Tải bản đầy đủ
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ.

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ.

Tải bản đầy đủ

17

Hình 2.3

Sơ đồ cơ cấu tổ chức chức năng

56

18

Hình 2.4

Sơ đồ cơ cấu trực tuyến - tham mưu

57

19

Hình 2.5

Sơ đồ cơ cấu trực tuyến - chức năng

58

20

Hình 2.6

Sơ đồ cơ cấu chương trình mục tiêu

58

21

Hình 2.7

Sơ đồ cơ cấu ma trận

59

22

Hình 2.8

23

Hình 3.1

24

Hình 3.2

25

Hình 3.3

26

Hình 3.4

27

Hình 3.5

28

Hình 3.6

Sơ đồ hệ thống thoát nước thải Nhật
Bản
Bố trí biển báo và sơn kẻ đường tại các
nút giao thông
Bố trí các vị trí đỗ xe tạm trên các
tuyến đường nhánh
Barie hạn chế xe có tải trọng lớn
Nắp hố ga bằng bê tông hoặc
composite
Rãnh tam giác và hố ga thu nước mưa
Trạm xử lý nước thải và bể tự hoại theo
công nghệ MBBR

72

76

77
78
80
80
83

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của BQL
29

Hình 3.7

dự án Khu đô thị mới Tây Nam Linh

91

Đàm
30

Hình 3.8

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ phận quản lý
hạ tầng kỹ thuật

93

Sơ đồ sự tham gia của cộng đồng trong
31

Hình 3.9

việc quản lý hệ thống giao thông, thoát
nước khu đô thị mới Tây Nam Linh
Đàm

96

1

PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, trên cả nước có hàng loạt các khu đô thị mới
được hình thành cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đã tạo nên bước
phát triển xây dựng khá nhanh góp phần hình thành nên bộ mặt đô thị đổi
mới, từng bước nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện đời sống của người dân,
tạo lập một nền tảng phát triển đô thị bền vững.
Hà Nội là đô thị đặc biệt của Việt Nam, nơi tập trung dân cư đông đúc,
đây cũng chính là nơi mà các khu đô thị mới được phát triển mạnh mẽ để tạo
cơ hội cho nhiều người ở các tầng lớp khác nhau có chỗ ở và tạo diện mạo
đẹp cho đô thị.
Khu đô thị mới Linh Đàm (Hà Nội) là dự án đô thị mới do HUD đầu tư
và triển khai xây dựng tại Hà Nội. Dự án đã được hội Kiến trúc sư Việt Nam
bình chọn danh hiệu Công trình kiến trúc tiêu biểu thời đổi mới và được Bộ
xây dựng công nhận là một trong hai khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả
nước.
Trên thực tế, nhiều dự án xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn quận
Hoàng Mai nói chung và khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm nói riêng đã,
đang và sẽ phải đối mặt với những khó khăn trong công tác quản lý hạ tầng kỹ
thuật, trong đó đặc biệt là tình trạng giao thông và thoát nước của khu. Do
vậy, vấn đề quản lý hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước khu đô thị
mới Tây Nam Linh Đàm là vấn đề hết sức nóng bỏng, khiến nhiều nhà quản
lý, nhà chuyên môn đang phải nghiên cứu và đề xuất các giải pháp quản lý
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và hiệu quả.
Chính vì vậy, đề tài “Quản lý hệ thống giao thông và hệ thống thoát
nước khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội” là thực sự
cần thiết nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý kỹ thuật hạ tầng cho các

2

khu đô thị mới nói chung và khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai,
Hà Nội nói riêng.
Mục đích nghiên cứu
- Đánh giá thực trạng hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước khu đô
thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội;
- Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất một số giải pháp trong
công tác quản lý hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước khu đô thị mới
Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Quản lý hệ thống giao thông và hệ thống thoát
nước khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Phạm vi nghiên cứu: Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai,
Hà Nội.
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu: Điều tra và
thu thập toàn bộ các số liệu về thực trạng quy hoạch của khu đô thị và các văn
bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
- Phương pháp chuyên gia, kế thừa: có chọn lọc các tài liệu và kế thừa
kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu khoa học và các dự án khác có
liên quan;
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: hệ thống hóa, phân tích, so sánh,
tổng hợp để đưa ra các giải pháp quản lý hệ thống giao thông và hệ thống
thoát nước khu đô thị mới cho phù hợp.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa khoa học: Đưa ra các giải pháp trên cơ sở khoa học để quản lý
hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước của khu đô thị mới.
- Ý nghĩa thực tiễn: Hoàn chỉnh các giải pháp quản lý hệ thống giao

3

thông và hệ thống thoát nước khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm nhằm xây
dựng một khu đô thị mới hài hòa với thiên nhiên, môi trường, hạ tầng đồng bộ
và hiện đại, mang đặc thù riêng cho khu vực.
Các khái niệm
a. Khái niệm khu đô thị mới
Khái niệm khu đô thị mới theo Nghị định số 02/2006/NDD-CP ngày
05/01/2006 (Nghị định ban hành quy chế Khu đô thị mới của Chính phủ):
“Dự án khu đô thị mới” (sau đây gọi là dự án cấp 1) là dự án đầu tư xây dựng
một khu đô thị đồng bộ có hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng
xã hội, khu dân cư và các công trình dịch vụ khác, được phát triển nối tiếp đô
thị hiện có hoặc hình thành khu đô thị tách biệt, có ranh giới và chức năng
được xác định phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt; khu đô thị mới có địa giới hành chính thuộc
một tỉnh. Ðồng thời Nghị định số 02/2006/NDD-CP ngày 05/01/2006 của
Chính phủ cũng khẳng định Dự án khu đô thị mới được lập có quy mô chiếm
đất từ 50 ha trở lên. Trường hợp diện tích đất để dành cho dự án nằm trong
quy hoạch đất đô thị nhưng bị hạn chế bởi các dự án khác hoặc bởi khu đô thị
đang tồn tại thì cho phép lập dự án khu đô thị mới có quy mô dưới 50 ha
nhưng không được nhỏ hơn 20 ha.
Trong Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12: “Đô thị mới là đô thị
dự kiến hình thành trong tương lai theo định hướng quy hoạch tổng thể hệ
thống đô thị quốc gia, được đầu tư xây dựng từng bước đạt các tiêu chí của đô
thị theo quy định của pháp luật. Khu đô thị mới là một khu vực trong đô thị,
được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà
ở.”
b. Khái niệm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị
Theo khoản 5 điều 3 của Luật xây dựng số 16/2003/QH11: “Hệ thống

4

công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống giao thông, thông tin liên lạc,
cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý các
chất thải và các công trình khác.”
Theo thông tư số 02/2010/TT-BXD về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, ban hành kèm theo QCVN
07:2010/BXD “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị” đã đưa ra cụ thể các
công trình trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị:
- Hệ thống các công trình giao thông đô thị;
- Hệ thống các công trình cấp nước đô thị;
- Hệ thống các công trình thoát nước đô thị;
- Hệ thống các công trình cấp điện đô thị;
- Hệ thống các công trình cấp xăng dầu và khí đốt đô thị;
- Hệ thống các công trình chiếu sáng đô thị;
- Hệ thống các công trình thông tin đô thị;
- Hệ thống thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công
cộng;
- Nhà tang lễ và nghĩa trang đô thị.
Hệ thống giao thông đô thị: bao gồm các công trình: Đường ô tô đô thị,
Quảng trường, Hè phố, đường đi bộ và đường xe đạp, Bãi đỗ xe, bến dừng xe
buýt, bến xe liên tỉnh, Trạm thu phí, Trạm sửa chữa ô tô, Nền đường, Áo
đường, Mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng, Đường ô tô
chuyên dụng, Đường sắt đô thị, Đường thuỷ nội địa, Đường hàng không, Nút
giao thông trong đô thị, Cầu trong đô thị, Hầm giao thông trong đô thị, Tuynen và hào kỹ thuật, An toàn giao thông và các thiết bị điều khiển, hướng dẫn
giao thông.
Hệ thống thoát nước đô thị: là một tổ hợp các thiết bị, công trình kỹ
thuật, mạng lưới thoát nước và các phương tiện để thu gom nước thải từ nơi

5

phát sinh, dẫn - vận chuyển đến các công trình xử lý, khử trùng và xả nước
thải ra nguồn tiếp nhận.
c. Khái niệm quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật
Hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị là toàn bộ phương thức
điều hành (phương pháp, trình tự, dữ liệu, chính sách, quyết định...) nhằm kết
nối và đảm bảo sự tiến hành tất cả các hoạt động có liên quan tới quản lý cơ
sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mục tiêu của nó là cung cấp và duy trì một cách tối
ưu hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và các dịch vụ liên quan đạt được
các tiêu chuẩn quy định trong khuôn khổ nguồn vốn được cấp và kinh phí
được sử dụng.
Quá trình cải tạo và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô
thị phải tuân theo quy hoạch đô thị đã được duyệt. UBND tỉnh, thành phố, thị
xã, thị trấn giao cho các cơ quan chuyên trách quản lý sử dụng và khai thác
công trình này.
Hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị yêu cầu phải có cách tiếp
cận tổng hợp và sử dụng phương pháp luận hệ thống. Khi xử lý các vấn đề
quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, phải xem xét vấn đề từ mọi khía cạnh kỹ
thuật, kinh tế, xã hội và chính trị (bao gồm cả an ninh, quốc phòng).
Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm:
+ Quản lý kinh tế và kỹ thuật: Sử dụng định mức, đơn giá, quy chuẩn,
tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật, quy trình kỹ thuật... để quản lý các hoạt động
trong hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
+ Quản lý tổ chức: Thiết kế và vận hành bộ máy tổ chức và quản lý nhân
lực trong hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
Hai nhóm chức năng này có quan hệ mật thiết với nhau trong mọi hoạt
động của hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Cấu trúc luận văn

6

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn có ba
chương gồm có:
- Chương I: Thực trạng quản lý hệ thống giao thông và hệ thống thoát
nước khu đô thị mới Tây Nam Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Chương II: Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hệ thống giao thông và
hệ thống thoát nước khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Chương III: Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống giao thông và hệ thống
thoát nước khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

97

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
Với trung tâm là bán đảo Linh Đàm, khu đô thị được quy hoạch là
KĐTM thích ứng với đại bộ phận dân cư, thích ứng khí hậu, tôn trọng cảnh
quan sinh thái; công cụ tổng hợp của “thiết kế kiến trúc”, “thiết kế đô thị” và
“thiết kế cảnh quan” thông qua không gian cảnh quan hài hòa toàn khu vực.
Để phòng ngừa rủi ro trong dự án nói chung cũng như đề xuất các giải pháp
nhằm đổi mới trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, đề tài luận văn
“Quản lý hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước khu đô thị mới Tây
Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội” đã đóng góp được một phần nhỏ trong
việc giải quyết những vấn đề cần giải quyết và định hướng, đồng thời đây là
mô hình quy hoạch và phát triển khu đô thị có nhiều ưu điểm, có thể coi là
kinh nghiệm tốt để nhân rộng trong cả nước nhằm góp phần định hướng phát
triển bền vững cho các đô thị Việt Nam.
KIẾN NGHỊ
- Cần xây dựng một điều lệ chung về quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị
mới cho người dân, chính quyền và Chủ đầu tư để cùng phát huy sáng tạo tập
thể, nâng cao ý thức cộng đồng.. trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật.
- Đối với chủ đầu tư cần thiết phải xây dựng một quy chế để quản lý hệ
thống hạ tầng kỹ thuật một cách hoàn chỉnh. Quản lý thi công xây dựng công
trình theo đúng quy hoạch và mục tiêu đề ra, phân chia quản lý rõ ràng mạch
lạc để nâng cao chất lượng dự án. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành hạng mục
công trình để nắm rõ, xử lý kịp thời các sự cố, hư hỏng.
- Đối với địa phương cần thành lập một đội tổ chức quản lý giám sát
trong đó có sự tham gia của cộng đồng. Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ
chuyên môn cao.
- Cần áp dụng những mô hình quản lý mới theo đề xuất hoặc theo những

98

nước phát triển trong khu vực để tạo nên những mô hình tiết kiệm năng
lượng, bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng xanh trong tương lai.
- Xã hội hóa công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật trong giai đọan khai thác
đưa vào sử dụng là cần thiết, phù hợp với thực tế, với lợi ích của cộng đồng
và nên khuyến khích nhiều thành phần tham gia.
Các giải pháp kiến nghị đưa ra không chỉ áp dụng riêng cho khu đô thị
mới Tây Nam Linh Đàm mà còn có thể là hướng phát triển cho các khu đô thị
khác trên địa bàn quận Hoàng Mai nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.