Tải bản đầy đủ
LUẬN VĂN: PHAN TRƯỜNG HUY.

LUẬN VĂN: PHAN TRƯỜNG HUY.

Tải bản đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
---------------------------

PHAN TRƯỜNG HUY
KHÓA 2014-2016

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH
HOẠT TẠI THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH
NINH BÌNH

Chuyên ngành: Quản lý đô thị & công trình
Mã số: 60.58.01.06

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ & CÔNG TRÌNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS.TRẦN THỊ HƯỜNG

Hà Nội – 2016

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa học cũng như luận văn này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu
sắc đến Ban Giám hiệu trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Khoa Sau đại học và các khoa,
phòng, ban liên quan cùng tập thể cán bộ giảng viên của Nhà trường đã tạo mọi điều kiện
thuận lợi trong thời gian tác giả học tập và nghiên cứu.
Đặc biệt, tác giả xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Trần Thị Hường, người đã tận tình
hướng dẫn, giúp đỡ, động viên và chỉ bảo tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận văn.
Xin cảm ơn cơ quan, đồng nghiệp và gia đình đã giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện
tốt nhất để tác giả hoàn thành khóa học.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 6 năm 2016
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Phan Trường Huy

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của
tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiêm cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc
rõ ràng.
Hà Nội, tháng 6 năm 2016
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Phan Trường Huy

MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục bảng, biểu
Danh mục hình ảnh
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
Lý do chọn đề tài ................................................................................................... 1
Mục đích nghiên cứu ............................................................................................. 2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 2
Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................... 2
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .............................................................. 2
Các khái niệm (thuật ngữ) .................................................................................... 3
Cấu trúc của luận văn ........................................................................................... 4
NỘI DUNG ............................................................................................................ 5
CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH
BÌNH. ..................................................................................................................... 5
1.1. Giới thiệu chung về thành phố Ninh Bình ..................................................... 5
1.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................... 5
1.1.2. Hiện trạng kinh tế xã hội............................................................................ 7
1.1.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ...................................................................... 11
1.2. Thực trạng công tác quản lý phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử
lý CTRSH trên địa bàn thành phố Ninh Bình.................................................... 14
1.2.1. Hiện trạng nguồn gốc, khối lượng và thành phần CTRSH ....................... 14
1.2.2. Hiện trạng công tác phân loại, thu gom, vận chuyển CTRSH................... 18
1.2.3. Thực trạng về công tác xử lý, tái chế và tái sử dụng CTRSH ................... 22
1.2.4. Những hạn chế của công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý
CTRSH.................................................................................................................. 24
1.3. Thực trạng công tác tổ chức quản lý CTRSH của thành phố Ninh Bình .. 25

1.3.1. Thực trạng cơ cấu tổ chức quản lý CTRSH của thành phố Ninh Bình ...... 25
1.3.2. Thực trạng cơ chế chính sách quản lý CTRSH tại thành phố Ninh Bình .. 31
1.3.3. Tình hình xã hội hóa và sự tham gia của cộng đồng trong quản lý CTRSH
tại thành phố Ninh Bình......................................................................................... 31
1.4. Đánh giá chung ............................................................................................. 32
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG QUẢN LÝ CHẤT
THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH
NINH BÌNH. ........................................................................................................ 35
2.1. Cơ sở lý luận ................................................................................................. 35
2.1.1. Thành phần và đặc tính CTRSH trong đô thị ........................................... 35
2.1.2. Các quá trình chuyển hóa của CTRSH ..................................................... 36
2.1.3. Tác động của CTRSH đến sức khỏe, môi trường, kinh tế xã hội và mỹ
quan của đô thị ...................................................................................................... 39
2.1.4. Các công nghệ xử lý CTRSH đô thị ......................................................... 43
2.1.5. Các nguyên tắc chung quản lý CTRSH đô thị .......................................... 46
2.1.6. Sự cần thiết của xã hội hóa và tham gia của cộng đồng trong công tác quản
lý CTRSH.............................................................................................................. 47
2.2. Cơ sở pháp lý ................................................................................................ 49
2.2.1. Hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến quản lý CTRSH......................... 49
2.2.2. Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến
năm 2050............................................................................................................... 51
2.2.3. Định hướng phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch chung thành phố Ninh
Bình ...................................................................................................................... 52
2.3. Dự báo CTRSH phát sinh tại thành phố Ninh Bình ................................... 56
2.3.1. Căn cứ lựa chọn tiêu chuẩn tính toán khối lượng ..................................... 56
2.3.2. Dự báo khối lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn thành phố Ninh Bình.. 57
2.4. Kinh nghiệm quản lý CTRSH của một số đô thị trên thế giới và Việt Nam57
2.4.1. Kinh nghiệm của các đô thị trên thế giới .................................................. 57
2.4.2. Kinh nghiệm của các đô thị ở Việt Nam .................................................. 63
2.4.3. Kinh nghiệm quản lý CTRSH có thể áp dụng cho thành phố Ninh Bình .. 65

CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH
HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH , TỈNH NINH BÌNH..... 67
3.1. Quan điểm và mục tiêu quản lý CTRSH thành phố Ninh Bình ................. 67
3.1.1. Quan điểm ............................................................................................... 67
3.1.2. Mục tiêu .................................................................................................. 67
3.2. Đề xuất các giải pháp quản lý CTRSH trên địa bàn thành phố Ninh Bình69
3.2.1. Giải pháp phân loại CTRSH tại nguồn ..................................................... 69
3.2.2. Giải pháp thu gom, vận chuyển CTRSH .................................................. 72
3.2.3. Giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế CTRSH ................................... 76
3.2.4. Giải pháp xử lý CTRSH........................................................................... 77
3.3. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý CTRSH trên địa bàn thành
phố Ninh Bình ...................................................................................................... 80
3.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý ............................................................................ 80
3.3.2. Cơ chế chính sách quản lý ....................................................................... 87
3.3.3. Đầu tư và nâng cấp trang thiết bị và phương tiện ..................................... 89
3.3.4. Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ thực thi quản lý CTRSH . 90
3.4. Đề xuất thực hiện mô hình Xã hội hóa & Sự tham gia của cộng đồng trong
quản lý CTRSH tại thành phố Ninh Bình .......................................................... 91
3.4.1. Đề xuất áp dụng mô hình Xã hội hóa ....................................................... 91
3.4.2. Mở rộng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế CTRSH phủ kín địa
bàn thành phố với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.................................. 94
3.4.3. Tổ chức các hình thức vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng
đồng đối với quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế góp phần tham gia vào
công tác quản lý CTRSH ....................................................................................... 97
3.5. Đề xuất giải pháp tài chính........................................................................... 98
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................... 100
Kết luận .............................................................................................................. 100
Kiến nghị ............................................................................................................ 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Tên đầy đủ

BCL

Bãi chôn lấp

BCLHVS

Bãi chôn lấp hợp vệ sinh

BVMT

Bảo vệ môi trường

CTR

Chất thải rắn

CTRSH

Chất thải rắn sinh hoạt

CTRYT

Chất thải rắn y tế

CTRCN

Chất thải rắn công nghiệp

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
Số hiệu bảng, biểu

Tên bảng biểu

Trang

Tổng hợp diện tích, dân số tại các
Bảng 1.1

phường, xã trên địa bàn thành phố

8

Ninh Bình
Bảng 1.2
Bảng 1.3
Bảng 1.4
Bảng 1.5
Bảng 1.6

Khối lượng CTRSH khu vực nội thành
Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt ở
khu vực ngoại thành
Khối lượng CTRSH
tại các khu công nghiệp
Thành phần CTR sinh hoạt tại
thành phố Ninh Bình (Đơn vị: %)
Tổng hợp số điểm thu gom, phương
tiện vận chuyển trên địa bàn thành phố

15
16
16
17
21

Tóm tắt chiến lược quốc gia về quản lý
Bảng 2.1

tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn

51

đến năm 2050
Bảng 3.1

Lộ trình thực hiện phân loại CTR tại
nguồn cho thành phố Ninh Bình

72