Tải bản đầy đủ
Luận văn: VŨ BÌNH SƠN.

Luận văn: VŨ BÌNH SƠN.

Tải bản đầy đủ

LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tôi xin được tỏ lòng biết ơn và gửi lời cảm ơn chân thành đến
PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung, người đã dành nhiều tâm huyết, tận tình hướng dẫn
tôi trong suốt quá trình làm luận văn. Những nhận xét, đóng góp sâu sắc của Cô là
những gợi ý quý báu để tôi giải quyết các vấn đề tốt hơn cho đề tài của mình.
Ngoài ra, trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài tôi còn nhận
được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của các thầy, cô giáo, sự động viên của bạn bè,
đồng nghiệp, sự ủng hộ của gia đình và người thân, hôm nay tôi đã hoàn thành luận
văn thạc sỹ này.
Xin cảm ơn gia đình và người thân đã luôn ủng hộ, chia sẻ cùng tôi những
khó khăn trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.
Xin cảm ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, tạo điều kiện giúp đỡ tôi
hoàn thành luận văn.
Hà Nội, tháng 06 năm 2016
Học viên

Vũ Bình Sơn

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc
lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và
có nguồn gốc rõ ràng.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Vũ Bình Sơn

MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục bảng, biểu
Danh mục hình vẽ, sơ đồ
MỞ ĐẦU
* Lý do chọn đề tài......................................................................................................1
* Mục dích nghiên cứu...............................................................................................2
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..........................................................................2
* Phương pháp nghiên cứu........................................................................................2
* Ý nghĩ khoa học và thực tiễn của đề tài.................................................................2
* Cấu trúc của luận văn.............................................................................................2
* Một số khái niệm có liên quan................................................................................3
NỘI DUNG
CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ THỐNG CẤP
NƯỚC BÊN TRONG NHÀ CT1 - HOÀNG CẦU - THÀNH PHỐ HÀ NỘI….5
1.1. Giới thiệu chung về nhà ở CT1 - Hoàng Cầu - Thành phố Hà Nội…….…..5
1.1.1.Vị trí, đặc điểm khu nhà CT1………………………………………….....5
1.1.2.Quy mô nhà CT1………………………………………………………….6
1.1.3.Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong nhà CT1………………………12
1.2. Hiện trạng hệ thống cấp nước bên trong nhà CT1 - Hoàng cầu - Thành
phố Hà Nội……………………………………………………..................................……18
1.2.1.Hiện trạng hệ thống cấp nước trong nhà………………………………...18
1.2.2.Hiện trạng hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà……………………..20

1.3. Thực trạng công tác quản lý hệ thống cấp nước bên trong nhà ở CT1 Hoàng cầu -Thành phố Hà Nội………………....…………….................................…24
1.3.1.Thực trạng mô hình quản lý và cung cấp dịch vụ cấp nước sinh hoạt và
chữa cháy nhà CT1…………………………………………………………….24
1.3.2.Các quy định về cung cấp dịch vụ cấp nước sinh hoạt và chữa cháy nhà
CT1 hiện hành…………………………………………………………………26
1.4. Đánh giá thực trạng quản lý hệ thống cấp nước bên trong nhà ở CT1 Hoàng cầu - Thành Phố Hà Nội.......................................................................................28
1.4.1.Đánh giá hiện trạng hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy bên trong
Trong nhà CT1 - Hoàng cầu - Thành phố Hà Nội…………………………..…28
1.4.2.Đánh giá thực trạng quản lý hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy bên
trong nhà CT1 - Hoàng cầu - Thành phố Hà Nội……………………………...31
1.4.3.Những vấn đề tồn tại luận văn cần giải quyết…………………………...32
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ HỆ THỐNG
CẤP NƯỚC BÊN TRONG NHÀ CT1 – HOÀNG CẦU - THÀNH PHỐ HÀ
NỘI…………………………………….……………………………………………36
2.1. Cơ sở pháp lý quản lý hệ thống cấp nước nhà cao tầng……………….......…36
2.1.1. Các văn bản do nhà nước ban hành……………………………………..36
2.1.2. Các văn bản do Hà Nội ban hành cấp nước sinh hoạt và chữa cháy cho
nhà cao tầng của TP Hà Nội hiện đang áp dụng……………………………….37
2.1.3. Các Quy chuẩn, quy phạm cấp nước trong nhà………………………...38
2.2. Cơ sở lý luận quản lý hệ thống cấp nước nhà cao tầng………………......….39
2.2.1. Các quy định quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước sinh hoạt nhà cao
tầng…………………………………………………………………………….39
2.2.2. Các quy định quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước chữa cháy nhà cao
tầng…………………………………………………………………………….50
2.3 Cơ sở lý luận phần mềm quản lý cấp nước sinh hoạt và chữa cháy….......…53
2.3.1. Cơ sở lý luận phần mềm quản lý cấp nước sinh hoạt BMS………….…53

2.3.2. Cơ sở lý luận phần mềm quản lý hệ thống báo cháy tự động hệ địa chỉ
LOOP…………………………………………………………………………..56
2.4.Kinh nghiệm quản lý hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy…...........…57
2.4.1. Kinh nghiệm quản lý hệ thống cấp nước sinh hoạt tại tòa nhà trung tâm
thương mại - căn hộ cao cấp cho thuê vincom2, Hà Nội…………………...…57
2.4.2. Kinh nghiệm quản lý hệ thống cấp nước chữa cháy tại Khu đô thị mới
Bắc An Khánh…………………………………………………………………62
CHƯƠNG III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
BÊN TRONG NHÀ CT1 - HOÀNG CẦU - THÀNH PHỐ HÀ NỘI…………...68
3.1. Đề xuất giải pháp kỹ thuật:……………………………………………….............68
3.1.1. Đề xuất bổ sung thêm thiết bị giảm áp cho hệ thống cấp nước sinh hoạt
…………………………………………………………………………………68
3.1.2. Đề xuất lắp đặt thêm đầu chữa cháy tự động trong căn hộ……………...70
3.2. Đề xuất giải pháp quản lý:……………………………...........……………………73
3.2.1. Đề xuất thành lập Ban quản trị tòa nhà quản lý dịch vụ cấp nước sinh
hoạt và chữa cháy……………………………………………………………...73
3.2.2 Giải pháp quản lý bảo trì, sửa chữa, vệ sinh, thay thế mới hệ thống cấp
nước sinh hoạt và chữa cháy…………………………………………………...84
3.3. Áp dụng phần mềm quản lý cấp nước sinh hoạt và chữa cháy:…......……...93
3.3.1. Áp dụng phần mềm quản lý cấp nước sinh hoạt BMS…………………93
3.3.2. Áp dụng phần mềm quản lý hệ thống báo cháy tự động hệ địa chỉ
LOOP…………………………………………………………………………..97
3.3.3. Đánh giá hiệu quả quản lý bằng phần mềm BMS và LOOP báo cháy.101
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………………..………..102
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Tên đầy đủ

TP

Thành phố

UBND

Ủy ban nhân dân

HDND

Hội đồng nhân dân

QHKT

Quy hoạch kiến trúc

GPMB

Giải phóng mặt bằng

GPQH

Giấy phép quy hoạch

TCXD

Tiêu chuẩn xây dựng

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

ATVSLĐ

An toàn vệ sinh lao động

DANH MỤC BẢNG, BIỂU
Số hiệu bảng, biểu

Tên bảng, biểu
Bảng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà CT1

Bảng 1.1:
Bảng thông số diện tích nhà CT1
Bảng 1.2: