Tải bản đầy đủ
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ.

DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ.

Tải bản đầy đủ

DANH MỤC BẢNG, BIỂU
Số hiệu
bảng, biểu
Bảng 1.1.

Tên bảng, biểu
Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

1

MỞ ĐẦU


Lý do chọn đề tài
KĐTM Thịnh Liệt có tổng diện tích 35,14ha do Tổng công ty LICOGI

làm Chủ đầu tư. Để triển khai thực hiện Dự án Tổng công ty LICOGI đã
thành lập BQLDA khu đô thị mới Thịnh Liệt với chức năng nhiệm vụ là đại
diện của Chủ đầu tư tổ chức quản lý, điều hành, triển khai thực hiện dự án đầu
tư xây dựng KĐTM Thịnh Liệt.
Do những vướng mắc về cơ chế, công tác đền bù giải phóng mặt bằng và
sự trầm lắng của thị trường bất động sản trong những năm qua, Chủ đầu tư dự
án đã có những thay đổi về tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh quy hoạch chi
tiết tỷ lệ 1/500 và kế hoạch triển khai dự án. Đến nay đã giải phóng mặt bằng
được 70% diện tích dự án, bắt đầu triển khai thực hiện các công trình hạ tầng
kỹ thuật và thi công phần móng công trình tái định cư CT5. Bên cạnh những
kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại trong công tác QLDA đầu tư xây dựng
của BQLDA: thời gian thực hiện các công việc còn bị kéo dài; phương án lựa
chọn nhà thầu, kế hoạch đấu thầu còn chưa kịp thời; chưa thực hiện hết chức
năng nhiệm vụ trong việc thương thảo, ký kết hợp đồng giao nhận thầu với
các nhà thầu đã trúng thầu; công tác nghiệm thu xác nhận khối lượng, hồ sơ
nghiệm thu thanh quyết toán cho các nhà thầu còn chậm… Với yêu cầu về
công tác quản lý dự án trong giai đoạn sau năm 2015 khi triển khai nhiều
hạng mục, dự án thành phần, khối lượng công việc tăng lên rất nhiều, công tác
quản lý theo đó cũng phức tạp hơn. Trước yêu cầu thực tế đòi hỏi phải đưa ra
được các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án khắc phục được các tồn
tại đồng thời thích ứng và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn
mới.

2

Chính vì vậy việc hoàn thiện công tác QLDA đầu tư xây dựng tại
BQLDA khu đô thị mới Thịnh Liệt là rất cần thiết. Do vậy, tôi chọn vấn đề:
“Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự
án khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội” làm
đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị & công trình.


Mục đích nghiên cứu
- Phân tích thực trạng công tác QLDA tại BQLDA khu đô thị mới Thịnh

Liệt
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLDA tại BQLDA
khu đô thị mới Thịnh Liệt.


Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý

dự án đầu tư xây dựng tại BQLDA khu đô thị mới Thịnh Liệt.
- Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu một số tồn tại và đưa ra giải
pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
giai đoạn mới tại BQLDA khu đô thị mới Thịnh Liệt.


Phương pháp nghiên cứu
- Sử dụng phương pháp thu thập số liệu thông qua các báo cáo, hồ sơ dự

án của BQLDA khu đô thị mới Thịnh Liệt có liên quan đến công tác quản lý
dự án đầu tư xây dựng.
- Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh.


Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Làm rõ thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

tại Ban QLDA khu đô thị mới Thịnh Liệt.
- Làm rõ cơ sở khoa học và lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu
tư xây dựng tại BQLDA khu đô thị mới Thịnh Liệt.

3Các khái niệm (thuật ngữ)
- Đầu tư: là một quyết định bỏ vốn (tiền hoặc trí tuệ …) ở hiện tại để

nhằm mục đích thu được những lợi ích trong tương lai. Lợi ích ở đây được
hiểu là một phạm trù rộng, song suy cho cùng thì lợi ích đó không ngoài lợi
ích về tài chính và lợi ích về kinh tế xã hội.
- Dự án đầu tư xây dựng công trình: là tập hợp các đề xuất có liên quan
đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây
dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc
sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định.
- Khu đô thị mới: là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới
đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.
- Chủ đầu tư xây dựng công trình: là tổ chức/cá nhân sở hữu vốn hoặc
được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.
- Quản lý dự án: là việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá
trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian,
trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục
tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.


Cấu trúc luận văn
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1. Tổng quan về sự phát triển các khu đô thị mới tại Hà Nội, khu

đô thị mới Thịnh Liệt và thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng
tại Ban quản lý dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt
Chương 2. Cơ sở khoa học và pháp lý trong công tác quản lý dự án đầu
tư xây dựng
Chương 3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư
xây dựng tại Ban quản lý dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt

4

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO.

THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

97

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình
xây dựng là một hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp, luôn biến động,
nhất là trong điều kiện môi trường pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý
kinh tế còn chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ và luôn thay đổi như ở nước ta
hiện nay. Đầu tư xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng là hai mặt của quá
trình thống nhất có liên quan chặt chẽ với nhau.
Để nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, phải làm tốt công tác quản lý dự
án đầu tư xây dựng, công việc này đòi hỏi liên quan đến nhiều cấp nhiều
ngành, nhiều chủ thể, sự tuân thủ chặt chẽ, trật tự kỷ cương, thủ tục trình tự
xây dựng cơ bản. Khắc phục những tiêu cực trong quá trình đầu tư, khai thác
các điều kiện đặc thù của dự án. Tuy nhiên trong quá trình phát triển đi lên,
mọi sự vật không bao giờ đứng yên tại chỗ mà luôn vận động phát triển theo
quy luật. Bởi vậy mọi cơ chế chính sách về đầu tư xây dựng phải luôn luôn bổ
sung điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu thực tế khách quan.
Đề tài đã tập trung vào đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư
xây dựng đồng thời tìm ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, từ
đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về công tác quản lý đầu
tư xây dựng tại Ban QLDA KĐTM Thịnh Liệt.
Tác giả hy vọng các giải pháp được đưa ra sẽ góp phần vào việc nâng
cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại tại Ban QLDA
KĐTM Thịnh Liệt trong giai đoạn mới.
Kính mong các Thầy, Cô giáo, các nhà khoa học và bạn bè đồng nghiệp
quan tâm, đóng góp những ý kiến để luận văn được hoàn thiện hơn.

98

Kiến nghị
- Nhà nước và Thành phố Hà Nội cần có cơ chế ưu tiên hỗ trợ công tác
giải phóng mặt bằng các ô đất lân cận của dự án nhà ở cao tầng để đảm bảo
tổng thể cảnh quan văn minh, tạo nên vùng không gian cao tầng hay điểm
nhấn đô thị với khoảng không gian và cảnh quan tương xứng.
- Tổng công ty LICOGI sớm tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển
đổi BQLDA KĐTM Thịnh Liệt thành công ty con hoạt động theo luật doanh
nghiệp để đơn vị mới chủ động trong việc thực hiện dự án.
- Công ty mới được thành lập sớm ổn định tổ chức, tiến hành ngay việc
hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, ban hành quy định chức năng
nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban một cách rõ ràng, tránh chồng chéo
chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. Cần rà soát lại ngay các quy trình
thực hiện, quy chế quản lý, biểu mẫu đã ban hành để ban hành lại cho phù
hợp và xây dựng bổ sung các quy trình, quy chế, biểu mẫu mới.