Tải bản đầy đủ
LUẬN VĂN: TẠ VĂN LUẬN.

LUẬN VĂN: TẠ VĂN LUẬN.

Tải bản đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
----------------------------------

TẠ VĂN LUẬN
KHÓA: 2014-2016

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI
THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chuyên ngành: Quản lý đô thị & công trình
Mã số: 60.58.01.06

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ & CÔNG TRÌNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. PHẠM XUÂN ANH

Hà Nội – 2016

LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến thầy
giáo PGS.TS. Phạm Xuân Anh, PGS.TS. Đinh Tuấn Hải là những người thầy
đã dành rất nhiều thời gian và công sức hướng dẫn cho tôi trong quá trình
thực hiện luận văn này.
Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Khoa sau Đại học, ban giám hiệu
nhà trường cùng các thầy, cô giáo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã hướng
dẫn và giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình học tập.
Cuối cùng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng nghiệp, bạn bè
và người thân đã tạo điều kiện, động viên và giúp đỡ tôi trong công việc, cung
cấp tài liệu, khích lệ và trao đổi ý kiến trong suốt quá trình tôi thực hiện luận
văn.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 6 năm 2016
Tác giả Luận văn

Tạ Văn Luận

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sỹ Hoàn thiện công tác quản lý dự án
đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng
Mai – thành phố Hà Nội là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi.
Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có
nguồn gốc rõ ràng.
Tác giả Luận văn

Tạ Văn Luận

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ
DANH MỤC BẢNG, BIỂU
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Lý do chọn đề tài ................................................................................. 1
Mục đích nghiên cứu ........................................................................... 2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu....................................................... 2
Phương pháp nghiên cứu ..................................................................... 2
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ............................................ 2
Các khái niệm (thuật ngữ) ................................................................... 3
Cấu trúc luận văn................................................................................. 3
NỘI DUNG ................................................................................................... 5
Chương 1. Tổng quan về sự phát triển các khu đô thị mới tại Hà Nội, khu
đô thị mới Thịnh Liệt và thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây
dựng tại Ban quản lý dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt ............................. 5
1.1.

Tổng quan về sự phát triển các khu đô thị mới tại Hà Nội .................... 5

1.2.

Giới thiệu chung về Khu đô thị mới Thịnh Liệt và quá trình thành lập

Ban quản lý dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt ............................................... 10
1.2.1. Khu đô thị mới Thịnh Liệt .................................................................. 10
1.2.2. Quá trình thành lập Ban quản lý dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt ...... 25
1.3.

Thực trạng công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án khu đô thị mới

Thịnh Liệt .................................................................................................... 25
1.3.1. Thực trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban
quản lý dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt ..................................................... 25

1.3.2. Thực trạng về cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án khu đô thị mới Thịnh
Liệt ……………………………………………………………………….28
1.3.3. Thực trạng về việc ban hành và áp dụng các quy trình quy chế trong
quản lý dự án ................................................................................................ 31
1.4.

Những kết quả đạt được và các tồn tại trong công tác quản lý dự án tại

Ban quản lý dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt ............................................... 40
1.4.1. Những kết quả đạt được...................................................................... 40
1.4.2. Những tồn tại...................................................................................... 40
1.4.3. Nguyên nhân của các tồn tại ............................................................... 42
Chương 2. Cơ sở khoa học và pháp lý trong công tác quản lý dự án đầu
tư xây dựng ................................................................................................. 44
2.1.

Cơ sở khoa học trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ........... 44

2.1.1. Một số khái niệm ................................................................................ 44
2.1.2. Các đặc trưng cơ bản của dự án đầu tư xây dựng và công tác quản lý dự
án đầu tư xây dựng ....................................................................................... 46
2.1.3. Các nội dung quản lý dự án ................................................................ 48
2.1.4. Các mục tiêu của quản lý dự án .......................................................... 49
2.1.5. Ý nghĩa của quản lý dự án .................................................................. 50
2.1.6. Trình tự thực hiện một dự án đầu tư xây dựng công trình ................... 51
2.2.

Cơ sở pháp lý trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng .............. 57

2.2.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ ban
hành ………………………………………………………………………...57
2.2.2. Văn bản pháp lý của thành phố Hà Nội .............................................. 59
2.2.3. Các văn bản pháp lý của Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng
………………………………………………………………………...60
Chương 3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư
xây dựng tại Ban quản lý dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt .................... 62

3.1.

Định hướng hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban

quản lý dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt ...................................................... 62
3.2.

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại

Ban quản lý dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt ............................................... 63
3.2.1. Giải pháp tổng thể về cơ cấu tổ chức quản lý...................................... 63
3.2.2. Giải pháp cụ thể thông qua việc hoàn thiện chức năng nhiệm vụ và
quyền hạn của các phòng/ban ....................................................................... 64
3.2.3. Giải pháp cụ thể bằng việc quy trình hóa trong việc giải quyết các công
việc theo chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban ........................................ 87
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 97
Kết luận................ ........................................................................................ 97
Kiến nghị...................................................................................................... 98
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Tên đầy đủ

BQLDA

Ban quản lý dự án

BVTC

Bản vẽ thi công

CĐT

Chủ đầu tư

DAĐT

Dự án đầu tư

ĐTMT

Đánh giá tác động môi trường

ĐTXD

Đầu tư xây dựng

GPMB

Giải phóng mặt bằng

HSĐX

Hồ sơ đề xuất

HSYC

Hồ sơ yêu cầu

HSMT

Hồ sơ mời thầu

KĐTM

Khu đô thị mới

KT-XH

Kinh tế xã hội

KTKT

Kinh tế kỹ thuật

LCNT

Lựa chọn nhà thầu

QLDA

Quản lý dự án

TDT

Tổng dự toán

TMĐT

Tổng mức đầu tư

TCT

Tổng công ty

UBND

Uỷ ban nhân dân

VLXD

Vật liệu xây dựng

XDCT

Xây dựng công trình

DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, …
Số hiệu hình
Tên hình
Hình 1.1.

Một góc khu đô thị mới Mỹ Đình 2

Hình 1.2.

Dự án khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Hình 1.3.

Phối cảnh Khu đô thị mới Thịnh Liệt

Sơ đồ 1.1.

Tổ chức bộ máy quản lý của BQLDA

Sơ đồ 1.2.

Quy trình công tác lựa chọn nhà thầu

Sơ đồ 1.3.

Quy trình quản lý thi công tại BQLDA

Sơ đồ 2.1.

Trình tự thực hiện dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Sơ đồ 2.2.

Trình tự thực hiện dự án giai đoạn thực hiện đầu tư

Sơ đồ 2.3.

Trình tự thực hiện dự án giai đoạn kết thúc đầu tư
Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được thành lập

Sơ đồ 3.1.

mới

Sơ đồ 3.1.

Quy trình lựa chọn nhà thầu

Sơ đồ 3.2.

Quy trình quản lý thi công

Sơ đồ 3.3.

Quy trình quản lý chi phí