Tải bản đầy đủ
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.

Tải bản đầy đủ

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Tên bảng, biểu

Trang

Biểu đồ 1.1 : Tổng sản lượng, doanh thu hàng năm

14

Biểu đồ 1.2 : Nộp ngân sách, lơi nhuận hàng năm

14

Biểu đồ 1.3 : Thu nhập bình quân người/tháng hàng năm

15

Bảng 1.1 : Quy trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

18

Bảng 1.2 : Tiến độ thực hiện các gói thầu đã thực hiện -Công
trình: Trụ sở TCT đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
Bảng 1.3 : Tổng hợp giá trị phát sinh-Công trình: Trụ sở TCT
đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

24
27

Bảng 1.4 : Tiến độ điều chỉnh các hạng mục –Dự án: Xây dựng
khu tái định cư Nam Trung Yên phần xây dựng nhà

33

ở và HTXH thiết yếu tại ô đất A14
Bảng 1.5 : Tổng mức đầu tư điều chỉnh –Dự án: Xây dựng
khu tái định cư Nam Trung Yên phần XD nhà ở và
HTXH thiết yếu tại ô đất A14
Bảng 3.1 : Phối hợp công việc và phân chia trách nhiệm

34
70

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Tên hình

Trang

Hình 1.1 : Sơ đồ tổ chức Tổng công ty

09

Hình 1.2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy QLDA

16

Hình 1.3 : Trụ sở chính và kinh doanh thương mại của Handico

23

Hình 1.4 : Phối cảnh Trụ sở TCT đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

25

Hình 1.5 : Phối cảnh Dự án khu tái định cư Nam Trung Yên
(ô đất A14)

32

Hình 2.1 : Các nội dung Quản lý dự án đầu tư xây dựng

50

Hình 2.2 : Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng QLDA ĐTXD

56

Hình 3.1 : Đề xuất Sơ đồ tổ chức bộ máy QLDA

66

Hình 3.2 : Ví dụ về biểu đồ EVM trong QLDA

85

Hình 3.3 : Ví dụ về biểu đồ EVM trong QLDA

88

1

MỞ ĐẦU
* Lý do chọn đề tài
Sau những năm 1990, cùng với quá trình phát triển kinh tế quá trình đô
thị hóa diễn ra mạnh mẽ trên khắp cả nước, dân số cơ học nhập cư vào các đô
thị, đặc biệt là các đô thị lớn trong đó có Thủ đô Hà Nội. Với sự gia tăng về
dân số trên nhu cầu cấp thiết về nhà ở phục vụ đời sống các tầng lớp nhân dân
tăng cao. Để đáp ứng với nhu cầu phát triển đô thị và nhà ở của Thành phố Hà
Nội, Tồng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội (HANDICO) được UBND
Thành phố giao nhiệm vụ là đơn vị chủ lực của Thành phố trong việc thực
hiện quỹ nhà ở xã hội như: nhà ở cho học sinh – sinh viên, nhà ở cho công
nhân tại khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở tái định cư.
HANDICO nhanh chóng được biết đến với các dự án: nhà ở tái định cư khu
đô thị Trung Hòa – Nhân Chính; Cầu Diễn; nhà ở cho sinh viên Mỹ Đình II;
nhà ở cho công nhân tại Kim Chung, Đông Anh và khu công nghiệp Phú
Nghĩa; Làng Sinh viên Hacinco… Những khu đô thị mới do HANDICO xây
dựng như: Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, Đại Kim – Định Công, Mễ Trì Hạ, Sài
Đồng – Long Biên, Vĩnh Hoàng, Trung Văn… đã góp phần cho thủ đô những
công trình kiến trúc hiện đại, đáp ứng về vấn đề nhà ở trong thời kỳ đổi mới.
Năm 2005 Tổng công ty đã chuyển đổi hoạt động kinh doanh sang hoạt
động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Đến năm 2010 theo quyết định
số 3456/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 thì Tổng công ty chính thức được thành
phố cho phép chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty TNHH
một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Tổng công
ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xác định trong quá trình quản lý đầu tư
xây dựng thì quản lý tiến độ, chất lượng, giá thành của công trình là một
khâu quan trọng, then chốt. Với sự nỗ lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án,
hầu hết các dự án xây dựng trong quá trình khai thác đã cơ bản đảm bảo được

2

công năng sử dụng theo yêu cầu thiết kế, không có sai sót lớn về mặt kỹ thuật
và phát huy được hiệu quả kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có rất
nhiều dự án đã bị chậm tiến độ trong quá trình triển khai, một số ít dự án có
khiếm khuyết về chất lượng, sự cố kỹ thuật gây bức xúc cho xã hội và nhiều
dự án sau khi hoàn thành có giá thành vượt nhiều so với tổng mức đầu tư ban
đầu. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình với nội dung chủ yếu:
quản lý tiến độ, chất lượng, giá thành công trình xây dựng còn bộc lộ một số
hạn chế, bất cập. Để xảy ra tình trạng các dự án xây dựng bị chậm tiến độ,
chất lượng chưa đảm bảo và giá thành phải điều chỉnh, thay đổi lớn do những
nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó phải kể đến tình trạng sự
phân cấp quản lý còn chưa khoa học, chưa phù hợp, năng lực quản lý, điều
hành của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng còn có những mặt hạn chế.
Từ những vấn đề còn bất cập tồn tại trong công tác quản lý các dự án
đầu tư xây dựng nêu trên, nhằm góp phần tăng cường công tác quản lý các dự
án của Tồng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, việc nghiên cứu đề tài
"Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty Đầu tư Phát
triển nhà Hà Nội " là cần thiết.
* Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Đánh giá phân tích thực trạng công tác quản lý của một số dự án đầu tư
xây dựng của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội giai đoạn sau năm
2005 đến 2015.
Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản các dự án đầu tư
xây dựng của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội .
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

3

- Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình sử dụng vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà
Hà nội từ sau năm 2005 đến 2015.
* Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra, khảo sát
Thu thập tài liệu, số liệu, báo cáo, kế hoạch ...của Tổng công ty Đầu tư
và phát triển nhà Hà Nội.
Khảo sát thực tế một số dự án tiêu biểu của Tổng công ty và phỏng vấn
trực tiếp những người tham gia trực tiếp quản lý các dự án đó.
- Phương pháp tiếp cận hệ thống
Sử dụng phương pháp phân tích định lượng, lý thuyết thống kê để
phân tích đánh giá hiệu quả của các dự án và công tác quản lý các dự án đầu
tư xây dựng công trình của Tổng công ty để đề xuất các giải pháp nâng cao
chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
-

Về khoa học.

Trên cơ sở hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết và từ thực tiễn hoạt động
của công ty, đưa ra một số giải pháp để các đơn vị quản lý dự án có thể vận
dụng vào để nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Về thực tiễn.
Góp phần quản lý một cách có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng
công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty Đầu tư và phát
triển nhà Hà Nội. Qua đó góp phần cùng Tổng công ty sớm đạt được mục tiêu
chiến lược “Trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng
đầu trong cả nước về đầu tư, kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động
trên cả nước và các nước trong khu vực”.

4

* Cấu trúc luận văn:
Không kể phần mở đầu, kết luận và kiến nghi, luận văn chia làm ba
chương:
Chương 1: Thực trạng quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình của Tổng
công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội
Chương 2: Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình.
Chương 3: Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý có hiệu quả các dự án đầu
tư xây dựng công trình của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

90

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu thực trạng quản lý các dự án đầu tư xây dựng công
trình của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội luận văn đã nêu lên
được: Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty
Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội trong những năm qua đã đạt được những
thành quả rõ rệt, mang hiệu quả đầu tư cho các dự án, góp phần vào tăng tổng
sản lượng, tổng doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, thu nhập bình quân
người lao động của TCT ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên bên cạnh đó
vẫn còn một số hạn chế như chất lượng chuẩn bị dự án đầu tư còn thấp; thời
hạn thực hiện của nhiều dự án không đúng tiến độ; công tác lựa chọn nhà thầu
tư vấn, nhà thầu thi công ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư; năng lực thi công xây
lắp của các đơn vị thành viên chưa đáp ứng được yêu cầu của dự án; chưa
mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị thi công tiên tiến, hiện đại; ứng dụng công
nghệ mới; do đó chưa tiết kiệm chi phí SXKD và chưa nâng cao tính cạnh
tranh của sản phẩm…
Để xem tính khoa học của thực tiễn vấn đề nghiên cứu luận văn đã
hệ thống hóa cơ sở lý luận và khoa học về quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất liên quan
đến công tác quản lý dự án.
Từ nghiên cứu thực trạng và cơ sở khoa học và pháp lý, luận văn đã
đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng công
trình của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Qua đó góp phần
cùng TCT hoàn thành mục tiêu chiến lược “Trở thành một trong những tổ
chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư, kinh doanh bất
động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực”.

91

KIẾN NGHỊ
Từ các nội dung phân tích trên luận văn cũng như qua một số nội dung
thực tế trong tham gia công tác QLDA của bản thân bản thân tác giả có một
số kiến nghị sau:
1. Kiến nghị đối với nhà nước và Bộ xây dựng trong việc quản lý các hoạt
động đầu tư xây dựng công trình
- Nhà nước cần lập nên một hệ thống quản lý các tài liệu chuyên
ngành qua các thời kỳ để khai thác có hiệu quả và tiết kiệm cho các giai đoạn.
- Nhà nước cần có các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực,
đào tạo những kỹ sư chuyên ngành về quản lý dự án đầu tư xây dựng, có kinh
nghiệm dày dạn để đảm bảo cho chất lượng công trình đầu tư .
-

Nhà nước cần đưa ra chính sách đền bù thỏa đáng để đảm bảo lợi ích

cho người dân bị thu hồi đất đồng thời công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo
tiến độ.
- Bộ cần đưa ra một hệ thống các định mức, tiêu chuẩn rõ ràng chi tiết
và ổn định đáp ứng được nhu cầu xây dựng. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay
công nghệ thi công xây dựng thay đổi rất nhiều để bắt kịp với tốc độ xây dựng
các công trình, khu đô thị cao tầng, các công trình đòi hỏi kỹ thuật phức tạp.
- Bộ cần bám sát các Nghị định của chính phủ và các thay đổi có liên
quan để kịp thời ban hành các thong tư hướng dẫn thực hiện cụ thể phù hợp
với điều kiện thực tế và môi trường đầu tư hiện nay.
- Bộ cần yêu cầu các Bộ có liên quan đến hoạt động xây dựng, UBND
các tỉnh kết hợp với chính quyền địa phương để phối hợp xây dựng nên hệ
thống đơn giá, các tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, thành
phố nhằm nâng cao chất lượng quản lý nói chung.