Tải bản đầy đủ
LUẬN VĂN: TẠ QUANG VINH.

LUẬN VĂN: TẠ QUANG VINH.

Tải bản đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
---------------------------------------

TẠ QUANG VINH
KHÓA: 2014 - 2016

QUẢN LÝ HỆ THỐNG GIAO THÔNG VÀ HỆ
THỐNG THOÁT NƯỚC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY
NAM LINH ĐÀM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI
Chuyên ngành

: Quản lý đô thị và công trình

Mã số

: 60.58.01.06

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS. Nguyễn Trọng Phượng

HÀ NỘI - 2016

LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian nghiên cứu, với sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo; sự
động viên của bạn bè, đồng nghiệp; sự sẻ chia, ủng hộ của gia đình, hôm nay
tôi đã hoàn thành luận văn thạc sỹ.
Để đạt được kết quả này, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy,
cô giáo đã tham giảng dạy, truyền thụ những kiến thức quý báu cho tôi trong
suốt quá trình học tập. Đặc biệt, cảm ơn PGS.TS Nguyễn Trọng Phượng,
người đã dành nhiều tâm huyết, tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình
làm luận văn. Những nhận xét, đóng góp sâu sắc của thầy là những gợi ý quý
báu để tôi giải quyết các vấn đề tốt hơn cho đề tài của mình.
Xin cảm ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, tạo điều kiện giúp
đỡ tôi trong công việc để có thời gian hoàn thành luận văn.
Và cuối cùng, cảm ơn gia đình và người thân đã luôn ủng hộ, chia sẻ
cùng tôi những khó khăn trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.
Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả !
Hà Nội,

tháng

năm 2016

Học viên

Tạ Quang Vinh

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa
học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là
trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.
Tác giả luận văn

Tạ Quang Vinh

MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng, biểu
Danh mục các hình vẽ, đồ thị
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU

1

Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Các khái niệm
Cấu trúc luận văn
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG GIAO 7
THÔNG VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC KHU ĐÔ THỊ
MỚI TÂY NAM LINH ĐÀM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI.
1.1

Giới thiệu chung về khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, 7
Hoàng Mai, Hà Nội.

1.1.1

Vị trí địa lý

7

1.1.2

Đặc điểm địa chất công trình

8

1.1.3

Điều kiện khí hậu

8

1.1.4

Hiện trạng sử dụng đất

9

1.1.5

Quy hoạch không gian, kiến trúc, cảnh quan

12

1.1.6

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

13

1.2

Thực trạng công tác quản lý hệ thống giao thông và hệ thống 17
thoát nước tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

1.2.1

Hiện trạng hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước khu đô thị 17
mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

1.2.2

Thực trạng công tác quản lý hệ thống giao thông và hệ thống thoát 20
nước khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

1.3

Thực trạng công tác quản lý hệ thống giao thông và hệ thống 22
thoát nước khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai,
Hà Nội

1.3.1

Hiện trạng hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước khu đô thị 22
mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

1.3.2

Thực trạng công tác quản lý hệ thống giao thông và hệ thống thoát 31
nước khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

1.4

Thực trạng sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý 38
hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước khu đô thị mới
Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

1.4

Đánh giá, nhận xét thực trạng công tác quản lý hệ thống giao 39
thông và hệ thống thoát nước khu đô thị mới Tây Nam Linh
Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

1.4.1

Ưu điểm.

39

1.4.2

Nhược điểm.

40

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ 42
HỆ THỐNG GIAO THÔNG VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM LINH ĐÀM, HOÀNG MAI,
HÀ NỘI.
2.1

Cơ sở lý luận trong quản lý hệ thống giao thông và hệ thống 42

thoát nước.
2.1.1

Vai trò, đặc điểm, nội dung của hệ thống giao thông và hệ thống 42
thoát nước khu dân cư đô thị.

2.1.2

Các yêu cầu cơ bản và nguyên tắc quản lý hệ thống giao thông và

44

hệ thống thoát nước khu dân cư đô thị.
2.1.3

Các yêu cầu, nguyên tắc và hình thức thiết lập cơ cấu tổ chức quản 52
lý hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước khu dân cư đô thị.

2.1.4

Vai trò tham gia của cộng đồng trong quản lý hệ thống giao thông

60

và hệ thống thoát nước khu dân cư đô thị.
2.2

Cơ sở pháp lý trong quản lý hệ thống giao thông và hệ thống

60

thoát nước khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai,
Hà Nội.
2.2.1

Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống giao thông và hệ thống 61
thoát nước thành phố Hà Nội đến năm 2030.

2.2.2

Hệ thống văn bản pháp quy của nhà nước liên quan đến giao 64
thông, thoát nước đô thị.

2.2.3

Các văn bản của thành phố Hà Nội về quản lý giao thông và thoát

67

nước khu dân cư đô thị.
2.3

Kinh nghiệm quản lý hệ thống giao thông và thoát nước khu 68
đô thị mới tại Việt Nam và nước ngoài

2.3.1

Kinh nghiệm quản lý hệ thống giao thông và thoát nước khu đô thị 68
mới tại Việt Nam

2.3.2

Kinh nghiệm quản lý hệ thống giao thông và thoát nước khu dân 70
cư đô thị mới nước ngoài
CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ 75
THỐNG GIAO THÔNG VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM LINH ĐÀM, HOÀNG MAI,

HÀ NỘI.
3.1

Giải pháp quản lý kỹ thuật hệ thống giao thông và hệ thống 75
thoát nước khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai,
Hà Nội.

3.1.1

Giải pháp quản lý kỹ thuật áp dụng cho hệ thống giao thông khu 75
đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

3.1.2

Giải pháp quản lý kỹ thuật áp dụng cho hệ thống thoát nước khu 79
đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

3.2

Đề xuất bổ sung cơ chế quản lý hệ thống giao thông và hệ

83

thống thoát nước khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng
Mai, Hà Nội.
3.2.1

Đề xuất lập Điều lệ quản lý thực hiện dự án khu đô thị mới

83

3.2.2

Đề xuất thay đổi phương thức quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

88

3.3

Giải pháp về cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống giao thông và

89

thoát nước khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai,
Hà Nội.
3.3.1

Cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống giao thông và hệ thống thoát 89
nước khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

3.3.2

Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý hệ thống giao thông và

94

hệ thống thoát nước khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng
Mai, Hà Nội.
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kiến nghị
Tài liệu tham khảo

97

Danh mục từ viết tắt

BQLDA

Ban quản lý dự án

BXD

Bộ xây dựng

CĐT

Chủ đầu tư

CTR

Chất thải rắn

CTXD

Công trình xây dựng

DAXD

Dự án xây dựngGiai đoạn

GT

Giao thông

GS

Giám sát

HTKT

Hạ tầng kỹ thuật

HTGT

Hạ tầng giao thông

KĐT

Khu đô thị

KĐTM

Khu đô thị mới

NĐ - CP

Nghị định - Chính phủ

NXB

Nhà xuất bản

QCXDVN

Quy chuẩn xây dựng Việt NamQuyết định

TNHH MTV

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TK

Thiết kế

TT

Thông tư

TTg

Thủ tướng

TKBV

Thiết kế bản vẽ

UBND

Ủy ban nhân dân

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
STT

Số hiệu bảng

Tên bảng

Trang

1

Bảng 1.1

Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

10

2

Bảng 2.1

3

Bảng 2.2

Quy định về các loại đường trong
đô thị
Khoảng cách an toàn vệ sinh môi
trường tối thiểu

47-48

52