Tải bản đầy đủ
GIỚI THIỆU CHUNG (t.t)

GIỚI THIỆU CHUNG (t.t)

Tải bản đầy đủ

GIỚI THIỆU CHUNG (t.t)
 Sửa đổi - thêm vào - bỏ đi: từ 51.1 đến 52.4
 Thủ tục đòi tiền: từ 53.1 đến 53.5
 Thiết bò của nhà thầu, công trình tạm thời
và nguyên vật liệu: từ 54.1 đến 54.8
 Đo lường; từ 55.1 đến 57.2
 Những khoản tạm tính: từ 58.1 đến 58.3
 Những thầu phụ được chỉ đònh: từ 59.1 đến
59.5
 Chứng chỉ và thanh toán: từ 60.1 đến 62.2
 Biện pháp khắc phục: từ 63.1 đến 64.1
 Rủi ro đặc biệt: từ 65.1 đến 65.8

5

GIỚI THIỆU CHUNG (t.t)
 Miễn thực hiện nghóa vụ: 66.1
 Giải quyết tranh chấp: từ 67.1 đến
67.4
 Những thông báo: từ 68.1 đến 68.3
 Lỗi của chủ công trình: từ 69.1 đến
69.5
 Thay đổi giá cả và luật lệ: từ 70.1
đến 70.2
 Tiền tệ và tỷ giá hối đoái: từ
71.1 đến 72.3
6

GIỚI THIỆU CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH
CỦA FIDIC
• Về đònh nghóa và cách diễn giải:
- “Ngày” là ngày dương lòch
- “Văn bản” bao gồm bản viết tay, đánh máy
hoặc thông báo in kể cả telex, điện tín và fax
• Về Kỹ sư và đại diện của kỹ sư:
- Điều 2.5: Chỉ thò của kỹ sư phải bằng văn
bản trừ khi vì một lý do nào đó, kỹ sư cho là
cần ra chỉ thò miệng thì nhà thầu phải tuân thủ
đúng chỉ thò đó.
• Về y quyền và hợp đồng phụ:
- Điều 4.1: Nhà thầu không được giao thầu phụ
toàn bộ công trình. Trừ phi hợp đồng quy đònh
khác, nhà thầu không được giao thầu phụ một
bộ phận công trình mà không có sự đồng ý
trước của kỹ sư ...

7

GIỚI THIỆU CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH
CỦA FIDIC
• Về Văn kiện hợp đồng
Điều 5.2: Thứ tự ưu tiên của các văn kiện là
như sau
1/ Thỏa thuận hợp đồng nếu đã hoàn chỉnh
2/ Giấy chấp nhận trúng thầu
3/ Hồ sơ đấu thầu
4/ Phần II của cuốn “Điều kiện” này.
5/ Phần I của cuốn “Điều kiện” này
6/ Bất kỳ văn kiện nào khác cấu tạo nên hợp
đồng
Điều 6.3: Nhà thầu phải báo cho kỹ sư đồng
thời gởi bản sao thông báo chủ công trình khi kế
hoạch hoặc thi công công trình có khả năng bò
chậm trể hoặc gián đoạn

8

GIỚI THIỆU CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH
CỦA FIDIC
• Về Nghóa vụ chung
- Điều 10.1: ...Nhà thầu sẽ cung cấp bảo lãnh
cho chủ công trình trong vòng 28 ngày sau khi
nhận được giấy chấp nhận trúng thầu với số
tiền nêu trong phụ lục của hồ sơ đấu thầu
- Điều 14.3: …Nhà thầu phải cung cấp để
thông báo cho kỹ sư một dự toán chi tiêu tiền
mặt theo từng quý tất cả các khoản thanh
toán mà nhà thầu có quyền được trả theo
hợp đồng…
- Điều 15.1: …Nhà thầu phải cung cấp giám
sát trong thời gian thi công công trình và ngay
cả sau đó chừng nào mà kỹ sư cho là cần
thiết để hoàn thành tốt nghóa vụ của nhà
thầu theo hợp đồng…

9

GIỚI THIỆU CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH
CỦA FIDIC
• Về Nghóa vụ chung
Điều 22.3: Chủ công trình phải trả bồi thường
cho nhà thầu về tất cả các khiếu nại kiện
tụng, tổn hại, chi phí, lệ phí, và chi tiêu về
những vấn đề nêu trong mục ngoại lệ quy đònh
ở điều phụ 22.2
• Về Lao động
- Điều 35.1: Nếu kỹ sư yêu cầu, nhà thầu phải
đưa cho kỹ sư một bản thống kê chi tiết …. về
nhân viên loại lao động mà nhà thầu thuê …
• Về tạm ngưng
Điều 40.1: Theo chỉ thò của kỹ sư, nhà thầu
phải tạm ngưng tiến độ toàn bộ công trình hoặc
một phần trong vòng thời gian và theo cách mà
kỹ sư thấy là cần thiết …

10

GIỚI THIỆU CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH
CỦA FIDIC
• Về Chứng chỉ thanh toán
Điều 60.1: Cứ đến cuối tháng nhà
thầu phải nộp cho kỹ sư 6 bản sao của
một chứng chỉ thanh toán, mỗi bản có
chữ ký của đại diện nhà thầu …
• Về những người thầu phụ được chỉ đònh
- Điều 59.5: … Chủ công trình phải trả
trực tiếp cho người thầu phụ khi xuất
trình chứng chỉ của kỹ sư , tất cả các
khoản tiền phải trả, trừ khoản giữ lại
được quy đònh trong hợp đồng thầu phụ
được chỉ đònh
11

GIỚI THIỆU CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH
CỦA FIDIC
• Về Giải quyết tranh chấp
Điều 67.1: Các tranh chấp phải gởi bằng
văn bản đến kỹ sư.
Điều 67.3: Các tranh chấp phải do một hay
nhiều trọng tài được chỉ đònh giải quyết theo
những luật lệ hòa giải và trọng tài của
Phòng thương mại quốc tế

12

HP ĐỒNG KINH TẾ THEO ĐIỀU
KIỆN VIỆT NAM:

HP ĐỒNG KINH TẾ VÔ HIỆU
CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA
HP ĐỒNG KINH TẾ
13

HP ĐỒNG KINH TẾ VÔ HIỆU TOÀN BỘ
(VN)
Hợp đồng kinh tế bò vô hiệu toàn bộ trong ba trường
hợp sau (được quy đònh tại khoản 1 điều 8 Pháp lệnh
hợp đồng kinh tế):

1. Nội dung hợp đồng kinh tế vi phạm điều cấm của
pháp luật (điểm a, khoản 1, điều 8 Pháp lệnh Hợp
đồng kinh tế)
Ví dụ 1: Ngày 18/5/1996 Công ty bách hóa điện máy TP.HCM ký
hợp đồng mua 500 tấn sắn lát của Công ty Tấn Lộc Bà ròa
Vũng tàu. Trước khi ký kết hợp đồng này Công ty Tấn Lộc
đã thế chấp tài sản sắn lát để vay tiền tại Ngân hàng
thương mại cổ phần Nam Đô TP.HCM. Trong khi các văn bản thế
chấp còn có hiệu lực, bên nhận thế chấp chưa có văn bản
giải chấp thì Công ty Tấn Lộc đã ký kết hợp đồng ngày
18/5/1996 có nội dung bán số sắn lát đang thế chấp nói
trên. Hợp đồng kinh tế này vi phạm quy đònh tại khoản 1 điều
2 Nghò đònh số 17/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng Bộ
Trưởng (Nguồn: Nguyễn Bá Châu - Vẫn có nhiều hợp đồng
kinh tế vô hiệu. Báo Người bảo vệ công lý. Tháng 7/1998)

14

HP ĐỒNG KINH TẾ VÔ HIỆU TOÀN BỘ
(VN)
2. Một trong các bên ký kết hợp đồng kinh
tế không có đăng ký kinh doanh theo quy
đònh của pháp luật để thực hiện các
công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng
(điểm b, khoản 1, điều 8 Pháp lệnh Hợp đồng
kinh tế)
Ví dụ 2: Doanh nghiệp nh sáng TP.HCM bán nhựa
PVC thứ phẩm cho Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa
theo hợp đồng kinh tế ngày 16/3/1990 và hợp
đồng kinh tế ngày 30/3/1990. Nhưng doanh nghiệp
nh sáng không đăng ký kinh doanh nhựa PVC
thứ phẩm. Vì vậy, hai hợp đồng nói trên bò vô
hiệu toàn bộ theo quy đònh tại điểm b, khoản 1,
điều 8 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế

15