Tải bản đầy đủ
 Một số khái niệm cơ bản:

 Một số khái niệm cơ bản:

Tải bản đầy đủ

4

Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công trình giao thông, thông
tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom
và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác.
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị là hệ thống cơ sở vật chất và kỹ thuật
đô thị. Đối với các đô thị sự hình thành và phát triển của hệ thống hạ tầng kỹ
thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội,
nhu cầu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị có xu hướng ngày càng tăng về số
lượng và chất lượng.
Hiện nay ở Việt Nam, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được Nhà nước quan
tâm ưu tiên đầu tư nhằm đảm bảo cho quá trình phát triển, hội nhập và tổ
chức tốt đời sống xã hội của người dân đô thị. Mặt khác, trong quá trình hội
nhập Quốc tế và khu vực, các tiêu chuẩn về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được
điều chỉnh và quy định cho phù hợp.
- Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị [13]
Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị có nội dung rộng lớn bao quát từ quy
hoạch phát triển, kế hoạch hoá đầu tư, thiết kế, xây dựng đến vận hành, duy tu
sửa chữa, cải tạo nâng cấp và theo dõi thu thập số liệu để thống kê, đánh giá
kết quả hoạt động của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Hệ thống quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị là toàn bộ phương thức điều
hành nhằm kết nối và đảm bảo sự tiến hành tất cả các hoạt động có liên quan
đến quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Hệ thống quản lý yêu cầu phải
có cách tiếp cận tổng hợp và sử dụng phương pháp luận phù hợp. Khi xử lý
các vấn đề phải xem xét từ mọi khía cạnh kỹ thuật, kinh tế, xã hội và chính trị
Cách tiếp cận khác thì quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm 02
nhóm:

5

+ Quản lý kinh tế và kỹ thuật: Sử dụng các định mức đơn giá, quy
chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật, quy trình kỹ thuật… để quản lý các
hoạt động trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
+ Quản lý tổ chức: Thiết kế và vận hành bộ máy tổ chức và quản lý
nhân lực trong hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
- Cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng [12, 17]
+ Cộng đồng: Là một nhóm người đặc trưng, sống ở một khu vực địa
lý được chỉ rõ, có văn hoá và lối sống chung, có sự thống nhất hành động
chung để cùng theo đuổi một mục đích.
Cộng đồng có thể là nhóm dân cư nhỏ (như cộng đồng dân cư phường,
xã, tổ chức dân phố, thôn, xóm) hoặc có thể là cộng đồng người địa phương,
là những người có quan hệ gần gũi với nhau, thường xuyên gặp mặt ở địa bàn
sinh sống và đều có chung nguyện vọng được tham gia vào các hoạt động ở
địa phương.
+ Sự tham gia của cộng đồng: Là một quá trình mà cả chính quyền và
cộng đồng có trách nhiệm cụ thể và thực hiện các hoạt động để tạo ra dịch vụ
cho tất cả mọi người.
Mục tiêu tham gia của cộng đồng nhằm xây dựng năng lực cho đông
đảo người dân, để duy trì tốt việc quản lý khai thác và sử dụng công trình sau
khi bàn giao.
Phát triển sự tham gia của cộng đồng chính là mở rộng vai trò quản lý
của quần chúng nhân dân. Mọi người dân được tham gia vào xây dựng lợi ích
và ra quyết định, tăng cường mối quan hệ công tác giữa chính quyền địa
phương, mang lại hiện quả kinh tế, xã hội cao nhất.
- Sử dung chung công trinh hạ tâng kỹ thuât [17]
"Sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật" là việc các tổ chức, cá nhân
bố trí, lắp đặt đường dây, cáp viễn thông, điện lực và chiếu sáng công cộng

6

(gọi chung là đường dây, cáp); đường ống cấp nước, thoát nước, cấp năng
lượng (gọi chung là đường ống) vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
"Công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung" là các công trình được xây
dựng để bố trí, lắp đặt đường dây, cáp và đường ống, bao gồm: Cột ăng ten;
cột treo cáp (dây dẫn); cống cáp; hào và tuy nen kỹ thuật; đường đô thị; hầm
đường bộ; hầm đường sắt; cống ngầm; cầu đường bộ và cầu đường sắt.
 Cấu trúc luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, luận văn có 3 chương
Chương 1: Thực trạng công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn
phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hạ tầng kỹ thuật trên địa
bàn phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ
thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố
Hà Nội.
Phần kết luận và kiến nghị.
Tài liệu tham khảo.
Phụ lục.

THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN