đầu tư

CTR

Chất thải rắn

CTXD

Công trình xây dựng

DAXD

Dự án xây dựngGiai đoạn

GT

Giao thông

GS

Giám sát

HTKT

Hạ tầng kỹ thuật

HTGT

Hạ tầng giao thông

KĐTM

Khu đô thị mới

NĐ - CP

Nghị định - Chính phủ

NXB

Nhà xuất bản

QCXDVN

Quy chuẩn Xây dựng Việt NamQuyết định

TNHH MTV

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TK

Thiết kế

TT

Thông tư

TTg

Thủ tướng

TKBV

Thiết kế bản vẽ

UBND

ủy ban nhân dân