Tải bản đầy đủ
Điều 16. Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng

Điều 16. Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng

Tải bản đầy đủ

Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng
 Bên

nhận thầu khơng được nhận lại bảo
đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp
từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp
đồng có hiệu lực và các trường hợp vi
phạm được quy định trong hợp đồng.
 Bên giao thầu phải hồn trả cho bên nhận
thầu bảo đảm thực hiện hợp đồng khi bên
nhận thầu đã chuyển sang nghĩa vụ bảo
hành và bên giao thầu đã nhận được bảo
đảm bảo hành.
08/08/17

9

Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng


Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (trường hợp các bên
thỏa thuận phải có bảo lãnh tiền tạm ứng):
a) Trước khi bên giao thầu thực hiện việc tạm
ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, thì bên nhận
thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng
hợp đồng với giá trị tương đương khoản tiền tạm
ứng; trường hợp bên nhận thầu là liên danh các
nhà thầu thì từng thành viên trong liên danh phải
nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng
với giá trị tương đương khoản tiền tạm ứng cho
từng thành viên;
b) Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ
được khấu trừ tương ứng với phần giá trị giảm trừ
tiền tạm ứng qua mỗi lần thanh tốn theo thỏa
thuận của các bên.
08/08/17

10

Nội dung quản lý thực hiện hợp đồng
Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng;
 Quản lý về chất lượng;
 Quản lý khối lượng và giá hợp đồng;
 Quản lý về an tồn lao động, bảo vệ mơi
trường và phòng chống cháy nổ;
 Quản lý điều chỉnh hợp đồng và các nội
dung khác của hợp đồng.


08/08/17

11

Các điều lưu ý trong
NỘI DUNG CỦA HP ĐỒNG XÂY DỰNG


Đề xuất của Nhà thầu:
- Là những yêu cầu hoặc đề nghò của Nhà
thầu trong giai đoạn nộp đơn dự thầu hay trong giai
đoạn thương thảo HĐ và được TV, CĐT chấp thuận.
- Lưu ý đây là một phần trong HS HĐ nên phải
được áp dụng .

08/08/17

12

Các điều lưu ý trong
NỘI DUNG CỦA HP ĐỒNG
XÂY DỰNGLuật và Ngôn ngữ sử dụng cho HĐ:
- HĐ chòu sự điều tiết của hệ thống
Luật của Nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghóa Việt Nam.
Riêng với các HĐ có sử dụng vốn
ODA , phải theo Điều ước Quốc tế đã
ký kết ( nếu co ù qui đònh khác với
Thông tư này)
- Trường hợp hợp đồng xây dựng có sự
tham gia của phía nước ngồi thì ngơn ngữ
sử dụng là tiếng Việt và tiếng Anh. Khi hợp
đồng xây dựng được ký kết bằng hai ngơn
ngữ thì các bên phải thỏa thuận về ngơn
08/08/17
ngữ sử
dụng trong q trình giao dịch hợp 13
đồng và thứ tự ưu tiên sử dụng ngơn ngữ

Các điều lưu ý trong
NỘI DUNG CỦA HP ĐỒNG XÂY
DỰNG (tt.)


Giá Hợp đồng XD:
- Giá trọn gói : Không thay đổi
trong suốt quá trình thực hiện
HĐ – trừ khi có qui đònh trong HĐ
cho những trường hợp đặc biệt.
- Giá HĐ theo “Đơn giá cố
đònh”.
- Giá HĐ theo “Đơn giá điều
chỉnh”.
- Giá HĐ kết hợp.
08/08/17

14

Các loại Giá hợp đồng
 Giá

hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng khơng
thay đổi trong suốt q trình thực hiện hợp
đồng đối với khối lượng các cơng việc thuộc
phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp
có bổ sung khối lượng theo quy định tại
điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định 48/2010;
 Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác
định trên cơ sở đơn giá cố định cho các cơng
việc nhân với khối lượng cơng việc tương
ứng. Đơn giá cố định là đơn giá khơng thay
đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
08/08/17

15