Tải bản đầy đủ
LUẬN VĂN: TRỊNH BẢO KHIÊM.

LUẬN VĂN: TRỊNH BẢO KHIÊM.

Tải bản đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
----------------------------------

TRỊNH BẢO KHIÊM
KHÓA: 2014-2016

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ
HÀ NỘI

Chuyên ngành: Quản lý đô thị & công trình
Mã số:

60.58.01.06

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. PHẠM VĂN BỘ

HÀ NỘI – 2016

LỜI CẢM ƠN

Tác giả xin chân thành cảm ơn các cán bộ, giảng viên trường Đại học Kiến
Trúc, nhất là các cán bộ, giảng viên Khoa Đào tạo Sau đại học đã giúp đỡ và tạo
điều kiện cho tác giả hoàn thành bản luận văn. Đặc biệt tác giả xin trân trọng cảm
ơn thầy giáo TS Phạm Văn Bộ là người đã hướng dẫn trực tiếp, thầy giáo PGS.TS
Lê Anh Dũng là người đã định hướng đề tài nghiên cứu và các thầy cô trong hội
đồng đã góp ý để em chỉnh sửa và hoàn thiện đề tài.
Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo cùng các đồng nghiệp trong
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Ban quản lý dự án đã quan tâm
tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả trong việc thu thập thông tin, tài liệu trong
quá trình thực hiện luận văn.
Chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã giúp đỡ , chia sẻ khó
khăn và động viên tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành
luận văn này.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày

tháng năm 2016

Học viên

Trịnh Bảo Khiêm

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học
độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung
thực và có nguồn gốc rõ ràng.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Trịnh Bảo Khiêm

MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng biểu
Danh mục các hình vẽ, đồ thị

MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài...................................................................................................... 1
Mục đích nghiên cứu. .............................................................................................. 2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 2
Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 3
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................................. 3
Cấu trúc luận văn ..................................................................................................... 4

NỘI DUNG
Chương 1: Thực trạng quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình của Tổng công
ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội. ......................................................................... 5
1.1. Tổng quan về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam ........ 5
1.2. Khái quát về Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội .......................... 7
1.2.1.Quá trình hình thành, phát triển ..................................................................... 7
1.2.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ ......................................................... 9
1.2.3. Các lĩnh vực hoạt động ................................................................................. 11
1.2.4. Mục tiêu chiến lược và kết quả kinh doanh ................................................... 13
1.3. Thực trạng quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình của Tổng công ty Đầu
tư và phát triển nhà Hà nội ....................................................................................... 15

1.3.1. Hình thức, mô hình tổ chức bộ máy quản lý dự án....................................... 15
1.3.2. Thực trạng QLDA đầu tư xây dựng công trình ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư
của Tổng công ty...................................................................................................... 18
1.3.3. Thực trạng QLDA một số dự án của Tổng công ty đã và đang thực hiện từ
năm 2005-2015 ........................................................................................................ 20
1.4. Đánh giá công tác QLDA đầu tư xây dựng công trình tại TCT đầu tư và phát
triển nhà Hà Nội ...................................................................................................... 35
1.4.1. Những kết quả đạt được trong quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty đầu tư
và phát triển nhà Hà Nội ......................................................................................... 35
1.4.2. Những hạn chế, yếu kém trong quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty đầu tư
và phát triển nhà Hà Nội ......................................................................................... 36
Chương 2: Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình .......................................................................................................................... 39
2.1. Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ............................ 39
2.1.1. Các khái niệm liên quan................................................................................. 39
2.1.2. Đặc điểm của một dự án đầu tư xây dựng công trình .................................... 40
2.1.3. Các nguyên tắc của quản lý dự án xây dựng công trình ................................ 45
2.1.4. Các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ............... 46
2.1.5. Các nội dung của quản lý dự án đầu tư xây dựng.......................................... 50
2.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình ................................................................................................................. 55
2.2. Cơ sở pháp lý về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ........................... 59
2.2.1. Các văn bản luật liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ... 59
2.2.2. Các văn bản dưới luật liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình .......................................................................................................................... 62
2.2.3. Các văn bản của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến dự án đầu
tư xây dựng công trình . ........................................................................................... 64

Chương 3: Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý có hiệu quả các dự án đầu tư
xây dựng công trình của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội................ 65
3.1. Định hướng phát triển của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội từ
nay cho đến 2020 ......................................................................................................... 65
3.2. Các giải pháp tăng cường công tác quản lý có hiệu quả các dự đầu tư xây dựng
công trình của Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội ................................ . 66
3.2.1. Giải pháp về mặt tổ chức bộ máy và năng lực đội ngũ nhân sự Ban quản lý
dự án ............................................................................................................................. 66
3.2.2. Giải pháp liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng công
trình ..................................................................................................................... ......... 71
3.2.3. Giải pháp liên quan đến công tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
.............................................................................................................................. ......... 75
3.2.4. Giải pháp liên quan đến công tác nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ công
nghệ và xử lý thông tin ..................................................................................... .......... 85

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận ...……………………………………………………..……………..... 90
Kiến nghị ……………….………………………………………………….….. 91

TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CĐT

Chủ đầu tư

DAĐT

Dự án đầu tư

ĐTPT

Đầu tư phát triển

GPMB

Giải phóng mặt bằng

KĐTM

Khu đô thị mới

QLDA

Quản lý dự án

QHKT

Quy hoạch kiến trúc

XDCB

Xây dựng cơ bản

TCT

Tổng công ty

TKBVTC-DT

Thiết kế bản vẽ thi công-Dự toán

TKKT-TDT

Thiết kế kỹ thuật-Tổng dự toán

TMĐT

Tổng mức đầu tư

UBND

Ủy ban Nhân dân

PAKT

Phương án kỹ thuật

SXKD

Sản xuất kinh doanh

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Tên bảng, biểu

Trang

Biểu đồ 1.1 : Tổng sản lượng, doanh thu hàng năm

14

Biểu đồ 1.2 : Nộp ngân sách, lơi nhuận hàng năm

14

Biểu đồ 1.3 : Thu nhập bình quân người/tháng hàng năm

15

Bảng 1.1 : Quy trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

18

Bảng 1.2 : Tiến độ thực hiện các gói thầu đã thực hiện -Công
trình: Trụ sở TCT đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
Bảng 1.3 : Tổng hợp giá trị phát sinh-Công trình: Trụ sở TCT
đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

24
27

Bảng 1.4 : Tiến độ điều chỉnh các hạng mục –Dự án: Xây dựng
khu tái định cư Nam Trung Yên phần xây dựng nhà

33

ở và HTXH thiết yếu tại ô đất A14
Bảng 1.5 : Tổng mức đầu tư điều chỉnh –Dự án: Xây dựng
khu tái định cư Nam Trung Yên phần XD nhà ở và
HTXH thiết yếu tại ô đất A14
Bảng 3.1 : Phối hợp công việc và phân chia trách nhiệm

34
70