Tải bản đầy đủ
LUẬN VĂN: TRẦN MINH NGHĨA.

LUẬN VĂN: TRẦN MINH NGHĨA.

Tải bản đầy đủ

B GIO DC V O TO

B XY DNG

TRNG I HC KIN TRC H NI
----------------------------------

TRN MINH NGHA
Khúa 2014- 2016

QUN Lí XY DNG THEO QUY HOCH D N
KHU DU LCH SINH THI U C, X NGC THANH,
TH X PHC YấN, TNH VNH PHC
Chuyờn ngnh: Qun lý ụ th v cụng trỡnh
Mó s: 60.58.01.06

LUN VN THC S QUN Lí ễ TH V CễNG TRèNH

NGI HNG DN KHOA HC:
TS. NGUYN TRC ANH

H NI 2016

LI CM N

ti: Qun lý xõy dng theo quy hoch khu du lch sinh thỏi u C, xó
Ngc Thanh, th xó Phỳc Yờn, tnh Vnh Phỳcc hỡnh thnh xut phỏt t quan
im a ra nhng cỏch gii quyt mt trong nhng vn mang tớnh thi s hin
nay v cụng tỏc qun lý xõy dng theo quy hoch cỏc d ỏn. õy l mt ti
khụng mi, nhng nhng cỏch gii quyt s luụn mi v luụn cú xu hng thay i
theo s phỏt trin chung. Chớnh vỡ vy, cú nhng tr ngi xõy dng, nghiờn cu
mt ti cú ý ngha.
u tiờn tụi xin by t lũng bit n sõu sc i vi thy giỏo TS. Nguyn Trỳc
Anh, ngi thỏo g nhng khú khn trong sut quỏ trỡnh nghiờn cu, ó giỳp
hng dn tụi hon thnh lun vn. ng thi trong quỏ trỡnh nghiờn cu ny ti
cng ó nhn c s giỳp rt ln t thy TS.Nguyn Trỳc Anh. Tụi xin by t
lũng bit n sõu sc i vi tin s.
Cui cựng tụi xin trõn thnh cm n cỏc ng nghip, bn bố, gia ỡnh vi
nhng úng gúp ca h cho ton b nhng cụng vic dự liờn quan trc tip hay giỏn
tip n ti ny.
Xin chõn thnh cm n!

Hc viờn

Trn Minh Ngha

LI CAM OAN

Bng nhng kin thc ó tớch ly trong sut quỏ trỡnh hc, tụi ó vn dng
s hiu bit ca mỡnh thc hin ti lun vn ny. Phng phỏp nghiờn cu t
thc t, cỏc ti liu tham kho thu thp c v cỏc ti lun vn ca cỏc khúa
trc. Vi s giỳp ca thy giỏo hng dn TS..Nguyn Trỳc Anh ti xin cam
oan ti lun vn ny l ti ca bn thõn tụi, khụng sao chộp t bt k mt
ti no khỏc ó c thc hin. Vic s dng cỏc ti liu tham kho cng cú nhng
dn chng c th.
Xin trõn trong cm n!
Hc viờn

Trn Minh Ngha

MC LC

Li cm n

Li cam oan
Mc lc
Danh mc cỏc t vit tt
Danh mc cỏc bng, biu
Danh mc cỏch hỡnh v minh ha
M U ................................................................................................................ 1
Lý do chn ti............................................................................................... 1
Mc ớch nghiờn cu ......................................................................................... 2
i tng v phm vi nghiờn cu ..................................................................... 2
Phng phỏp nghiờn cu ................................................................................... 3
í ngha khoa hc v thc tin ca ti ........................................................... 3
Mt s khỏi nim chung: ................................................................................... 5
NI DUNG ............................................................................................................ 8
CHNG 1: THC TRNG CễNG TC QUN Lí XY DNG THEO QUY
HOCH KHU DU LCH SINH THI U C, X NGC THANH, TH X
PHC YấN, TNH VNH PHC .......................................................................... 8
1.1 Khỏi quỏt v s hỡnh thnh v phỏt trin ca tnh Vnh Phỳc ...................... 8

1.1.1 Khỏi quỏt v tnh Vnh Phỳc. .................................................... 8
1.1.2 Quỏ trỡnh hỡnh thnh tnh Vnh Phỳc......................................... 8
1.2 Thc trng cụng tỏc quy hoch theo phõn khu v cụng tỏc xõy dng theo
quy hoch trờn a bn tnh Vnh Phỳc. ........................................................... 10

1.2.1 Khỏi quỏt v quy hoch theo phõn khu v quy ch qun lý quy
hoch chi tit ụ th trờn a bn tnh Vnh Phỳc v th xó Phỳc Yờn 10
1.2.2. Khỏi quỏt v tỡnh hỡnh thc hin cụng tỏc qun lý xõy dng theo
quy hoch a bn Tnh Vnh Phỳc: .................................................. 15

1.3. gii thiu quy hoch chi tit t l 1/500 d ỏn khu du lch sinh thỏi u C,
ti xó Ngc Thanh, th xó Phỳc Yờn, tnh Vnh Phỳc ....................................... 17

1.3.1. Nguyờn tc t chc khu du lch sinh thỏi u C, xó Ngc
Thanh, th xó Phỳc Yờn, tnh Vnh Phỳc: .......................................... 17
1.3.2. Cỏc ch tiờu quy hoch & k thut ca ỏn: ........................ 23
1.4. Thc trng cụng tỏc qun lý xõy dng trong d ỏn khu du lch sinh thỏi u
C, xó Ngc Thanh, th xó Phỳc Yờn, tnh Vnh Phỳc: .................................... 29
1.4.1. Thc trng trong cụng tỏc qun lý xõy dng theo quy hoch ó c
duyt: ........................................................................................................ 29
1.4.2. Thc trng cụng tỏc qun lý kin trỳc cnh quan s dng t trong
khu vc d ỏn: .......................................................................................... 31
1.4.3. Thc trng cụng tỏc qun lý cụng trỡnh h tng k thut v h tng xó
hi ............................................................................................................ 33

1.4.4 Thc trng v s tham gia ca cng ng trong cụng tỏc qun lý
xõy dng theo quy hoch: ................................................................. 33
1.5. nhng nghiờn cu liờn quan...................................................................... 35
1.5.1. V cụng tỏc qun lý xõy dng theo quy hoch ti Khu du lch sinh
thỏi u C: ............................................................................................... 35
1.5.2. V c ch chớnh sỏch ti a phng: .............................................. 35
CHNG 2: C S KHOA HC CA VIC QUN Lí XY DNG
THEO QH KHU DU LCH SINH THI U C, X NGC THANH,
TNH VNH PHC. ..................................................................................37
2.1. c s lý lun v t chc ca nh nc trong cụng tỏc qun lý xõy dng theo
quy hoch ........................................................................................................ 37

2.1.1 c s lý lun v cụng tỏc qun lý xõy dng theo quy hoch ..... 37
2.1.2 T chc nh nc v cụng tỏc qun lý xõy dng theo quy
hoch: ............................................................................................... 38
2.2. c s phỏp lý qun lý cụng tỏc xõy dng theo quy hoch d ỏn khu du
lch sinh thỏi u C, xó Ngc Thanh, th xó Phỳc Yờn, tnh Vnh Phỳc........... 40

2.2.1. Cỏc c s phỏp lý quy nh riờng cho d ỏn khu du lch sinh thỏi
u C: .............................................................................................. 40
2.2.2 Cỏc vn bn phỏp lý ca nh nc v cụng tỏc qun lý xõy dng
theo quy hoch: ................................................................................ 40
2.2.3 Cụng tỏc qun lý xõy dng theo quy hoch khu du lch sinh thỏi
u C tói xó Ngc thanh, th xó Phỳc Yờn, tnh vnh Phỳc ............... 45
2.2.4 T chc b mỏy qun lý d ỏn: ................................................ 53
2.2.5 S tham gia ca cng ng trong cụng tỏc qun lý xõy dng
theo quy hoch: ................................................................................ 54
2.3. C s thc tin cụng tỏc qun lý xõy dng theo quy hoch d ỏn Khu du
lch sinh thỏi u C, xó Ngc thanh, th xó Phỳc Yờn, tnh Vnh Phỳc. ........... 57

2.3.1. H thng cỏc vn bn phỏp quy ca Nh nc v xõy dng Khu
du lch sinh thỏi ................................................................................ 57
2.3.2 Nhng yu t tỏc ng n cụng tỏc qun lý xõy dng theo quy
hoch ti khu du lch sinh thỏi u C, x Ngc Thanh, th xó Phỳc
Yờn, tnh Vnh Phỳc ......................................................................... 59
2.4. Nhng vn cn nghiờn cu trong cụng tỏc qun lý xõy dng theo quy
hoch d ỏn Khu du lch sinh thỏi u C: ...................................................... 67
CHNG 3: XUT CC GII PHP QUN Lí XY DNG THEO
QUY HOCH KHU DU LCH SINH THI U C, X NGC THANH,
TNH VNH PHC ............................................................................................. 72
3.1. quan im, mc tiờu v nguyờn tc: .......................................................... 72

3.1.1. Quan im: ............................................................................. 72
3.1.2. Mc tiờu: ................................................................................ 73
3.1.3 Nguyờn tc ....................................................................................... 74
3.2 xut cỏc bin phỏp nõng cao cụng tỏc qun lý xõy dng theo quy
hoch d ỏn khu du lch sinh thỏi u C, xó Ngc Thanh, th xó Phỳc Yờn,
tnh Vnh Phỳc ......................................................................................75

3.2.1 xut quy ch qun lý kim soỏt quỏ trỡnh xõy dng theo quy
hoch khu du lch sinh thỏi u C .................................................... 75
3.2.2 xut gii phỏp xõy dng k hoch qun lý thc hin theo quy
hoch d ỏn khu du lch sinh thỏi u C, xó Ngc Thanh, th xó Phỳc
Yờn, tnh Vnh Phỳc. ........................................................................ 79
3.2.3 Gii phỏp trong cụng tỏc qun lý s dng t: .................................. 82

3.2.4. Qun lý kin trỳc v cnh quan ụ th: .................................... 85
3.2.5 Gii phỏp qun lý h tng k thut v h tõng xó hi: .............. 88
3.2.6 Gii phỏp qun lý cú s tham gia cng ng:........................... 89
3.2.7 Gii phỏp qun lý v mt phỏp lý d ỏn: .................................. 92
3.2.8 xut phng ỏn t chc b mỏy qun lý d ỏn khu du lch
sinh thỏi u C, xó Ngc Thanh, th xó Phỳc Yờn, tnh Vnh Phỳc .. 93
III. KT LUN V KIN NGH: ..................................................................... 99
Kt lun: ......................................................................................................... 99
Kin ngh: ....................................................................................................... 99
TI LIU THAM KHO .......................................................................................

DANH MC CC T VIT TT

BQLDA

Ban quản lý dự án

BXD

Bộ Xây dựng

CĐT

Chủ đầu tư

CTR

Chất thải rắn

CTXD

Công trình xây dựng

DAXD

Dự án xây dựngGiai đoạn

GT

Giao thông

GS

Giám sát

HTKT

Hạ tầng kỹ thuật

HTGT

Hạ tầng giao thông

KĐTM

Khu đô thị mới

NĐ - CP

Nghị định - Chính phủ

NXB

Nhà xuất bản

QCXDVN

Quy chuẩn Xây dựng Việt NamQuyết định

TNHH MTV

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TK

Thiết kế

TT

Thông tư

TTg

Thủ tướng

TKBV

Thiết kế bản vẽ

UBND

ủy ban nhân dân

DANH MC CC BNG
S liu
Bng 1.1

Tờn bng
Ch tiờu quy hoch s dng t

Trang
25

DANH MC S

S liu

S 1.1

Tờn s

Trang

S nghiờn cu

4

S cu trỳc lun vn

7

S túm tt trỡnh t thc hin sau quy hoch chi tit

30

1/500
S 2.1

S thnh phn cụng tỏc qun lý xõy dng theo quy

37

hoch
S 3.1

S khung k hoch thc hin d ỏn

80

S 3.2

Cỏc lnh vc qun lý ca ban qun lý khu ụ th.

95