Tải bản đầy đủ
Các điều lưu ý trong NỘI DUNG CỦA HP ĐỒNG XÂY DỰNG (tt.)

Các điều lưu ý trong NỘI DUNG CỦA HP ĐỒNG XÂY DỰNG (tt.)

Tải bản đầy đủ

Các loại Giá hợp đồng
 Giá

hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng khơng
thay đổi trong suốt q trình thực hiện hợp
đồng đối với khối lượng các cơng việc thuộc
phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp
có bổ sung khối lượng theo quy định tại
điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định 48/2010;
 Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác
định trên cơ sở đơn giá cố định cho các cơng
việc nhân với khối lượng cơng việc tương
ứng. Đơn giá cố định là đơn giá khơng thay
đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
08/08/17

15

Các loại Giá hợp đồng
Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được xác định trên cơ
sở đơn giá cho các cơng việc đã điều chỉnh do trượt giá theo
các thỏa thuận trong hợp đồng nhân với khối lượng cơng
việc tương ứng. Điều chỉnh giá do trượt giá thực hiện theo
phương pháp quy định tại khoản 3, 4 Điều 36 Nghị định này;
Giá hợp đồng theo thời gian được xác định trên cơ sở mức
thù lao cho chun gia, các khoản chi phí ngồi mức thù lao
cho chun gia và thời gian làm việc (khối lượng) tính theo
tháng, tuần, ngày, giờ.
- Mức thù lao cho chun gia là chi phí cho chun gia,
được xác định trên cơ sở mức lương cho chun gia và các
chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng
nhân với thời gian làm việc thực tế (theo tháng, tuần, ngày,
giờ).
- Các khoản chi phí ngồi mức thù lao cho chun gia bao
gồm: chi phí đi lại, khảo sát, th văn phòng làm việc và chi
phí hợp lý khác.
08/08/17

16

Các loại Giá hợp đồng
 Giá

hợp đồng theo tỷ lệ (%) được tính theo tỷ
lệ (%) giá trị của cơng trình hoặc giá trị khối
lượng cơng việc. Khi bên nhận thầu hồn
thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, bên
giao thầu thanh tốn cho bên nhận thầu số
tiền bằng tỷ lệ (%) được xác định trong hợp
đồng nhân với giá trị cơng trình hoặc giá trị
khối lượng cơng việc.
 Trong một hợp đồng xây dựng có nhiều cơng
việc tương ứng với các loại giá hợp đồng, thì
hợp đồng có thể áp dụng kết hợp các loại giá
hợp đồng.
08/08/17

17

TẠM ỨNG
 Thực

hiện tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng
theo Điều 52 của NĐ số 48/2010/NĐ-CP
(7/5/2010)
 Theo đó các Hợp đồng ký sau ngày
7/5/2010 thì mức tạm ứng vốn tối đa là
50%giá trị HĐ (trừ trường hợp đặc biệt cần
tạm ứng cao hơn cần có ý kiến của người
quyết định đầu tư cho phép),nhưng khơng
được vượt q kế hoạch vốn hằng năm đã
ghi cho Gói thầu, dự án.
08/08/17

18

CÁC ĐIỀU KHÁC NHAU GIỮA NĐ 112/2009 VÀ NĐ 99/2007
(Quy định về cơng tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng cơng trình )
1.
Áp dụng cho các Dự án đầu tư xây dựng có sử dụng từ 30% vốn nhà
nước trở lên.
2.
Phù hợp với cơ chế thị trường ( khoản 1, điều 3- NĐ 112)
3.
Những quy định trong NĐ 112 và những chi phí được phê
duyệt theo NĐ này là cơ sở để phục vụ cơng tác thanh
tra, kiểm tra, kiểm tốn chi phí ĐTXDCT.
4.
Lưu ý khi lập Tổng mức đầu tư của dự án phải dựa vào
thời gian thực hiện dự án để dự trù cho yếu tố trượt giá,
đưa vào chi phí dự phòng .(Điều 4)
5.
Chỉ điều chỉnh TMĐT khi : Có ảnh hưởng bởi thiên tai; biến
động giá q lớn trong cả nước( liên tục trong 2 tháng và
q 15%); có yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn.
6.
Trong trường hợp điều chỉnh mà khơng vượt TMĐT ban
đầu thì CĐT tự quyết định và phê duyệt.
7.
Đối với việc xác định Nhóm CT, nếu khi thay đổi TMĐT có
vượt q Nhóm cũ đã được duyệt thì được giữ ngun
Nhóm
cũ.
08/08/17
19

CÁC ĐIỀU KHÁC NHAU GIỮA NĐ 112 VÀ NĐ 99
8.

9.

10.
11.

12.

Điều chỉnh dự tốn: CĐT phải tổ chức thẩm định, phê duyệt dự
tốn cơng trình điều chỉnh . Đối với cơng tác xây dựng mới
chưa có trong hệ thống ĐMXD thì CĐT tự xây dựng theo hướng
dẫn của BXD (có thể th TV đủ điều kiện năng lực lập).
Đơn giá XD xác định trên cơ sở giá thị trường do các tổ chức
có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thơng tin
giá của nhà cung cấp hoặc giá đã áp dụng cho các cơng trình
khác vào thời điểm đó. Giá nhân cơngxác định trên cơ sở tính
đúng đủ, phù hợp với mặt bằng giá thị trường phổ biến trên
địa bàn và theo từng ngành nghề. Giá ca máy , TB thi cơng
xác định theo từng cơng trình cụ thể và theo hướng dẫn của
BXD hoặc theo mặt bằng giá thị trường .
Chỉ số giá XD do BXD hướng dẫn cách lập và ban hành. CĐT
có thể th TV lập để làm cơ sở quản lý TMĐT, TDT và DT .
Cơ quan thanh tốn khơng chịu trách nhiệm về đơn giá, khối
lượng và giá trị đề nghị thanh tốn. Trong q trình thanh
tốn, khi phát hiện sai sót cơ quan thanh tốn vốn đầu tư phải
thơng báo bằng văn bản để CĐT hoặc đại diện hợp pháp của
CĐT bổ sung , hồn chỉnh hồ sơ.
Nghiêm cấm các cơ quan thanh tốn vốn đầu tư và CĐT tự đặt
ra các quy định trái pháp luật.
08/08/17
20

THANH TỐN
Các văn bản pháp lý :
 NĐ 112/2009 ngày 14/12/2009.
 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 hướng
dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
xây dựng theo Luật Xây dựng .
 TT 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2007 hướng dẫn
quyết tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn
ngân sách nhà nước.
 TT27/2007/TT-BTC(03/4/07);130/2007/TT-BTC
(02/11/07);88/2009/TT-BTC; 209/2009/TTBTC(5/11/09)
 TT 06/2007/TT-BXD ngày 25-06-2007 hướng dẫn
Hợp đồng trong hoạt động xây dựng .
 NĐ48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 về HĐ trong
hoạt động xây dựng .
08/08/17

21

Các điều lưu ý trong
NỘI DUNG CỦA HP ĐỒNG XÂY
DỰNG (tt.)


Thanh toán HĐ xây dựng :
- Lưu ý thực hiện quy trình
quản lý đầu tư xây dựng theo
Nghò đònh 209/2004/NĐ-CP và
thông tư 12/2005/TT-BXD.
- Thực hiện công tác nghiệm
thu theo các bùc trong NĐ 209.
-Sau khi nhận đủ Hồ sơ hợp lệ
phải thanh toán theo qui đònh HĐ
không quá 10 ngày làm việc.
- Trong HS xin thanh toán, bên
nhận thầu phải áp dụng đúng
08/08/17

22

Thanh tốn
 Việc

thanh tốn hợp đồng phải phù hợp với
loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều
kiện trong hợp đồng mà các bên tham gia
hợp đồng đã ký kết. Số lần thanh tốn, giai
đoạn thanh tốn và điều kiện thanh tốn
phải được ghi rõ trong hợp đồng.

08/08/17

23

Thanh tốn(tt)


Đối với giá hợp đồng trọn gói: thanh tốn
theo tỷ lệ phần trăm (%) giá hợp đồng hoặc
giá cơng trình, hạng mục cơng trình hồn
thành tương ứng với các giai đoạn thanh tốn
được ghi trong hợp đồng sau khi đã có hồ sơ
thanh tốn được kiểm tra, xác nhận của chủ
đầu tư. Bên nhận thầu được thanh tốn tồn
bộ giá hợp đồng đã ký với Bên giao thầu và
các khoản tiền được điều chỉnh giá (nếu có)
sau khi hồn thành hợp đồng và được
nghiệm thu.
08/08/17

24

Thanh tốn(tt)
 Đối

với giá hợp đồng theo đơn giá cố định:
thanh tốn trên cơ sở khối lượng các cơng
việc hồn thành (kể cả khối lượng phát
sinh, nếu có) được nghiệm thu trong giai
đoạn thanh tốn và đơn giá tương ứng với
các cơng việc đó đã ghi trong hợp đồng
hoặc phụ lục bổ sung hợp đồng.

08/08/17

25