Tải bản đầy đủ
PHU LỤC 2- A4 CHUAN

PHU LỤC 2- A4 CHUAN

Tải bản đầy đủ

Tây - Nam

Tây - Nam

Đông - Nam

Tây

Đông

Tây

- Diện tích: 520 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 01 cổng

- Diện tích: 650 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 02 cổng

- Diện tích: 780 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 820 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 840 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 440 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 01 cổng

2012

Khoảng
2005-2007

2002

2008

Khoảng
2010-2012

1988

5

6

7

8

9

10

Truyền
thống

Hiện đại

Hiện đại

Hiện đại

Hiện đại

Hiện đại

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà cho thuê
XM, mái tôn, vì - Đang SD tốt
kèo thép.

- Khung BTCT,
- Nhà chính chủ
xây gạch chỉ, vữa
- Đang SD tốt
XM, mái bằng.

- Khung BTCT,
- Nhà chính chủ
xây gạch chỉ, vữa
- Đang XC
XM, mái bằng.

- Khung BTCT,
- Nhà chính chủ
xây gạch chỉ, vữa
- Đang SD tốt
XM, mái bằng.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà cho thuê
XM, mái tôn, vì - Đang XC
kèo thép.

Nam

Đông

Đông - Bắc

Tây - Nam

Tây - Nam

- Diện tích: 750 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 445 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 1020 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 02 cổng

- Diện tích: 950 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 02 cổng

2011

Khoảng
2006-2008

1989

2007

13

14

15

16

1992

- Diện tích: 845 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 02 cổng

12

Nam

11

- Diện tích: 580 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); ao; 01 cổng

Khoảng
2010-2012

Hiện đại

Truyền
thống

Truyền
thống

Hiện đại

Truyền
thống

Hiện đại

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà mua lại
XM, mái tôn, vì - Đang SD tốt
kèo thép.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang SD tốt
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang SD tốt
cấu gỗ.

- Khung BTCT,
- Nhà chính chủ
xây gạch chỉ, vữa
- Đang SD tốt
XM, mái bằng.

Bắc

Đông - Nam

- Diện tích: 710 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 3990 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 03 nhà phụ (01
tầng); 02 cổng

Khoảng
2006-2008

- Diện tích: 1660 m2
1945
- Thành phần: 01 nhà chính
(Nhà ông Đỗ
(01 tầng); 01 nhà phụ (01
Văn Luận)
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 1250 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

2011

19

20

21

22

2009

Đông - Nam

Nam

Nam

1995

- Diện tích: 720 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

18

Nam

1992

17

- Diện tích: 950 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

Hiện đại

Việt Pháp

Truyền
thống

Hiện đại

Hiện đại

Truyền
thống

- Nhà văn hóa
thôn
- Mới trùng tu
năm 2010
- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà mua lại
XM, mái tôn, vì - Đang SD tốt
kèo thép.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa
XM, mái ngói, kết
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà mua lại
XM, mái ngói, kết - Đang SD tốt
cấu gỗ.

- Khung BTCT,
- Nhà mua lại
xây gạch chỉ, vữa
- Đang SD tốt
XM, mái bằng.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà mua lại
XM, mái ngói, kết - Đang SD tốt
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái tôn, vì - Đang SD tốt
kèo thép.

Khoảng
1936-1939

2009

1954

1963

2007

2009

23

24

25

26

27

28

Nam

Tây

Nam

Nam

Nam

Nam

- Diện tích: 940 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 480 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 02 nhà phụ (01
tầng); 02 cổng

- Diện tích: 340 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 01 cổng

- Diện tích: 320 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); ao; 01 cổng

- Diện tích: 820 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 340 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

Hiện đại

Hiện đại

Truyền
thống

Truyền
thống

Hiện đại

Việt Pháp

- Khung BTCT,
- Nhà mua lại
xây gạch chỉ, vữa
- Đang SD tốt
XM, mái bằng.

- Khung BTCT,
- Nhà chính chủ
xây gạch chỉ, vữa
- Đang SD tốt
XM, mái bằng.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang SD tốt
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà mua lại
XM, mái ngói, kết - Đang SD tốt
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà mua lại
XM, mái ngói, kết - Đang SD tốt
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà bỏ hoang
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

Tây

Đông - Nam

Nam

Nam

Nam

- Diện tích: 240 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 550 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 495 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 02 cổng

- Diện tích: 750 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

2011

Khoảng
1944-1946

Khoảng
1939-1942

Khoảng
1932-1935

31

32

33

34

2008

- Diện tích: 380 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(02 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

30

Bắc

Khoảng
1934-1937

29

- Diện tích: 460 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

Truyền
thống

Việt Trung

Truyền
thống

Truyền
thống

Hiện đại

Việt Pháp

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà cho thuê
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà cho thuê
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà bỏ hoang
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà bỏ hoang
XM, mái ngói, kết - Đang SD tốt
cấu gỗ.

- Khung BTCT,
- Nhà chính chủ
xây gạch chỉ, vữa
- Đang SD tốt
XM, mái bằng.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang SD tốt
cấu gỗ.

Tây - Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Đông - Bắc

- Diện tích: 370 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 380 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 320 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 2660 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);03 nhà phụ (01
tầng); 02 cổng

- Diện tích: 1190 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 1410 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); ao; 02 cổng

Khoảng
1934-1937

Khoảng
1935-1938

1939
(Nhà ông
Đức Lợi)

1932

2009

2006

35

36

37

38

39

40

Hiện đại

Hiện đại

Việt Pháp

Truyền
thống

Truyền
thống

Việt Pháp

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang SD tốt
cấu gỗ.

- Khung BTCT,
- Nhà mua lại
xây gạch chỉ, vữa
- Đang SD tốt
XM, mái bằng.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà bỏ hoang
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà bỏ hoang
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà cho thuê
XM, mái ngói, kết - Đang SD tốt
cấu gỗ.

Nam

Nam

- Diện tích: 280 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(02 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

Khoảng
1934-1936

1936

45

46

Đông - Nam

Nam

- Diện tích: 590 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 900 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

1941

43

Nam

- Diện tích: 1220 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);03 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

44

1943

42

Đông

- Diện tích: 620 m2
1939
- Thành phần: 01 nhà chính
(Nhà ông
(01 tầng);02 nhà phụ (01
Vĩnh Tường)
tầng); 01 cổng

Khoảng
1935-1938

41

- Diện tích: 290 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

Việt Pháp

Việt Pháp

Truyền
thống

Việt Pháp

Việt Pháp

Truyền
thống

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà mua lại
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà bỏ hoang
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà bỏ hoang
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà bỏ hoang
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

- Diện tích: 280 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 01 cổng

- Diện tích: 1350 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 690 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 670 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 670 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 cổng

1994

Khoảng
1936-1939

1988

1945

Khoảng
1931-1934

48

49

50

51

52

1992

47

- Diện tích: 350 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 01 cổng

Việt Pháp

Việt Pháp

Hiện đại

Việt Trung

Hiện đại

Truyền
thống

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà bỏ hoang
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà ít sử dụng
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch,vữa XM, - Nhà chính chủ
mái brô ximăng, - Đang SD tốt
kết cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Khung BTCT,
- Nhà bỏ hoang
xây gạch chỉ, vữa
- Đang XC
XM, mái bằng.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà bỏ hoang
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

1947

1992

1942

1988

1972

2015

53

54

55

56

57

58

Đông - Nam

Đông - Nam

Nam

Nam

Nam

Đông - Nam

- Diện tích: 1150 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 205 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 600 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 630 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 310 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 01 cổng

- Diện tích: 310 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 01 cổng

Truyền
thống

Hiện đại

Hiện đại

Truyền
thống

Hiện đại

Truyền
thống

- Khung BTCT,
- Nhà chính chủ
xây gạch chỉ, vữa
- Đang xây mới
XM, mái bằng.

- Tường chịu lực,
xây gạch,vữa XM, - Nhà ít sử dụng
mái brô ximăng, - Đang XC
kết cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch,vữa XM, - Nhà chính chủ
mái brô ximăng, - Đang XC
kết cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch,vữa XM, - Nhà bỏ hoang
mái brô ximăng, - Đang XC
kết cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà cho thuê
XM, mái ngói, kết - Đang SD tốt
cấu gỗ.

Bắc

Tây

Tây

Nam

- Diện tích: 200 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 255 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 445 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 680 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 170 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);

Khoảng
1931-1934

Khoảng
1955-1958

1992

1994

1932

1988
(Nhà văn
hoá thôn
Cựu)

59

60

61

62

63

64

Nam

Nam

- Diện tích: 235 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

Hiện đại

Việt Trung

Hiện đại

Hiện đại

Truyền
thống

Truyền
thống

- Nhà chính chủ
- Đang SD tốt
(Mới trùng tu
lại năm 2009)
- Khung BTCT,
- Nhà chính chủ
xây gạch chỉ, vữa
- Đang SD tốt
XM, mái bằng.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa
XM, mái ngói, kết
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang SD tốt
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà mua lại
XM, mái tôn, vì - Đang SD tốt
kèo thép.

- Tường chịu lực,
xây gạch,vữa XM, - Nhà mua lại
mái brô ximăng, - Đang XC
kết cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch,vữa XM, - Nhà chính chủ
mái brô ximăng, - Đang XC
kết cấu gỗ.

Đông

Đông

Đông

Nam

Nam

Nam

- Diện tích: 790 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(1,5 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 410 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

- Diện tích: 740 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng); 01 cổng

- Diện tích: 410 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);01 nhà phụ (01
tầng); ao; 01 cổng

- Diện tích: 1020 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

1942

1972
(Nhà trưởng
thôn Cựu)

Khoảng
1936-1938

2008

1991

66

67

68

69

70

Khoảng
1936-1938

65

- Diện tích: 370 m2
- Thành phần: 01 nhà chính
(01 tầng);02 nhà phụ (01
tầng); 01 cổng

Hiện đại

Hiện đại

Việt Pháp

Hiện đại

Việt Pháp

Việt Pháp

- Khung BTCT,
- Nhà mua lại
xây gạch chỉ, vữa
- Đang SD tốt
XM, mái bằng.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà mua lại
XM, mái tôn, vì - Đang SD tốt
kèo thép.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà bỏ hoang
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Khung BTCT,
- Nhà bỏ hoang
xây gạch chỉ, vữa
- Đang XC
XM, mái bằng.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà bỏ hoang
XM, mái ngói, kết - Đang XC
cấu gỗ.

- Tường chịu lực,
xây gạch chỉ, vữa - Nhà chính chủ
XM, mái ngói, kết - Đang SD tốt
cấu gỗ.