Tải bản đầy đủ
CÁC XUNG ĐỘT CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN HP ĐỒNG THEO FIDIC ( tt..)

CÁC XUNG ĐỘT CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN HP ĐỒNG THEO FIDIC ( tt..)

Tải bản đầy đủ

CÁC XUNG ĐỘT CẦN LƯU Ý KHI THỰC
HIỆN
ĐIỀU KIỆN HP ĐỒNG THEO
FIDIC ( tt..)
2.

3.

Chú ý về việc quản lý thầu phụ và
nghiên cứu cách quản lý các công
nhân trong nước được thuê trực tiếp,
phải quy đònh cụ thể trong phần điều
kiện riêng .
Thêm các điều khoản trong các điều
kiện đặc biệt để quản lý NT theo
cách của CĐT.

08/08/17

32

CÁC XUNG ĐỘT CẦN LƯU Ý KHI THỰC
HIỆN
ĐIỀU KIỆN HP ĐỒNG THEO
FIDIC ( tt..)
4.

5.

Đối với vật tư, thiết bò
mang vào công trường cần
quy đònh rõ về các quy đònh
thí nghiệm, kiểm đònh,
phòng thí nghiệm hợp
chuẩn, nếu PTN đặt trong
công trøng cũng phải
được quy đònh hợp chuẩn
hay không .
Quy đònh rõ việc bàn giao
08/08/17

33

6.

7.

CÁC XUNG ĐỘT CẦN LƯU Ý KHI
THỰC HIỆN
ĐIỀU KIỆN HP ĐỒNG THEO
FIDIC ( tt..)
Đối với các loại đơn giá
trong HĐ cần lưu ý loại đơn
giá khoán gọn, nên quy
đònh rõ khi kéo dài hợp
đồng thì giải quyết ra sao.
Đối với loại HĐ có điều
chỉnh giá thì phải quy đònh
áp dụng chỉ số giá do cơ
quan nào ban hành, đối với
việc trượt giá do sự thay đổi
08/08/17

34

8.

9.

CÁC XUNG ĐỘT CẦN LƯU Ý KHI
THỰC HIỆN
ĐIỀU KIỆN HP ĐỒNG THEO
FIDIC ( tt..)
Điều khoản về thanh toán
cần lưu ý các quy đònh của
NN Việt Nam, thực hiện đầy
đủ các biểu mẫu hoặc
biên bản theo quy đònh (nếu
dùng vốn Ngân sách hoặc
ODA).
Khi giải quyết các xung đột
thì nên chú ý trên tinh
thần ôn hòa, đàm phán
để có lợi giữa các bên,
mục tiêu cuối cùng là đi
đến hòa giải để hoàn tất
08/08/17

35

CÁC XUNG ĐỘT CẦN LƯU Ý KHI
THỰC HIỆN
ĐIỀU KIỆN HP ĐỒNG THEO
FIDIC ( tt..)
10.

Chú ý quy đònh về việc áp dụng thuế
cho dự án, làm rõ các khoản mục áp
dụng trong luật thuế VN.

11.

Khi có thay đổi hay phát sinh trong khi
thực hiện phải quy đònh rõ quyền hạn
của TV đến đâu, mức nào thì phải
thông qua CĐT.

08/08/17

36

CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI
QUẢN LÝ HP ĐỒNG
 ĐIỀU

CHỈNH MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN
TRONG PHẦN ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA
FIDIC CHO PHÙ HP VỚI YÊU CẦU
CỦA DỰ ÁN & ĐỊA PHƯƠNG .
 ĐƯA CÁC ĐIỀU KIỆN RIÊNG TRONG HỒ
SƠ HĐ THEO KINH NGHIỆM VÀ QUI ĐỊNH
CỦA NHÀ NƯỚC VN ( NẾU CẦN THÌ
NÊU RÕ CÁC VB NN CẦN ÁP DỤNG,
NẾU CÓ THAY ĐỔI THÌ ÁP DỤNG MỚI).
 CHÚ Ý TRONG LÚC ĐÀM PHÁN HP
ĐỒNG .
08/08/17

37

CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI
QUẢN LÝ HP ĐỒNGCÁC ĐIỀU KIỆN VỀ THẦU PHỤ ĐƯC CHỈ ĐỊNH .
CHÚ Ý VIỆC ÁP DỤNG CHỈ SỐ TRƯT GIÁ ĐỂ
ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ THANH TOÁN, ÁP DỤNG
CHỈ SỐ GIÁ CHUNG HAY TỪNG LỌAI VT, TB . NẾU
CÓ THANH TOÁN BẰNG NGỌAI TỆ THÌ ÁP DỤNG
CHỈ SỐ GIÁ Ở ĐÂU.
KHI LIỆT KÊ CÔNG VIỆC THÌ NÊN CHÚ Ý CÁC
CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI
TRƯỜNG, AN TOÀN GIAO THÔNG ( CẦN CÓ CHI
PHÍ).
LƯU Ý CHI PHÍ CHO CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐỂ
ĐƯC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HP
CHẤT LƯNG CỦA CÔNG TRÌNH ( KHI CÔNG TRÌNH
PHẢI CÓ).
08/08/17

38

CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI
QUẢN LÝ HP ĐỒNG

 LƯU

Ý VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN THANH
TOÁN .
 KHI PHÂN CHIA CÔNG VIỆC LƯU Ý
ĐỂ TIỆN PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC
NGHIỆM THU, BÀN GIAO & THANH
TOÁN .
 KHI QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH PHẢI
CÓ ĐỦ CÁC HỒ SƠ YÊU CẦU .

08/08/17

39