Tải bản đầy đủ
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2017 2018 có đáp án là đề thi do thivao10.vn sưu tầm cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2017 2018 có đáp án là đề thi do thivao10.vn sưu tầm cho các em tham khảo.

Tải bản đầy đủ

24

25

26

Đáp án đề thi

26. C
27. D
28. C
29. C
30. B
31. D
32. D
33. B
34. A
35. C
36. A
37. B
38. D
39. A
40. D
41. A
42. A
43. D
44. C
45. A
46. C
47. B
48. D
49. B
50. D

A
B
D
C
C
C
C
A
D
B
B
C
B
D
A
A
A
D
B
B
A
A
A

27

 B
 C

28